روزنامه ملی انیس

سیف الرحمن عیار لمر: برای تعدادی از ورثه شهدا کوپون توزیع گردیده است

از آنجاییکه افراد دارای معلولیت به جهت وضعیت خاص جسمانی و روحی که در آن به سرمی برند از دسترسی به بسیاری از حقوق محروم می مانند اینکه چه کاری جهت احقاق حقوق آنان صورت پذیرفته خبرنگار روزنامه ملی انیس مصاحبه ای را با سیف الرحمن عیار لمر آمر اطلاعات و ارتباط عامه وزارت دولت در امور شهدا و معلولین انجام داده است که تقدیم خوانندگان می گردد. 

در ابتدا سیف الرحمن عیار لمر گفت: وزارت دولت در امور شهدا و معلولین تقریباً یکسال می شود که از بدنه وزارت کار امور اجتماعی جدا شده ما توانستیم به همان بودجه که تقریباً ۱۸٫۶ میلیارد افغانی که اختصاص داده شده بود و سهولت هایی که ایجاب می شد برای افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا فراهم نماییم، در ابتدا قسمیکه فرمان جلالتماب رئیس صاحب جمهور بوده که افراد دارای معلولیت باید بایومتریک شوند تا ورثه شهدا مستحق از غیر مستحق جدا گردد کار صورت گرفت بعد از آن مبارزه جدی علیه فساد اداری صورت گرفته است و بخش دیگر وند ستاپ شاپ بخش سهولت سازی در روند حقوق به دست آوردن آنان است که فعلاً هم زیر کار است تا افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا به زود ترین فرصت کار شان طی مراحل شود و حقوق سالم خود را بدست بیاورند.

همچنان ما توانستیم برای تعداد زیادی ورثه شهدا کوپون نه ماهه توزیع نماییم که از شش قلم مواد آن مستفید شدند.

امیدواریم در سال ۱۳۹۹ بودجه وزارت دولت در امور شهدا و معلولین تخصیص داده شود تا اهداف و پلان های دراز مدت ما رویدست گرفته شود و همچنان ما با ۳۳ نهاد و وزارت خانه ها تفاهمنامه امضا نمودیم که بتوانیم معضل افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا را حل نماییم که تعداد ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت واجد شرایط را توانستیم به بورسیه های تحصیلی خارج از کشور بفرستیم و فعلاً سرگرم تحصیل هستند همچنان غرفه های دست فروشی برای افراد اداری معلولیت و ورثه شهدا که توان تحصیل را ندارند تهیه نمودیم تا دستفروشی کنند و لقمه نانی به خانواده خود تهیه کنند.

همچنان توانستیم که بخش شکایات و مرکز خدمات مشتریان را فعال نمایم و هر کم کاری و شکایت که صورت می گیرد آنرا بتوانیم که توسط بخش تفتیش داخلی خویش بررسی و پیگیری نماییم همچنان معلولین و ورثه شهدا که  توانایی بالا شدن منزل های بالا را اندارند تماماً کار های آن روزانه شان در تالار منزل اول اجرا آت صورت می گیرد و در تالار هم بخش تفتیش متوجه است که کار غیر قانونی صورت نگیرد.

وکدام پول بین مراجعین و کارمندان مربوط مصادره نه شود چون همه خدمات برای افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا رایگان است به جز از همان کارت که تازه چاپ می شود در بدل پنجا افغانی برایشان داده می شود.

آمر اطلاعات و ارتباط عامه وزارت دولت در امور شهدا و معلولین گفت: یکتعداد کارمندان مشکوک و آغشته به فساد شناسایی شدند و ما در کوشش آن هستیم که کارمندان مشکوک به فساد را با  اسناد گرفتار و به څارنوالی معرفی شوند.

عیار اظهار داشت: در سال ۱۳۹۸ تعداد کل ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت که از هر دو قشر نزد ماثبت است به تعداد سه صد و یازده هزار تن می رسد که آنها سالانه از حقوق خویش مستفید می شوند و همچنان کارهایی که در بخش اجرات ورثه شهدا حقوق شهدا و معلولین در سال ۱۳۹۸ صورت گرفته حقوق و امتیازات ورثه شدا و افراد دارای معلولیت کاملاً پرداخته شده است ولی حقوق امتیازات یکتعداد محدود از ورثه شهدا و معلولین که از ولایت ها مانده که مشکلات خود ولایات بوده حقوق بعضی از ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت که از سالهای ۱۳۹۳ تا به حال مانده با آمدن بودجه سال پیشرو که تخصیص فوق العاده برای ما داده می شود ما میتوانیم که در ابتدا حقوق امتیازات شان را پرداخت نماییم.

لمر افزود: باید وزارت صحت عامه همکاری بیشتر نماید قسمیکه در تفاهنمامه امضا نمودند در بخش توانمند سازی صحی اگر علاج یک ورثه شهید و معلول در داخل کشور امکان ندارد جهت تداوی آن به خارج از کشور همرای ما همکاری نمایند در بخش بورسیه ها و در بخش کاریابی تفاهمی که با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت گرفته طوریکه در قانون امتیازات افراد دارای معلولیت آمده که هر اداره دولتی سه فیصد افراد دارای معلولیت باید کارمند داشته باشند.

خواست ما از ورثه شدا و افراد دارای معلولیت اینست که حوصله مندی خویش را حفظ نمایند و ما در تلاش آن هستیم که بیشتر بتوانیم برایشان خدمت گذاری در بخش تحصیل و صحی و کاریابی نماییم.

محمد نعیم نوابی

ممکن است شما دوست داشته باشید