روزنامه ملی انیس

شفافیت در تطبیق فیصله‎ها افزایش اعتماد مردم

تجارب هجده سال گذشته یعنی اعتبار از آغاز کار حکومت انتخابی نشان داد که زمانی ارزشمندی فعالیت ها و تطبیق فیصله های مهم و سازنده که از طریق شورای وزیران و کابینه دولت مثمر و مفید واقع می گردد که اعتماد را با خود داشته باشد و شفافیت در ابعاد مختلف فعالیت های عمرانی و سازندگی رعایت گردد.

بادرنظر داشت همین مشخصه و تقاضای مردم از مسئولان دولتی مبنی برتطبیق به موقع و با کیفیت پروژه های پلانی، زمانی گواه افزایش اعتماد مردم نسبت به نهادهای دولتی را در قبال می داشته باشد که در تطبیق و پیاده شدن پروژه ها و برنامه های شان سازندگی شفافیت وجود داشته باشد. و کار های انجام شده از کیفیت چشم گیری برخور دار باشد. اما متأسفانه بعضی از مواقع نهاد دولتی بنابر سنگینی روابط برضوابط و منافع اشخاص و افراد ذی نفع در پروژه ها، موضوع شفافیت و تطبیق به موقع آن کمتر رعایت می گردد و این مسأله عامل کم شدن اعتماد مردم نسبت به نهاد های دولتی گردیده عامل دوری مردم از دولت و ایجاد درز بزرگی میان مردم و حکومت وحدت ملی می شود، چنانکه این موضوع در همین چند سال اخیر که فساد اداری در حال گتسرش و افزایش است، دوری مردم از دولت و حکومت وحدت ملی به ظهور رسیده و مردم از تطبیق فیصله ها و تدابیری که روی موضوعات عمده به خصوص رویداد های مهم امنیتی، آگاهی کامل نمی داشته باشند، نگرانی های در اذعان مردم خطور می کند و از مسئولان توقع دارند تا حقایق و رویدادها عندالموقع به اطلاع شان رسانده شود، تا شفافیت ها را به چشم و سر مشاهده کنند.

آگاهان امور به این باور اند که مسئولان حکومت وحدت ملی برای افزایش اعتماد و جلوگیری از بزرگ شدن درز ایجاد شده میان مردم و دولت، باید جزئیات بررسی های انجام یافته را به سمع مردم برسانند و مردم را در جریان وقایع وحتاچگونگی تطبیق و عدم تطبیق پروژه ها و مشکلاتی که مانع تطبیق پروژه شده است به صورت شفاف و روشن برای مردم باز گوکننده تا دغدغه های ایجاد شده برطرف و شفافیت در حرف و عمل واضح گردد.

در همین راستا شفافیت در عملکردهای دولت، دیدگاه مردم آنست که مسئولان حکومت وحدت ملی در تطبیق برنامه های سازنده و رویداد های غیر مترقبه که خسارات جانی و مالی و حیف و میل شدن پروژه ها را نیز در قبال دارند نه تنها مردم را آگاهی دهند، بلکه آنان را در تطبیق پروژه ها و برنامه های عمرانی و سازندگی و فعالیت امنیتی سهیم سازند، تا همکاری آنان در تطبیق برنامه ها افزایش یابد.

یقین و باور کامل وجود دارد که آگاهی مردم از چگونگی تطبیق برنامه ها و پروژه های بازسازی و تدابیر راهکارهای امنیتی که شفافیت در آن ررعایت می گردد، بر اعتماد مردم را نسبت به دولت فزونی بخشیده و روابط حکومت و مردم را استحکام می بخشد.

بنابر آن شفافیت در تطبیق برنامه ها می تواند عامل افزایش اعتماد مردم نسبت به دولت گردد و در گسترش همکاری مردم با حکومت نقش مؤثری داشته باشد، و دریک کلمه، بیان حقایق و آگاهی مردم از جریان فعالیت های که منافع مردم و آبادانی کشور چه از نگاه اقتصادی و چه از نگاه مسایل امنیتی در آن نهفته باشد، عندالموقع بیان گردد و مردم از آن آگاهی حاصل کنند، از یک طرف مردم اطمینان حاصل می کنند که پروژه ها و پلان های که برای بهبود زندگی مردم در نظر گرفته شده، عملی می گردد و در صورت نیاز مردم نیز در تطبیق آن خود را سهیم می سازند. این چنین عملکرد ها، اعتبار دولت را نزد مردم فزونی می بخشد و شفافیت در تمام راهکار های که به خاطر آبادانی کشور وتطبیق برنامه ها و پروژه ها شامل پلان دولت می باشد مشاهده می گردد، با چنین راهکار های گفته می توانیم که از حیف و میل شدن بودجه تعیین شده در پروژه ها و فعالیت های عمرانی و گسترش خدمات اجتماعی در سطح شهر ها، ولایات و ولسوالی ها جلوگیری به عمل می آید و مشکل مردم در وقت و زمان وعده داده شده مرفوع می گردد، که بدون شک شفافیت نیز در آن چشم گیر می باشد، چرا که نقش و سهم مردم در تطبیق پروژه ها دخیل است، افراد و نهادهای استفاده جو هرگز نمی توانند که بودجه های تثبیت شده را در عرصه های پروژوی و عرصه های خدمات اجتماعی و سازندگی حیف و میل کنند یا اینکه تطبیق آنرا روی بهانه به تعویق اندازند.

نوری  هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید