روزنامه ملی انیس

صلح آرزو نیست، بلکه یک هدف بوده و برای تحقق آن نقشۀ راه داریم

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر روزپنجشنبه در بحث ملی جوانان تحت عنوان “اعمار صلح، دولت سازی و بازار سازی” که در قصر سلام خانۀ ارگ برگزار شده بود، اشتراک و سخنرانی کرد.
در این بحث ملی، ابتدا ماریا منصوری، موسی حکیمی، مهدی افضلی، حنیف الله پشه ای، الله محمد کاکړ و مینه دقیق به نمایندگی از کمیته های ۱۲ گانه، نتیجه بحث های شان را با رئیس جمهور شریک ساختند.
آنان خواست جوانان را در خصوص صلح، حفظ جمهوریت و دستآوردها، تامین حقوق شهروندان به ویژه حقوق زنان، پاسداری از ارزش های قانون اساسی، ایجاد فرصت های بیشتر به جوانان، وحدت ملی، برقراری آتش بس، اجماع سیاسی و ملی، عدالت اجتماعی، قاطعیت بیشتر در راستای مبارزه با فساد، مارکیت سازی، اهدای قرضه ها به جوانان متشبث، حاکمیت قانون و تطبیق اصل مکافات و مجازات بیان کردند.
سپس داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی ادارۀ امور در مورد بحث ملی جوانان که در چوکات ۱۲ کمیته در خصوص اعمار صلح، دولت سازی و بازار سازی برگزار شده بود، معلومات ارائه کرد.
رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های متذکره، از نظم، دسپیلن، تعهد و دیدگاه وسط و درازمدت جوانان ابراز امتنان کرده، گفت که جوانان بزرگترین و بهترین نسل تاریخ معاصر افغانستان اند.
رئیس جمهور با اشاره بر اینکه بزرگترین ظرفیت جوانان کار تیمی است و دیدگاه شان دراز مدت و طولانی می باشد، گفت که جمهوریت مهمترین مسئله بوده و قدرت از مردم است و به ارادۀ آنان از یک شخص به شخص دیگر انتقال می گردد.
وی افزود که صلح آرزو نیست، بلکه یک هدف بوده و برای تحقق آن نقشۀ راه داریم. حق بنیادی یک جامعه زندگی در صلح می باشد و ۴۰ سال می شود که این حق از مردم افغانستان غصب شده است.
رئیس جمهور گفت که نقشۀ راه صلح ما تنها مذاکرات با طالبان نیست، بلکه ما از دنیا ضمانت می خواهیم و هیچ کسی حق ندارد که در خاک ما مداخله کند.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در اخیر سخنانش با اشاره بر اینکه ماحول ملی، منطقوی و بین المللی برای صلح آماده است، اما باید با تدبیر و دقت عمل کنیم، گفت که آرزوی بنیادی ما ختم خشونت ۴۰ ساله در کشور است و خشونت را به هر نامی که باشد دیگر اجازه نمی دهیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید