روزنامه ملی انیس

طرزالعمل بورد حمایت کاپی رایت تصویب شد

به ریاست فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز ششمین جلسه بورد حمایت ازحقوق مولف، مصنف ، هنرمند و محقق (کاپی رایت ) برگزار شد .

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین جلسه پس از بحث وبررسی،  طرزالعمل بورد حمایت ازحقوق مولف مصنف  هنرمند و محقق ( کاپی رایت ) نهایی و ازسوی اعضای بورد تصویب شد.

این طرزالعمل درسه فصل و چهارده ماده ترتیب شده است و پس از تصویب  و منظوری وزیر اطلاعات وفرهنگ نافذ می شود.

این طرزالعمل به تاسی از حکم فقره ۲ ماده پنجم مقرره حمایت از حقوق، مولف ، مصنف، هنرمند و محقق ( کاپی رایت ) وضع شده است .

معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ تاکید کرد که هدف از این بورد رسیدگی به شکایات و دعوای مولفان، نویسند گان و پدیدآورندگان آثار که آثار شان دستبرد و یا کاپی می شود ، است . 

ممکن است شما دوست داشته باشید