روزنامه ملی انیس

سمینار حقوق بین المللی آب برگزار شد

سمینار آموزشی دیروز در وزارت امور خارجه به همکاری اتحادیه اروپا، راجع به آب های فرامرزی و حقوق بین المللی آب برگزار شد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، هدف از تدویر این سمینار دو روزه، بلند بردن ارتقای ظرفیت کارمندان ریاست همکاری های امنیتی و امور سرحدی وزارت امور خارجه، دیپلماتان وزارت خارجه و کارمندان وزارت انرژی آب در رابطه به تشریح دیپلماسی و مدیریت منابع آب در افغانستان، آب های فرامرزی، حقوق بین المللی آب می باشد.

اشتراک کنندگان و سخنرانان حین افتتاح این سمینار آب را که از منابع معتبر جهانی و از جهان امروزی به عنوان منبع تقابل و تفاهم است، یکی از عوامل کلیدی کمک کننده زمینه رشد و انکشاف، تولید، انرژی مورد نیاز، تقویت زراعت و مالداری در افغانستان عنوان کردند.

این سمینار با اشتراک ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه، پیری مایاودون، نماینده اتحادیه اروپا در کابل، نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، خان محمد تکل، معین آب وزارت انرژی و آب و شماری از کارشناس امور آب و استادان پوهنتون های کابل در انستیتوت دیپلماسی وزارت امور خارجه برگزار شد و امروز نیز ادامه خواهد داشت .

ممکن است شما دوست داشته باشید