روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

صدای وطـن

رستم و سهراب دل، خــوانـد جوانان وطن

دیده است شـان و شرف، از پیرو پیران وطن

ای جــوان مردان مــکن غفلت که غفلت نیست خوب

نا روا دانم همین، از جــود جــویان وطن

فیلیسوفان جهان، از فهــم دانـش مستنیر

بیل و اسپار قلم شو، طبق خـوبــان وطـن

خود شوی فرخ دلی، در کاربــرد زنده گی

شوق کامل کابلت بین از دو چشمان وطــن

منظر مهر و وفایت، دیده بیند همچو جــان

میکند یادت یقین، پی هم گواهان وطـــن

خیلی گفتن در دل است، هر دل کند یاد ویش

راز گفتن را یکا یک، گفته پویــان وطــن

میکنم یاد وطن، در هر زمان خــوش دلی

خوش دلی کن مهربانا، از طی جـان وطن

مهر اگر داری بکن مهر و قراری در رهــش

این رشادت از تو میخواهد سر و جان وطــن

ساربان عزم جودش، از تو میخواهد بــگو

تا ببیند عشق خوب است شور کوشان وطــن

یادگاری ها همه روح و روان، از گفتن اسـت

گفتنی ها را بگـو، از دیــد دوران وطــن

بس دلیری دیـده ام، در روزگاری زنده گی

میکند واضح دلیل، از خـوی روشان وطــن

خوانده ام طبع و دلیل، از دید دانایان فکـر

بوده ارزنده ، از دید گـویــان وطـــن

از دلیری های مردان، جــوان پــرنشان

میشود خوانی همین، از گفت و فـرمان وطن

شاه و شاهان بزرگی، یزدگرد و نـامــدار

فهم روشن خود همین، از شور نیکان وطـن

از نیاکانی که دیدش، میکنی بــس افتخـار

افتخارش واجد است، از فهـم و فرزان وطن

بس دلاور مرد میدان، دیده است خاک وطن

هم دلش آماده کرد، بــر طبق عنوان وطن

نام هر یک روشن است، در ذهن مردان فهیم

بازخوانی خود بکن، از فهــم و ارمان وطن

ای جوان مردان بخوان صوت و صدای کابلت

زنده میسازد دلت این جــود و جولان وطن

میکنی عمران او، همچون نکـردی تـا کنون

بعد از این از تو بخواهد کن تو آبادان وطن

نورباران کن ز کارت،همچو میخواهـد زهاد

همچو میداند وفایت، دید شکـران وطــن

ممکن است شما دوست داشته باشید