روزنامه ملی انیس

سفیرایالات متحده امریکا دریک مصاحبه ویژه با طلوع نیوز:  ازهرگونه تلاش که روندصلح راتقویت کند استقبال می کنیم

 مدتی است که راجع به مسایل افغانستان پیشرفت خوبی دریک اجماع بین المللی اروپا،چین، روسیه وامریکا صورت گرفته زیراموضوع این کشور پیچیدگی زیاددارد. مسئله داخلی،  منطقوی، موجودیت قوای امریکاوناتو وهمچنان جنبه بین المللی هم دارد.اکنون درافغانستان یک اجماع بین المللی به وجودآمده امادرسطح منطقه پیچیدگی هایی هنوزهم وجود داردکه به یک اجماع کلی باید رسید. این درحالیست که رهبران سیاسی افغانستان و هیئت دفتر سیاسی طالبان، در حاشیۀ مراسم گرامی‌داشت از صدمین سالروز روابط دیپلوماتیک روسیه و افغانستان، روی مذاکرات صلح و ختم جنگ در افغانستان بحث و گفتگو کردند. در این مراسم که روز سه‌شنبه (۷ جوزا) برگزار شده بود، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت کشورش به این نتیجه رسیده است که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد.

 تنها می‌توان با به کارگیری ابزارهای سیاسی و دیپلوماتیک صلح را در این کشور برقرار کرد.

به خاطرروشن شدن زوایای برخی مسایل خوانندگان عزیزروزنامه ملی انیس رادعوت می نماییم به صحبت های جان بس سفیرایالات متحده امریکا درافغانستان که در گفت وشنودی باطلوع نیوزدرین اواخرانجام داده است:

 

 

 

ü-جان بس سفیرایالات متحده امریکادرواکنش به این نشست گفت: کشورش درتلاش انحصار روندصلح نبوده است، بسیاری ازکشورهامی توانند نقش شان را درین روند بازی کنند.ازهرگونه تلاشی که این روندراتقویت وبه‌سوی بخش سازنده آن میان گروه های بین الافغانی همه شمول وبخش بزرگترجامعه است، ببرداستقبال می کنیم. یکی ازچالشها درین مقطع زمانی این است که افغانهازمان دشواری راپشت سرگذشتانده اند.تایک گروه همه شمول راترتیب دهندتاازیک بخش بزرگ جامعه نمایندگی کند.

 شامل حکومت وافغانهای دیگر می‌شود.ازین رومااین دیدراکه نشست مسکو می تواندسودمند باشد بازنگاه می داریم و می بینیم چه خواهدشد.

ü-گروه بزرگی که شماازآن یادکردید گروه همه شمول باشد قراربود به قطربرونداما این کارنشد ازین رومسکوحداقل کاری راانجام داده است،آیاروندمسکومی تواند موثر باشد؟

ü-خوب باید منتظربمانیم ببینیم که نتیجه این گفتگوها چی خواهدشد.

ü-امااشاره کردیدکه دردوماه کشور من وحکومت های دیگر باافرادزیادی درجامعه کارکردند تااین هیئت رابسازند وبتواند به دوحه برودوباطالبان گفتگوکند. دریابدچگونه روی روندرسیدگی به مسایل مهم کارکندکه باعث ادامه جنگ وسبب ایجادباورنادرست برای طالبان شده است.آنان می‌گویندادامه جنگ وابسته به بودن نیروهای بین المللی درکشوراست درحالی که این نیروهاازمردم افغانستان پشتیبانی می‌کنند؟ دقیقاً این چیزیست که ملابرادر دربیانیه کوتاه اش درمسکوبیان کرد.البته این نخستین سخنرانی رسانه یی وی است که مادیده ایم.اوگفت که حضورنیروهای امریکایی مانع دربرابرصلح است این یک بیانیه جدی است؟

ü-ملابرادرنظرخودش راگفت اماحکومت افغانستا، مردم افغانستان ونیروهای افغان که باآنان ازنزدیک کارمی کنیم به پیشنهادآنان گوش خواهیم داد.

ü-آقای سفیرمعاون طالبان که شبه رهبرطالبان است درنخستین سفرش دربیرون ازدوحه وپاکستان به مسکورفته این سفرازنقش روسیه درروندصلح چه پیامی را می‌تواندبرساند؟

ü-همان گونه که گفتم شماری ازکشورهامی توانندنقش شان رادرروندصلح بازی کنند.

ü-اگرمشخصاً روی نقش روسیه صحبت کنید.

ü-آنگونه که می بینیم روسها شماری ازنمایندگان طالبان و بخشی ازجامعه افغانستان راگردهم می‌آورند.ببینیم،آیااین روندنتیجه می دهد وروندصلح رابه پیش می‌بردیانه.

