روزنامه ملی انیس

طبق حکم رئیس جمهور غنی؛  روند گزارش دهی مسولان ادارات حکومتی  به ملت آغاز شد

روند گزارش دهی و پاسخ دهی مسئولان ادارات حکومتی به ملت مطابق به حکم رئیس جمهور کشور آغاز شده است که تمامی ادارات دولتی را مکلف می کند تا از کار کرد شان به مردم گزارش دهند.

مطابق به حکم رئیس جمهور اسلامی افغانستان و به تاسی از حکم ماده دوم قانون دسترسی به اطلاعات ، تمامی وزارت خانه هاو واحد های مستقل بودجوی مکلف اند که از طریق کنفرانس مطبوعاتی ، گزارش دستاورد ها و برنامه های آینده شان را با ملت شریک کنند و گزارش فعالیت خود را از طریق رسانه های جمعی انعکاس دهند.

ماده دوم قانون حق دسترسی به اطلاعات، به تامین حق دسترسی اتباع کشور به اطلاعات و حصول اطمینان از شفافیت و حساب دهی از اجراات، ادارات دولتی حکم می کند.

هدف از صدور این حکم و آغاز روند گزارش دهی و پاسخ دهی مسئولان ادارات حکومتی از کارکرد شان به ملت ، آگاهی مردم از اجرااتی است که در ادارات دولتی انجام می شود.

گزاش دهی یک اصل است که مردم از کار و عملکرد ادارات دولتی در جریان قرار می گیرند، مشخصه نظام های دموکراتیک همین است که مردم از عملکرد و اجراات نظام آگاه شوند.

در جلسات گزارش دهی ، ادارات فرصت آن را می یابند که دستاورد ها و کارکرد های مثبت شان را به آگاهی مردم برسانند در کنار آن مردم فرصت آن را می یابند که از نقاط ضعف، چالش ها و مشکلاتی که ادارات دولتی با آن مواجه اند آگاه شوند. این گونه جلسات زمینه انتقال تجارب را هم مساعد می کند و این دیدگاه را تقویت می کنند که حکومت به خاطر رفاه، آرامی و دستیابی مردم به امکانات و تسهیلات کار می کند.

بدون شک در جلسات گزارش دهی، دستاورد ها و چالش ها مطرح خواهد شد مگر نباید از مشکلات و چالش ها ساده عبور کرد بل ضرورت است که مسئولان ٬عوامل و علل کاستی ها را توضیح دهند و راه بیرون رفت از آن را نشانی کنند.

به هر ترتیب جلسات گزارش دهی و شریک ساختن کار کرد و عملکرد ادارات حکومتی به مردم یک حرکت مثبت در راستای حکومت داری خوب است .در حالی که فساد اداری ، استفاده از صلاحیت های وظیفوی، قوم پرستی و زورگویی هنوز سایه خود را از حکومت دور نساخته است مگر همگام شدن  حکومت با مردم، زوایای منفی را در جامعه بی رنگ ساخته است ودر عوض باور و اطمینان را نسبت به حکومت و مسئولان نظام بیشتر می کند و مردم مطمئن می شوند که عملکرد نظام شفاف و درخور دقت
است.
          

        ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید