روزنامه ملی انیس

عبدالفرید  احمد سخنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی : استخدام کارکنان خدمات ملکی مطابق قانون صورت می گیرد

کمیسیون امور تقننیی – عدلی و قضایی مشرانوجرگه در جلسه ۲۲ میزان سال جاری اعلان بست های واحد های دومی و سومی ولایات و ادارات کلیدی عایداتی و انکشافی که مدت خدمت شان بیشتر از پنج سال می شود را از سوی شورای حاکمیت قانون و مبارزه با فساد ادرای بناْ به شکایات واصله مخالف صریح مواد ۷۵-قانون اساسی و مواد ۲۳ -۹۵-۹۶- ۹۷- و ۹۸ قانون کار و مواد ۱۵-۱۶-و ۳۰ خدمات ملکی دانسته فیصله نموده الی تعدیل در قوانین – پروسه مذکور متوقف شود به استناد این فیصله مشرانو جرگه، روز نامه ملی انیس مطلبی  را در شماره۱۵۳-مورخ ۱۴ عقرب سال جاری زیرعنوان( چرا پروسه رقابت بست های اول و دوم متوقف شد) نشر نمود و از مسوؤلین خواستار وضاحت این مساله گردید در پاسخ به موضوع عبدالفرید احمد سخنگوی کمیسیون اصلاحات ادارای و خدمات ملکی ضمن تماس با گزارشگر روز نامه ملی انیس چنین گفت : امتحان از  بست های اول و دوم واحد های دومی و سومی فعلاْ هم جریان دارد و همه روزه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از ۵۰ تا ۶۰ تن کاندیدای بست های اعلان شده  از طریق پروسه رقابتی امتحان اخذ میداردکه پروسه اخذ امتحان به سیستم کامپیوتر در کمیسیون تنظیم شده است پس از  ختم امتحان نتایج آن اعلام می شود هیچ گونه محدویت و توقف در پروسه  به میان نیامده است سخنگوی کمیسیون با اظهار بی اطلاعی از فیصله  کمیسیون امور تقننیی عدلی و قضایی مشرانو جرگه ابراز داشت: پروسه استخدام کارکنان خدمات ملکی مطابق قانون و با پروسیجر های قانونی از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی پیش برده می شود ولی در مورداین که از کدام بست ها چگونه امتحان اخذ شود به هیچ نهادی حق مداخله داده نمی شود .

موضوف گفت: ما به همه نهادهای  بخواهد نظارت نماید تاکید می نماییم که استخدام کارکنان خدمات ملکی مطابق به قانون و مسوده شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد صورت می گیرد  تلاش بر این است تا کار به اساس اهلیت و شایستگی به اهل آن سپرده شود.
                                    و- م

ممکن است شما دوست داشته باشید