روزنامه ملی انیس

صلح  وثبات در قبال آتش بس دایمی و همدیگر پذیری تأمین می گردد

آگاهان عرصه های سیاسی که تا اکنون شاهد فعالیت های بازیگران عرصه سیاسی افغانستان طی نشست ها و یا ملاقات ها بوده اند به این عقیده اند که برای دستیابی به صلح و ثبات مورد قبول تمام سیاست مداران، باید صداقت و راستی در تمام ابعاد عرصه های که در تأمین صلح موثر می باشد به کار گرفته شود، زیرا بازیگران سیاسی که خود را دایه های مهربان تر از مادر در قبال معضل افغانستان وانمود می سازند، نیازمندی ها و علاقه مندی مردم مارا در پروسه صلح کشور کم ارزش می دهند و با حرف های میان تهی خویش وقت کشی می کنند.بناءً باید برای چنین افراد کمتر فرصت داده شود، زیرا در طول زمانی که فعالیت های صلح جویانه طی نشست ها و مذاکرات داخلی و خارجی جریان دارد، اصلاً در رابطه به موضوع مذاکرات بین الافغانی که یگانه راهکار دستیابی به صلح، قطع جنگ های تحمیلی و ثبات منطقه گفته می شود کمتر توجه می گردد، حتا نمایندگان کشورهای خارجی از جمله خلیلزاد که نماینده خاص امریکا در قبال تأمین صلح در افغانستان معرفی گردیده نیز در نشست های خود تأثیر گذاری مذاکرات بین الافغانی را که تمام قضایای کنونی کشور به خود افغان ها تعلق دارد و اصلاً صاحب خانه گفته می شوند، شاید برای طالبان طوری که لازم است بازگو نکرده باشد و اهمیت آنرا تأکید ننموده باشد، روی همین علت طالبان زیادتر فعالیت های خود را برای ملاقات و توافق روی موضوعات عمده یی که راهکار دسترسی به صلح گفته می شود به امریکا و نماینده آن کشور محول می سازند، طوری که برداشت می گردد، تا اکنون طالبان از روی رضایت و رغبت کامل آماده مذاکره و مفاهمه با نمایندگان دولت افغانستان که طرف اصلی قضیه گفته می شوند، نشده اند، زیادتر تأکیدات شان در مذاکرات با امریکا و پیشنهادات شان در رابطه به شرایط تأمین صلح در تمام نشست ها با امریکا بوده است.این در حالیست که با چنین برخورد های بیگانه پرستی روزها و ماه ها میگذرد و هیچ پیشرفتی برای دستیابی به مذاکره و سراغ راهکار های دستیابی به صلح سراسری در افغانستان به چشم نمی خورد و کسانی که در این پروسه شامل بازیگران سیاسی بخاطر حل قضایای افغانستان از جمله خلیلزاد نیز در هفت نشست خود در قطر و توافقاتی که بتواند در پروسه صلح و مذاکرات بین الافغانی موثر و کارا باشد و برای مردم بیچاره ما امیدواری بخشد کمتر به چشم می خورد، طالبان با استفاده از شرایط تماس های دوامدار با نماینده امریکا و نشست های پی در پی فقط روی چهار موضوع که منافع خود را در آن نهفته می بینند تأکید دارند در حالیکه این چهار موضوع تضمینی برای تأمین صلح به صورت همه جانبه بوده نمی تواند، از جمله موضوع زمان بندی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و کشیدن نام قوماندانان از فهرست سیاه امریکا و موضوع اصلی که آتش بس برای قطع جنگ و تأمین صلح اثر مثبت دارد کمتر توجه می گردد، از جانب دیگر موضوع مذاکرات بین الافغانی و گفتگوهای رو در رو با نمایندگان دولت مشروع افغانستان که یگانه مرجع قانونی و با صلاحیت در پروسه صلح افغانستان و امضای توافقات قطع جنگ و آتش بس دوجانبه را دارند زیادتر باید توجه کنند، در غیر آن با دیگر مراجع و نهادهای که طالبان بدون حضور داشت نماینده قانونی دولت افغانستان توافق نمایند، مشکل کنونی افغانستان حل نمی گردد، براساس برداشت آگاهان عرصه های سیاسی مشکل در پروسه صلح و مذاکرات افغانستان در این نکته نهفته است که بالاثر عدم آگاهی سیاست مداران و نهادهای سیاسی افغانستان و حتا مسئولان امور کشور از جزئیات پلان ها واهداف گروه طالبان در طول مدت که مذاکرات و ملاقات های آنان با نماینده امریکا و در سطح نشست های که نمایندگان کشورهای طرفدار صلح در افغانستان از جمله چین، روسیه و کشورهای اروپایی به ویژه آلمان صورت گرفته اطلاع کامل ندارند، جزئیات ملاقات ها و هدف گنگ و ناپیدایی که طالبان در افکار خود دارند برای مسئولان حکومت وحدت ملی و نمایندگان شورای عالی صلح روشن نمی باشد، یعنی آنچه که باید به صورت واضح و روشن در ملاقات ها و صحبت ها چه در نشست ها و مذاکراتی که هیئت های پروسه صلح با اشتراک کشورهای فوق الذکر راه اندازی گردیده تا اکنون به نتیجه یی که راهکار دسترسی به صلح و مذاکرات بین الافغانی باشد کمتر به چشم می خورد حتا در تمام نشست ها و ملاقات ها روی موضوع صلح تأکید می گردد، اما برای دسترسی و دستیابی به ودیعه صلح راهکار های سراغ نمی شود و نباید فراموش گردد که با تداوم جنگ و انجام حملات انتحاری و کشتار مردم بیگناه در شهر های بزرگ از جمله کابل، دستیابی به صلح امکان پذیر نیست، چراکه جنگ و صلح دو پدیده متضاد اند و امکان ندارد که در یک وقت و زمان در یک مکان واحد این هر دو پدیده موجود باشند، وقتی صلح در کشور ما تأمین می گردد تمام طرف های درگیر از جنگ دست می کشند و با صداقت و ایمانداری کامل سلاح خود را به زمین میگذارند و در پرتو یک آتش بس دایمی و قطع جنگ وبرادروار در کنار هم زندگی را آغاز می کنند، برای آبادانی کشور آبایی شان کمر همت برمی بندند تا از مزایای صلح و ثبات لذت ببرند.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید