روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

شورا و انتخابات دو اصل بنیادین دولت اسلامی

شما که ایمان دارید، به انصاف رفتار کنید و برای خدا(ج) گواهی دهید و گرچه به ضرر خود تان یا پدرو مادر و خویشاوندان توانگر و فقیر باشد، خدا(ج) به رعایت آنها شایسته‌تر است. پیرو هوس نشوید که از عدالت باز مانید. اگر رخ بتابید  خدا از اعمالی که می‌کنید آگاه است.

ترجمه: شما که ایمان دارید برای خدا قیام کنید و به انصاف گواهی دهی. دشمنی قومی وادار تان نکند که عدالت نکنید  عدالت کنید، به پرهیزگاری نزدیک‌تر است، از خدا(ج) بترسید خدا(ج) از اعمالی که می‌کنید خبر است.

ترجمه: و اگر بین آنها حکم کردی، حاکم به عدل باش، زیرا خدا ظالمان را دوست ندارد.

اینک، اکیداً از دیدگاه اسلام در مورد رسالت و مسئولیت تأیید کنندگان و رأی دهندگان ملت یاد آور می‌شویم:

چون خالق متعال انسان را مسئول و سرنوشت‌ساز آفریده، پس از مبرم ترین اقدامات در این عرصه نقش مثبت یا منفی ملت و رأی دهندگان در عرصه های متابعت از امرای خوب یا بد، یا انتخاب کاندید های واجد یا فاقد اهلیت در مقام های پیشوایی یا مجلس نمایندگان و هر سطح دیگری می‌باشد که جبراً نتایج خوب یا عواقب بد در قبال خواهد داشت.

قرآن عظیم الشأن، نقش عمل فردی و هم اجتماعی بشر را در طول تاریخ، چنین تصریح فرموده است:

ترجمه: هرکسی در گرو اعمال خویش است!

(اعمال گذشتگان) مربوط به خود شان بوده و اعمال شما مربوط به خود شماست!

اینکه روح جمعی عملکرد فرد و جامعه به سبب سهم گیری درست و نا درست جبراً حاکم بر سرنوشت آنهاست به تأیید موضوع، محمود عقاد، نویسنده و عالم معروف مصری، سخنی با عبارت کوتاه ولی جامع که حاوی مفاهیم بزرگی بوده از پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم آورده است: «کما تکونو یول علیکم» یعنی چنانکه هستید، اولیای امورتان چنان است. در واقعیت آنحضرت علم سیاست را در گفتارش گرد آورده است.(۴۷)

مراتب فوق بر بنیادی استوار است که خداوند متعال فرموده اند:

ترجمه:خداوند(ج) حالت قومی را تغییر نمی‌دهد مگر که آنان در حالت خودشان تغییر بیاورند!

بناً، از یکسو طبق فرمان الهی.(۴۹) فرد و جامعه مؤمن و امین به منظور تعیین سرنوشت شان رسالت دارند تا رأی شان را به کاندیدها یا داوطلبان کرسی های انتخاباتی که مسلمان، امین  صالح، دارای اهلیت (واجد همه مواصفات رهبری)بدهند تا سرنوشت شکوهمند داشته باشند(۵۰) اگر به حاکمیت مفسدین تن دادند یا در زیر تأثیر عصبیت های: نژادی، قومی  زبانی، سمتی… یا به سبب عواطف و یا روی اغراض بخصوص رأی شانرا به کاندیدهای نامطلوب (یا عناصر دست نشاندۀ بیگانه) داده، یا بدهند از این سبب در برابر خدا(ج)، مردم و تاریخ خیانت ورزیده لذا، باید آنان طبق فرمودۀ نبی‎کریم صلی الله علیه وسلم منتظر عواقب نافرجام باشند طوریکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرموده اند:

«وقتیکه مسئولیت به غیر اهل خودش سپرده شود، این علایم قیامت است».(۵۱)

بنابر توجه به مطالب فوق، از نگاه اسلام انتخابات شفاف یک اصل اساسی برای حکومت‌داری خوب است تا آنجا که به اقلیت های دینی موجود که حمایت خود را از حکومت اعلام کرده اند، اجازه‌داده می‌شود، نمایندگانی در هیأت شورایی یا مجلس شورا داشته باشند و در حالیکه شرط مسلمان بودن نظر به اکثریت اعضاء و رئیس حکومت به طور خاصی است در زمینه با آنکه نظام غیر مسلمان را می‌پذیرد، لیکن متأسفانه در طول تاریخ به ملاحظه رسیده و هم دیده می‌شود که بسا افراد به نام مسلمان ولی مغرض و فرصت‌بین یا به صفت اقمار دشمنان اسلام با کشیدن ماکس در چهره های شان خواسته اند یا می‌خواهند با مساعدت شرایط در موقع های مختلف به قدرت رسند. برای نیل به این هدف، چنانچه باید اعتماد جمعیتی یا تودۀ ملت را کسب نمایند، پس از رسیدن به پیروزی با استفاده از امکاناتی چون از راه های: زور، زر و تزویز و بکارگیری فصاحت و بلاغت کلامی (تبلیغات آتشین و فریبنده) ظاهراً چنان وانمود می‌کند که طرفدار حق و خدمتگار مردم خواهند بود و در این رابطه خداوند(ج) را نیز گواه می‌گیرند در حالیکه خاک برچشم مردم می‌زنند ولی در دل جز تأمین مقاصد شوم، فساد انگیزی و دشمنی در برابر اسلام ندارند، خداوند متعال با برداشتن پردۀ ریا کاری از چهرۀ چنین مسلمانان، ماهیت زشت آنان را برملاساخته و آنها را مستوجب عاقبت نافرجام همیشگی می‌داند:

ترجمه: از میان مردم کسی است که در زندگی این دنیا سخنش تورا به تعجب وامیدارد و خدا(ج)را بر آنچه در دل دارد گواه می‌گیرد و حال آنکه او سخت‌ترین دشمنان است و چون برگردد       

(یا ریاستی یابد) کوشش می‌کند که در زمین فساد کند و کشت و نسل را نابود سازد و خداوند(ج) تبهکاری را دوست ندارد و چون به او گفته شود از خدا(ج) پروا کن خوت وی را به گناه کشیده پس جهنم به او کافی و چه بد بستری است.

یقیناً از دیدگاه قرآن، تاریخ، جامعه‌شناسی دوام چنان اعمال جبراً مستوجب شیوع فساد وفتنه بر سراسر زمین بوده، به طوریکه خداوند متعال تأکید فرموده است:

ترجمه:فساد در صحرا و بحر بخاطر کارهای که مردم انجام داده اند، آشکار شده است، خداوند می‌خواهد، نتیجۀ قطعی و جبری بعضی اعمال شان را به آنان بچشاند، شاید به سوی حق باز گردند.

البته، کسانیکه به سبب سهل‌انگاری یا بی‌اعتنایی به قانون معینه، اشخاص فاسد را درپست های حکومتی و غیر حکومتی انتخاب می‌کنند و در واقع آنان نه تنها بر جامعۀ بشری، بلکه به خویشتن ظلم می‌کنند، نه اینکه خداوند به آنها ظلم نموده باشد:

ترجمه: چنان نیست که خدا بر آنها ستم کند، ولی آنان چنان بوده اند که به خویشتن ستم کردند.

یقیناً حقیقت همین است که خداوند عز وجل تأکید می‌فرماید:

ترجمه: پروردگارت به بندگان ستمگر نمی‌باشد.

با همین دیدگاهی که قرآن و حدیث دارد، ظلم در نظام اسلامی ناچیز و مردود بوده جامعه‌ شناسی نیز به آن معتقد است، یعنی فرد انسان و همه جامعۀ انسانی (ناس) در مقابل تغییر و تحول جامعه مسئولیت دارند. این دو پدیده نه تنها با هم متناقض نیستند، بلکه مکمل یکدیگر نیز هستند چنانچه نتایج حاصله از انتخابات شفاف، انتخاب شخصیت واجد مواصفات، نقش مثبت در عرصۀ تعیین سرنوشت جامعه و ملتی دارد در حالیکه انتخاب شخص نا اهل خیانت تلقی شده و عواقب نافرجام در قبال دارد و قسمی که در دو حدیث زیر صراحت پیامبرصلی‎الله علیه وسلم می‌فرماید:

