روزنامه ملی انیس

سیپسیس نوزادی

یکی از جمله مهمترین علت مرگ و میر نوزادان بوده تقریبا نصف از واقعات مرگ میر نوزادان از سبب نیونتل سپسس در صورتیکه در مرحله اول تشخیص گردد و توسط تداوی تقویوی و انتی بیوتیک تداوی گردد امکان زنده ماندن شان زیاد است

در صورتیکه یک اورگانیزم پتوجنتیک داخل خون گردد درین صورت امکان دارد این انتان منتشر گردیده وباعث septicemia گردد ویا این که به طور موضعی در شش ها جاگزین شده وباعث نمونیا گردد

یا اینکه در سحایا مننجایتس را به میان آورد

اسباب :

در یک جامعه عمده ترین سبب neonatal sepsis عبارت از E coli ، staphylococcus aureus اما در شفاخانه klebsilla pneumonia باعث نیونتل سپسس میگردد

عموما neonatal sepsis به دو دسته تقسیم شده که عبارت از :

  • Early onset of new natal sepsis
  • Late onset of new natal sepsis
  • Early onset of new natal sepsis : در صورتیکه اعراض و علایم نیونتل سپسیس neonatal sepsis در ۷۲ساعت اول زنده گی ظاهر شود به نام early onset of natal sepsis یاد میشود
  • Early onset of neonatal sepsis عموما توسط ارگانیزم های که در کانال ولادی قرار دارد به وجود میاید

Early onset of natal sepsis زیادترین حالت نمونیا را نشان میده اما در حالت کم septicemia و meningitis را نشان میدهد

  • Late onset of neonatal sepsis : توسط ارگانیزم های که در محیط خارجی مانند خانه، شفاخانه، موجود بوده به وجود میاید عموما انتان توسط دست های مراقبت کننده طفل انتقال میکند عموما شروع اعراض و علایم بعد از ۷۲ ساعت ولادت طفل به وجود میاید و به شکل pneumonia ، septicemia و meningitis ظاهر میگردد

اعراض وعلایم کلینیکی:

عموما در اطفال نوزاد septicemia مبهم و non specific میباشد اولین تظاهر تغییر در تمایل طفل به خوردن شیر میباشد هایپوترمیا عمده ترین تظاهر آن است تب بسیار کم میباش

ظاهر شدن تکی پنیا، early cyanosis ، grunted ، chest retraction  به نمونیا دلالت میکند، کف غیر معمول است

اصغا صدر عموما غیر مشخص میباشد

مننجایتس عموما خاموش میباشد، مگر موجودیت blank ، seizures ، fever، high pitch cry ، bulging of fontanel ،  neck retraction ، look به مننجایتس دلالت میکند

Investigation:

در صورتیکه یک نوزاد در لوحه کلینیکی آورده شود ضرورت به معاینات نیست .

Lumbar puncture در تمام واقعات late onset natal sepsis ضروری میباشد، بخاطریکه ۱۰الی ۱۵% آنها به مننجایتس ارتباط دارد

تداوی :

  • Supportive care
  • Antibiotic

از جمله مهمترین تداوی است

۱ : supportive care

هدف از supportive care نارمل ساختن درجه حرارت، حالات کاردیوپول مونلری، نارمل ساختن هایپوگلایسیمیا  و جلوگیری از خون ریزی میباشد

یک طفل که مصاب به سسیپسیس باشد باید در یک محیط گرام مراقبت گردد

در صورتیکه هایپوترمیا باشد توسط یک  منتبع حرارتی  باید درجه حرارت بلند بورده شود .

درصورتیکه پرفیوژن ضعیف باشدک ه این توسط کیپلری  ریفل تایم مشخص میگردد

در صورتیکه از ۳ثانیه زیاد دوام کنند دلالت به poor perfusion میکند

بنا نارمل سالین به شکل بلوس تطبیق گردد در صورتیکه هایپوگلیسیمیا وجود باشد که عموما در مریضان سپسس به وجود میاید باید دکستروز به صورت بولس تبیق گردد

در حالت خونریزی باید ویتامین کا تطبیق گردد

در صورت سیانوزس اکسیجن تطبیق گردد

طفل که در حالت ایپنیک باشد physical stimulation یا bag mask ventilation برایش تطبیق گردد

از طریق دهن خوردن در صورتیکه توسع بطنی داشته باشد جلوگیری شود

در نوزادان در صورت سکلریما باید exchange transfusion صورت گیرد

۲ : انتی بیوتیک تراپی :

در نوزادان sepsis در صورت موجودیت نمونیا combination Ampicillin جمع Gentamycin داده میشود

در صورت مننجایتس به عوض جنتمایسین سیفوتاکسیم توصیه میگردد

تداوی non responsive or hospital acquired sepsis :

شامل third generation cephalosporin ، amikacine مانند سیفوتکسیم، ceftriaxone

Super facial infection :

تداوی Umbilical sepsis و پیودرما توسط ۱% Gentionviolet بعد از پاک کردن توسط الکول صورت میگیرد

بخاطر تداوی purulent conjunctivitis سلفا سیتاماید ۱۰% یا کلورا مفینیکول یا supramycine Eye drops استفاده میگردد

ترتیب کننده :- دگرمن رنځوریار

 داکتر حبیب الله (ایوبی)

ترینر متخصص امراض داخله اطفال

ممکن است شما دوست داشته باشید