روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

صلح خواست اساسی مردم افغانستان است

درمذاکرات صلح، آتش بس  ختم جنگ وپایان خشونت ها نیازاصلی وتعیین کننده است.

زمانی که گفته می شود کلاف سردرگم صلح پیچیده ترازکلاف جنگ درافغانستان است،این موضوع می رساند که جاده صلح هموار نیست ،پرازموانع و سنگلاخ هایی است که باید با‌اراده قوی و تعریف واقعی ازصلح وگذشت می توان دراین جاده پرازموانع راه بازکرد.

 برای مردم ودولت افغانستان صلح دراولویت قراردارد رئیس جمهوری افغانستان بارها به این موضوع تاکید کرده است و بار دیگر دردیدار با مسئولان کمیسیون های شورای ملی به آن اشاره کرد وگفت که صلح خواست اساسی مردم افغانستان است و همچنان اولویت ومسئولیت مهم حکومت است ونیز تاکید کردکه طالبان درکنار ارائه وضاحت دررابطه به روابط شان با پاکستان وشبکه های جرمی موادمخدر و شبکه های تروریزم بین المللی به سوال ها ونگرانی های مردم پاسخ دهند . او گفت که بدون آتش بس دوامدار، صلح بی‌معنی است .  باتوجه به اظهارات رئیس جمهوری می توان دریافت که حضور شبکه های جرمی و تروریزم بین المللی درمنطقه سبب شده است که سرنخ صلح وپایان خشونت ها را درافغانستان چنان پیچ درپیچ کند که به راحتی آن را سراغ کردن، ساده پنداری تعبیر شود.

 درهمین حال معاون ریاست جمهوری درسخنرانی با محصلان کابل به بعد دیگر این موضوع پرداخت و گفت که دریک سال گذشته که تلاش ها برای برقراری صلح جریان داشت ،عمل کرد گروه طالبان دراین مدت نشان می دهد که این گروه به صلح به ‹‹معنای واقعی آن ››باورندارند با اتکا به گفته های معاون دوم ریاست جمهوری می توان گفت که اگر طالبان برای ختم خشونت و پایان درگیری های چندین ساله درافغانستان باور می داشتند هرگز با اعلام آتش بس سراسری مخالفت نمی کردند.

 اما چرااین گروه نمی خواهد به اعلام آتش بس موافقه کند ؟ بیشترین کارشناسان و حتا رسانه‌ها بارها تاکید کرده اندکه ارتباط طالبان با شبکه های متعدد دهشت افگن بین المللی و شبکه های جرمی، استقلال عمل ازاین گروه را گرفته است و بدتراز آن این شبکه ها را درمنطقه، پاکستان برای نیل به اهداف منطقه یی میزبانی می کند آیا این کشور می خواهد نسبت به صلح درافغانستان صادقانه عمل کند، به این دلیل طالبان نمی توانند به صورت مستقل تصمیم بگیرند و عمل کنند زیرا این گروه درتارهای استخبارات منطقه چنان تنیده شده است که به هیچ صورت نمی تواند بدون تفاهم با پاکستان و گروه های دیگر تن به چیزی دهد که مردم افغانستان می خواهند برای آنان دشوار است، خواست مردم و وطن را دربرابر خواست حلقه‌ها وکشورهایی که ازآنان حمایت می کنند ارجحیت دهند. به همین دلایل می توان گفت که گذرگاه صلح دشوار وپرازموانع است و این موانع به زودی برطرف نمی شود جز آن که طرف ها و حامیان منطقه یی و بین المللی آنان فکر کنند و برای رسیدن به صلح پایدار درافغانستان ومنطقه، برنامه هفت فقره یی صلح دولت را که به ابعاد مختلف این روند پرداخته است ، سر خط عمل قرار
دهند.

ممکن است شما دوست داشته باشید