«محبوب‌ترین شخص نزد خدا(ج) در روز جزا و نزدیک‌ترین آنها از نظر جایگاه، پیشوای عادل است و مغضوب ‌ترین و دور‌ترین افراد نزد خدا(ج) در آن روز پیشوای ظالم است».(۵۶)

بهترین پیشوایان شما کسانی اند که آنها را دوست دارید و به آنان درود می‌ فرستید! و بد‌ترین رهبران شما کسانی اند که دوست شان نمی‌ دارید! آنان را نفرین می‌کنید و  آنان شما را نفرین و لعن می‌کنند» (۵۷)

با توجه به مطالب فوق امیدوارم که کافه ملت افغانستان رسالت ایمانی و ملی شانرا از طریق انتخابات شفاف  درین فرصت حساس با امانتداری ایفا نمایند تا از محکومیت نزد خدا و تاریخ به برحذر بمانند بر زعیم منتخب ملت و وکلای شورای ملی دَین است که در مقام وکالت از سوی ملت امین باشند. زیرا، حسن نظام مردمی در این است که آنها نه در مقام آقائی و بلکه به حیث کارگزاران و خدمتگاران ملت باید در تمام حقوق با عامه مردم از لحاظ قانونی مساوی باشند یعنی از اطلاق هیچ قانون مستدنا نباشند تا از تطدبیق قانون و تأمین عدالت و صلح باز نمانند طوریکه مرشد و ناجی بشریت چنین دستور فرموده است:

«آگاه باشید، هریک از شما حیثیت چوپان را دارید و در باره رعیت تان جوابده می باشید و بزرگترین حاکم مسلمین که بر همه حاکم باشد، نیز (مانند) چوپان است و در باره رعیت خود جوابده)». (۵۸)

همچنین پیامبر کریم فرموده اند « حکمرانی که در معاملات رعیتی از مسلمانان سربراه باشد و اگر در حالتی بمیرد که با رعیت خود فریب و خیانت را مرتکب شده باشد، خداوند تعالی بهشت را بروی حرام خواهد ساخت». (۵۹)

آنحضرت(ص) باز هم تأکید فرمودند:

«حاکمی که مقامی از حکومت مسلمانان را اشغال کند و بعد بخاطر ادای مسؤلیت آن صرف مساعی نکند و با خلوص مصدر خدمت نگردد، هیچگاه در جمع مسلمانان داخل بهشت نخواهد شد. (۶۰)

خلفای راشده، ضمن رفتن به نقش قدم های پیامبر صلی الله علیه وسلم بحدی احساس مسؤلیت به ادای رسالت نزد خدا و در برابر مردم داشتند که همواره در فکر سعادت افراد ملت بودند و عملا رسیدگی می‎نمودند.

حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه همواره متوجه مسؤلیت خویش بود. طوریکه می فرماید:

«شخصی که زعیم مسلمانان باشد بیشتر از همه حساب خواهد داد و بیشتر از همه به عذاب شدید مواجه است و آنانیکه پاینتر از سطح زعیم باشند، کمتر حساب خواهند داد و برای او خطر عذاب کمتر است. زیرا برای حکام پیش از پیش این زمینه مساعد است که ازدست شان برای مسلمین آسیب برسد و بر مسلمانان ستم کنند، مثل این است که با خدا(ج) غداری کرده است». (۶۱)

و اما اگر قانون بر زعیم کشور وکلا و زور گویان و واسطه داران یکسان تطدبیق نه شود آنگاه باید منتظر عواقب نا فرجام باشند که گذشته گان به آن سردچار شده اند چنانکه پیامبر کریم هشدار داده است:

«امت هائی که پیش از شما گذشته اند به این سبب هلاک شده اند که آنها (در سطح بالایی) مجرمین درجه یک را رها می ساختند و مجرمین درجه کمتر از طبقه محروم جامعه را مطابق قانون به شدت مجازات می کردند به خدا سوگند اگر فاطمه دختر من سرقت کند (به خاطر تطدبیق قانون) دستش را قطع می کنم». (۶۲)

مطالب فوق غرض آگاهی کاندید های که می خواهند در مقام ریاست جمهوری و یا بحیث وکلا در شوراها راه یابند باید این مضمون را مطالعه نموده و درس آموزنده بگیرند تا کشور از بحران نجات یابد. 

و من الله توفیق

ممکن است شما دوست داشته باشید