ü-باوجودپرسشهایی که مادررابطه باهمه شمول بودن نشست مسکوداریم می توان گفت که این نوعی ازگروه های بین الافغانی میان طالبان وافغانهای دیگراست.

ü-آیامی توان گفت که مسکودرصدرابتکارصلح قراردارد؟ درحالی که امریکا وقطرنتوانستند جلسه دوحه رابرگزارکنند؟

ü-خوب این بازتاب دهنده یک دیدنخبه گرایانه ومراحل پروسه صلح است که تلاش های جدی راخیره می سازد. صلح یک دورنمای ساده نیست شما می‌دانید که یک مسایل پیچیده ومرتبط بایک دیگروجود دارند. تلاش های رسیدن به صلح دریک خط مستقیم قرارنخواهد داشت نمی شود نشستهای منظمی دو هفته یی داشت ازین روهرکشور درین روندنقشی داردکه می تواند بازی کند.

ü-آقای سفیرمی دانم که شمابخشی از هیئت گفتگوکننده امریکاباطالبان نیستید، اما مطمئن هستم چیزهای که درآنجارخ می‌دهدبه خوبی ازآن واقف هستید.ایالات متحده امریکاپس ازشش دورگفتگوباطالبان چه چیزی راآموخته است؟آیااین گروه واقعاً تغییرکرده‌است؟آیااین طالبانی اندکه شما۱۸ سال پیش حکومت شان راسرنگون ساختید؟

ü-ازآنجایی که می دانید من در دوحه نبوده ام ازین رونمی‌خواهم درین باره چیزی بگویم. اماچیزی که من می دانم این است: به نظرم این بخش ابتدایی این رونداست که ماازراه آن به خواست عمیق افغانها برای صلح به پیشرفت وپائین آمدن سطح خشونت پاسخ می دهیم.

 این کاردوگانگی میان جامعه افغانستان راآشکارساخته است. متأسفانه می‌بینیم که این دوگانگی درباره رهبری این کشورنیزپدیدار شده است. درجریان این دوره پس ازپایان دوره حکومت وحدت ملی ازلحاظ قانونی اتفاق افتاده است. متأسفانه روشی که مردم درباره آن صحبت می کنند نمایانگرعمق بیشتر این  تنش ودوگانگی  است.  

نشان دهنده این است که چراماتوقعات قوی داریم که حکومت وافرادبیرون ازحکومت بااین وضع به گونه استثنایی برخوردکنند.به طورمعمول درسیاست  دخیل نشوند.

ü– آیاامروزطالبان تهدیدی به ایالات متحده امریکا است؟

ü-این باید دیده شود، آیاآنان تعهداتی انجام می دهندمااطمینان داشته باشیم که آن راعملی می کنند. آیاآنان اطمینانی را پیشنهادمی کنندویاآماده استندکه بخشی ازآینده افغانستان باشند، به امریکاوهم پیمانانش ویاکشوردیگری تهدیدی رامتوجه نمی سازنداین جاست که ماپاسخ اصلی این پرسش راپیدامی کنیم.

ü-همین چندهفته پیش آنان یک نهادغیردولتی امریکایی رادرکابل آماج حمله قراردادندوشماری ازافغانهادرآن جان باختنداین یک هدف امریکایی بود؟

ü-خوب این یک هدف امریکایی این جا درافغانستان بود وماآن رابه شدت محکوم کردیم. مابه نکوهش خشونت هایی طالبان دربرابرغیرنظامیان ادامه داده ایم. شمارزیادی ازتلفات غیرنظامیان درین کشورازسوی طالبان انجام شده است.

ü-آقای سفیردرین روزهادرمقایسه به یک ماه پیش حرف های زیادی درباره انتخابات است ما۱۲۰ روزدیگرتاروزبرگزاری انتخابات ریاست جمهوری فاصله داریم پرسش اساسی این است آیامابرای برگزاری این انتخابات آماده هستیم؟

ü-اگرنخست درباره این مدت اضافی کار رئیس جمهورصحبت کنم، مادرمرحله فوق العاده یی داخل شده ایم. به خاطری که ما اززمان قانونی حکومت گذشته ایم.

ü-این تفسیرشما است؟

ü-این تفسیرمحکمه ازقانون اساسی است وماتصمیم آنهارااحترام می کنیم. درعین حال توقع داریم رئیس جمهورغنی، رئیس اجرائیه، وزیران وکارمندان این رابدانندکه این یک مدت فوق العاده است.آنان باید درکارهای حکومت ازمحدودیت کاربگیرند.کارهای شان رابه کارهای اساسی حکومت محدودبسازند. شماربسیاری ازافراددرحکومت هستندکه فکرمی کنندزمان کارآنان تمدیدشده است. کارآنان معمولی است بخاطری که برای آنان صلاحیت قانونی برای انجام یگ کارداده شده است.آنان به هرگونه یی که بخواهندکارکرده می توانند. ماننداین که این سال اول ودوم حکومت وحدت ملی باشد.

