روزنامه ملی انیس

شورای عالی ستره محکمه به پنج قاضی جزا‌های تادیبی تجویز کرد

شورای عالی ستره محکمه دیروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورا نخست با توجه به استهدائیه ریاست دارالانشاء شورای عالی در مورد ثبوت کذب شهادت شهود که طبق احکام قانون اصول محاکمات مدنی وقانون تشکیل و صلاحیت قوۀ قضائیه از جمله موارد تجدید نظر بر فیصله‌های محاکم ثلاثه شمرده شده است، با درنظرداشت مصوبه شماره ۹۸۳-۴/۱۲/۱۳۹۷ شورای عالی تصریح کرد که صرف ادعا نه بل هر گاه ادعای کذب شهادت از طریق مراجع عالی پیگری وبه اثبات برسد، بدون شک نتیجه آن می‌تواند به حیث یکی از دلایل پیش بینی شده قانونی در روند رسیدگی تجدید نظر مورد بررسی قرار گیرد.
بعد سه گزارش تفتیش اقتضایی درمورد تخلفات قضایی پنج تن از قضات محاکم استیناف ولایات کابل، قندهارو پروان مورد غور قرار گرفت و با تشخیص تخطی وظیفه یی شان که بیشتر به نبود رعایت تقییدات لازم قانونی در اجرای وثایق متمرکز بود، به قضات مورد نظر مطابق احکام مقرره طرز رسیدگی به تخلفات قضایی جزا‌های لازم تأدیبی تجویز شد.
در ادامه جلسۀ در حالیکه دگر جنرال عبدالفتاح عزیزی مرستیال لوی څارنوالی درامور نظامی‌ و برخی از وکلای محکومان جزایی حضور داشتند، پنج تقاضای تجدید نظر محکومان جزایی در قضایای فریبکاری،اختلاس،انتقال مواد انفجاری،غصب زمین دولتی وسؤ استفاده از صلاحیت وظیفه یی مورد رسیدگی قرار گرفت ودرمورد درخواست‌های آنان با توجه به شرایط حکم ماده ۲۸۲ قانون اجراآت جزایی تصامیم قانونی گرفته شد.
برعلاوه درجلسه بنا بر مطالبه اداره لوی څارنوالی فرستادن هیئت به منظور رسیدگی به یک تعداد از دوسیه‌های جزایی استینافی به کندهار تجویز ونیز صلاحیت تبدیلی دو قضیه جزایی به محاکم ابتدائیه شهری بادغیس و سرپل تفویض شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید