روزنامه ملی انیس

علم و عمل

راه خـود رو کـه دیگران رفتند

نه چنان رو کـه دیگـران رفتند

بـه تـو دادنـد چون نگاه نوین

جستجـو کـن بجـو راه نـوین

آنچـه رفتند رفتگـان در سـال 

شوند اکنون به یک سحر پامـال

گر کمی سر به خود فرود آریم

راه دشـوار پـیش رو داریـم

طـی ایـن راه مرد می خواهد

عقل گردون نور د می خواهد…

راه دور اسـت پیش بـاید رفت

لیک بـا پـای خویش باید رفت

گر نه این ره بـه خود بری پایان

می برندت کشان کشان دگـران

می برند آ نچنان که خواهـانند

مـی کنند آنچـه در پی آنند…

رفت عصری کـه گفت شیخ اجل

رهـبر رهـروان به عـلم و عمل

سعـدی افـتاده اسـت و آزاده

کـس نـیایـد به جـنگ افتاده

در جـهانی کـه مـا زنـیم قدم

مـرگ و افـتادگـی بـود توام

کــرکـسان زمـانه بـیدارنـد

هــر چـه افتاده زود بردارند

هــرکه افـتاده پـایـمال شود

مـعرض ذلـت و  زوال شــود

ممکن است شما دوست داشته باشید