روزنامه ملی انیس

طرح قانون آب در جلسه اختصاصی کمیته قوانین بررسی شد

جلسه اختصاصی کمیته قوانین، دیروز به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شده و در این جلسه طرح قانون آب مورد بررسی قرار گرفت.

نخست نمایندۀ وزارت عدلیه طرح قانون آب را که در جلسۀ ۲۰ حمل ۱۳۹۸ کابینه در پرنسیپ مورد تأیید قرار گرفته بود به جلسه ارائه کرد. طرح مذکور بر مبنای حکم مادۀ نهم قانون اساسی وضع شده است.

مدیریت و حفاظت منابع آب، توزیع عادلانه آب، فراهم نمودن زمینه استفادۀ مؤثر و پایدار از منابع آب و رفع نیازمندی های عامه برای فعالیت های زراعتی و صنعتی، رشد و توسعۀ اقتصادی با استفاده از منابع آب و ارائه خدمات بهتر برای استفاده کنندگان، اهداف اساسی این طرح قانون را تشکیل می دهد.

برمبنای گزارش وزارت عدلیه، وظایف ادارات در خصوص منابع آب، معیار کیفیت منابع آب، حل اختلافات در استفاده از منابع آب نیز از جمله موارد مهمی است که در این طرح گنجانده شده است.

در جلسۀ اختصاصی، نمایندگان با صلاحیت وزارت انرژی و آب، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت انکشاف دهات، وزارت مالیه، اداره آب رسانی و اداره محیط زیست و دیگر ادارات مرتبط پیشنهادات اصلاحی خویش را مبنی بر بهبود طرح قانون آب مطرح کردند.

اعضای جلسه تعریف منابع آب، تقسیم دقیق وظایف و صلاحیت های ادارات ذی ربط، مرجع تطبیق کننده قانون آب، مشخص نمودن نقشه راه، استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در چگونگی مدیریت آب، رعایت ستندردهای بین المللی مرتبط به آب و اولویت بندی های استفاده از آب که در جلسه کابینه به آنها اشاره شده بود، به صورت مفصل بحث و بررسی کردند.

نخست تعریف آب های فرامرزی به صورت دقیق و در مطابقت با معیارهای بین المللی از سوی اعضای جلسه به تأیید رسیده و در متن طرح قانون اضافه شد.

سپس جلسه فیصله کرد که وزارت انکشاف دهات و دیگر ادارات مربوطه کانال های آبی مورد نیاز در همکاری وتفاهم با وزارت زراعت 

آبیاری و مالداری احداث، بازسازی و مراقبت کند.

همچنین جلسه فیصله کرد که مرجع تطبیق کننده قانون آب وزارت انرژی و آب کشور است و در عین حال این وزارت مطابق فیصله کابینه نقشه راه مدیریت آب را در همکاری با ادارات ذی ربط برای تطبیق هرچه بهتر این قانون تهیه کند.در جلسه اختصاصی کمیته قوانین، فیصله شد که وزارت عدلیه مکلف است تا گزارش طرح قانون آب را که تمامی ادارات ذی ربط نظریات و پیشنهادات اصلاحی خویش را مطرح کرده اند، یکبار دیگر برای طی مراحل بعدی به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارائه کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید