روزنامه ملی انیس

صدیق الله توحیدی:  بی توجه یی به حال انیس بی توجه یی  به تاریخ مطبوعات افغانستان است

۹۲ سال قبل از امروز روزنامه ملی انیس به عنوان نخستین روزنامه آزاد خصوصی و مؤید آزادی بیان و دموکراسی در آسمان مطبوعات کشور درخشید و در تلطیف روحیه آزادیخواهی درمیان قشر جوان کشور از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نورزید. انیس با سپری نمودن نشیب و فراز های فراوان و وفادار به آرمان بزرگ مؤسس خویش «مرحوم غلام محی الدین خان انیس» امروز در بحبوحه ۹۲ مین سال نشرات خویش نیز تلاش دارد با حفظ جایگاه تاریخی و به عنوان علمدار و بیش قراول رسانه های آزادخصوصی و ملی در انعکاس خواست های مردم با روحیه ملی و برمبنای اصول بنیادین خبرنگاری و رسانه یی عمل نماید.

چند تن از نخبه گان کار درعرصه رسانه وکار خبرنگاری و اطلاع رسانی دیدگاهشانرا در مورد چنین بیان داشتند:

حشمت الله رادفر مشاور ریاست اجرائیه در امور رسانه ها:

رویداد خجسته ۹۲ مین سال نشرات روزنامه ملی انیس را به همکاران و هم مسلکان خود در روزنامه وزین انیس تبریک می گویم اگر کشور ها و ملت ها توسط شاخص های پارینه گی فرهنگ و آزادی های مدنی و بیان و امثال آنرا سنجش می کنند. این سنجش از روی تحولات و آزادی های است که میزان بالندگی و رشد فرهنگی جوامع را نمایندگی می کنند.

روزنامه ملی انیس که ۹۲ سال پیش به نشرات آغاز نمود در مقاطع کمی در فضای نسبتاً مساعد آزادی بیان و اجتماعی سپری کرد ولی بخش بیشتر سیر نشراتی خود را در بحران، بی ثباتی و مشکلات مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سپری
کرده است.

اینکه روزنامه ملی انیس در طی ۹۲ سال به صورت دوامدار آیینه دار اطلاع رسانی در افغانستان است. خوب بود همانگونه که مؤسس آن مرحوم محی الدین خان انیس منادی مؤثر وحدت ملی و بازسازی و رسانه آزاد آن را عنوان کرده بود تا امروز میتوانست به حیات خویش ادامه بدهد اینکه به دلایل در مقاطع مختلف در نوسان، فراز و فرود رو به رو بوده. و حتا تحت چتر دولت ها هم توانسته به حیات خود ادامه دهد و آیینه داری فرهنگ و اطلاع رسانی در افغانستان نماید بازهم یکی از ارزشهای است که جامعه خبرنگاری افغانستان به آن می بالد.رادفر برای بهبود نشرات روزنامه ملی انیس می گوید:

یک مسأله را هم ملتفت هستیم، رسانه داری در حال حاضر به فرهنگ فراگیر در سطح جهان مبدل شده، همانگونه که در بسیاری صحبت ها به عنوان فضای جولان قوه چهارم دولت و حکومت یاد می شود بنابر آن عرض باید کرد  که در ۱۸ سال گذشته بعد از سقوط حاکمیت طالبان هم همانگونه که رسانه های خصوصی با چالشهایی رو به رو بود و هنوز هم استند به هر اندازه که ما بتوانیم فضای قانونمند کار رسانه یی را در کل برای رسانه ها بازکنیم می تواند برای رسانه های آزاد و دولتی ممد باشد تا چهار مکلفیت که برای رسانه ها در تیوری های علوم ارتباطات مطرح شده بیشتر و بهتر از گذشته عمل بکنند بحث اینکه رسانه ها چه مقدار می توانند در افکار عامه و هم در کارزار بزرگ روشنگری و فعالیت های مدنی و روشن فکری نقش داشته باشند و سرگمی خلق کنند و به دانش و معرفت جامعه بیفزایند همه‌یی این مؤلفه ها بستگی به این دارد که از نظر قوانین و مقررات یک فضای مساعد و مناسب و تضمین های قانونی برای دوام کار شان وجود داشته باشد.

مسأله دوم اینکه از نظر امکانات بازار بگونه توزیع شود که رسانه ها به شکل های مختلف شان متناسب به کار و تأثیری که در جامعه می گذارند از همان امکانات و ابزار ها بهره مند باشند و مسأله مهمتر از همه اینست که ما چگونه ضمیر و روان جامعه را مدیریت کنیم که برای رسانه های چاپی همان اهمیتی که سایر جوامع بشری برای رسانه های چاپی و اطلاع رسانی قایل استند در افغانستان نیز این فرهنگ نهادینه شود.

فیض الله محتاج مدیر مسئول اسبق روزنامه ملی انیس: نود و دو سال پیش در خانواده رسانه های افغانستان کودکی با قیافه کوچک اما محتوای بزرگ حضور زنده شدن خود را اعلام کرد. این کودک آزادمنش رسالت خود را در راستگویی، انصاف واصل بی طرفی میدانست. لذا در حد بضاعت خود با روحیه امانت داری به اشاعه و بازتاب رویداد های مبادرت می کرد که برای مخاطبانش جذاب، انگیزنده و سمت و سو دهنده بودند. اما با شور بختی کوکب درخشان این ستاره در آسمان رسانه ها بنیاد نه درخشید و فرایند زندگی اش تا بع و پیرو پالیسی های گونه گونه شد. با وجود شور بختی ها انیس از تاثیر گذار ترین رسانه یی بود که، کمتر از یک قرن در میان اصناف گونه گون جامعه مخاطب داشت و تا اکنون اعتبار مسبوق خود را نگهداشته است. هرچند تشکیل و شمار صفحات انیس در مقایسه با گذشته متفاوت شده، ولی شیوه کار بربنایی پالیسی میهن که اصل امانت داری، بیطرفی و راستگوی است مطابقت دارد.

مدیران مسئول بسیاری از مدت یکقرن هدایت اطلاع رسانی را در روزنامه انیس بدوش داشتند و کمتر از بیست سال من در روزنامه انیس حرفه خبرنگاری، مصاحبه و مقاله نویسی را بدوش داشتم، با هنگامی که بحیث مدیر مسئول روزنامه انیس موظف بودم، جو تازه یی نسبت به گذشته در راستایی اطلاع رسانی فراهم شده بود. انیس با وجود انکه در برخی مواقع حامی و پاسدار پالیسی های دولت بود، در سایر زمینه ها مانند گزارش، مصاحبه، باز تاب دهنده دیدگاه مردم و نقد نظر بود. انیس اکنون هم به مثابه پیرمرد تنومند و مفکر به ارائه اطلاعات به مخاطبانش مصروف بوده و در میان اصناف گونه گون جامعه جایگاه رسانه خود را دارد.

بربنای همین کار ارزشمند من در روزنامه انیس ایام سبزی را پشت سرگذشتانده وشادترین دوران کار رسانه یی من خدمت در روزنامه انیس بوده است.

صدیق الله توحیدی فعالیت نشراتی روزنامه ملی انیس را دستاورد بزرگ در حدود یک صد سال اخیر کشور عنوان نموده اظهار داشت:  روزنامه ملی انیس که به ابتکار مرحوم غلام محی الدین خان انیس در سال ۱۳۰۶ هجری شمسی تأسیس و به نشرات خویش به عنوان اولین نشریه مستقل و آزاد خصوصی تحت چتر آزادی بیان آغاز نمود. زمانی بود که افغانستان در آنروز وارد مرحله نوینی از حیات سیاسی خویش یعنی کسب استقلال خود شده بود به باورمن روزنامه ملی انیس نخستین و اساس گذار روزنامه نگاری آزاد در فضای مطبوعات کشور است که بعداً دولتی شد کماکان در چوکات دولت باقی ماند. روزنامه ملی انیس یک ارزش است که باید از آن پاسداری کنیم و حکومت باید این ارزش را حفاظت و حمایت کند. زیرا روزنامه ملی انیس در طی ۹۲ سال نشرات خویش توانسته حتا در مناطق دور دست کشور جایگاه خود را حفظ کند و به عنوان روزنامه سابقه دار شناخته می شود. باید از حمایت های خوب مادی و معنوی برخورد دار باشد بی توجه یی به حال انیس بی توجهی به تاریخ مطبوعات افغانستان است. ۹۲ مین سال فعالیت نشراتی روزنامه ملی انیس را به دست اندرکاران و همکاران عزیز مان در این روزنامه وزین تبریک و تهنیت گفته آرزوی موفقیت های مزید شانرا در اطلاع رسانی موثق و بی طرف و ملی خواهانیم.  

                                               حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید