روزنامه ملی انیس

طرح حقایق

چراغ علی بسیم

ما عزیزان همه گرپیر و قرآن باشیم
حاش لله که چنین خوار و پریشان باشیم
حکمت و فلسفه غرب نخواهیم اگر
موبه مو از پی اندیشه قرآن باشیم
هدف از جمله رسولان وز آن چهار کتاب
غرض آنست که ما مظهر انسان باشیم
عاری از خدعه و تزویر و ریا و افسون
صادق و پاک دل وصاف مسلمان باشیم
ماه خورشید شود بنده و فرمانبرما
ما اگر بنده فرمانبر یزدان باشیم
وای از آن جشن زفافی که در آن جشن زفاف
سرشب تابه سحر در برشیطان باشیم
خون بسیار چوپا مال شود عیبی نیست
ما که در فکر بلند کردن ایوان باشیم
هدف از شعر «بسیم» طرح حقایق باشد
غرض آن نیست که ماصاحب دیوان باشیم

ممکن است شما دوست داشته باشید