ü-منظور شماازگماشتن های سیاسی است،دقیقاٌ منظورتان چی است؟

ü– می خواهم ازماده دهم قانون انتخابات یادآوری کنم که ازنامزدان می خواهدتاازبکارگیری منابع حکومتی دارایی هاوسهولت های حکومت به طرفداری ازنامزدان موردنظرشان خودداری کنند.

ü-آیااین چیزی است که رئیس جمهورغنی ورئیس اجرائیه عبدالله آن راانجام می دهند؟

ü-خوب است پرسیده شودکه چراچندروزپس ازپایان دوره قانونی حکومت، وزیران تبدیل می شوند؟ چراشماردیگری ازمقام های ارشدحکومت تبدیل می شوند؟دربسیاری ازدموکراسی ها سه تاچهارماه پیش ازانتخابات شمادرکابینه تغییرات بزرگی رانمی بینید.تغییرات وتبدیلات جمعی مقامهای حکومت رانمی بینیدواین منطقی است که بپرسیداین کارچراانجام می شود. به نظرم نامزدان دیگرپرسش های مشروعی درین باره دارند.مانند این که چرااین کارانجام می شود.آیااین اقدامات برای منافع ملی است آیااین کاربرای منافع فردی انجام می شود.یابرای علاقه سیاسی یک فردنامزد ویابه خواست فردی درحکومت است.

ü-آیاشما این نگرانی رابادو رهبرکنونی این حکومت شریک ساخته اید؟

ü-مادرین باره موقف مان رابرای آنان روشن ساخته ایم وبه این کارادامه می دهیم. اکنون ازمطرح ساختن علنی این خواست خودداری نمی کنیم. متأسفانه به اندازه که ماتوقع داریم آن را ندیده ایم.

ü-آیاشمارئیس جمهورغنی رایک رئیس جمهور مشروع می دانید؟

ü– اورئیس جمهورکنونی است میعادآن براساس تصمیم محکمه تاماه سپتمبرادامه خواهدداشت.ازین روپرسش این که آیااویک رئیس جمهورمشروع است یانه پرسش نادرست است.پرسش اصلی این است که آیاماتوسط رئیس جمهورکنونی وحکومت کنونی کارهای درست رامی بینیم؟درحالیکه دریک زمان فوق العاده قراردارد.آیاآنان ازخویش تن داری کارمی گیرند، تنهاهمان کارحکومت راانجام دهندکه پیش ازانتخابات انجام شود.آیامی بینیم وزارت هاحمایت موردنیازرابرای کمیسیون انتخابات ارائه می کنندتابرای انتخابات آماده شود.این هاپرسش های کلیدی هستند.

ü– آیاتأخیربیشترازین یعنی ۲۸ سپتمبر برای افغانستان وتمویل کنندگان بین المللی وامریکا قابل تطبیق وقابل پذیرش است؟

ü-درتأخیری که ازجولای تاسپتمربه بارآمدچالشهایی افغانستان درنتیجه نداشتن انتخابات به وجودآمدند می توان به کمیسیون کنونی انتخابات انگشت انتقادبلندکرد.امادیدواقع گرایانه وجودنداشت که کمیسیون تازه بتواندانتخابات ریاست جمهوری رادرسه ماه برگزارکند. آغازآن ازماه جنوری وفبروری بوددرحالی که انتخابات پارلمانی درحال تکمیل شدن بود. افرادزیادی درحکومت وبیرون ازحکومت هستند، زمانی درحکومت بودندوبه انتخابی که درانتخابات سال گذشته انجام دادند، سهم داشتند.ازین روهرکس نوعی مسئولیت راازبهروضعیت که اکنون رسیده ایم داشتند. چیزی که مابرآن متمرکزهستیم این است، تلاش کنیم کمیسیون انتخابات راکمک کنیم تاانتخابات ریاست جمهوری راتااخیرماه سپتمبربرگزارکند.

ü-یک تأخیراحتمالی برای کشورچی معنایی خواهدداشت؟

ü-نمی خواهم به آن گونه پندارهابپردازم، به خاطری دیده ام که مردم چگونه درباره ای آنچه مادرباره آن مسایل می گوییم یانمی گوییم برخوردمی کنند.

ü-تااکنون سه باربه تأخیرافتاده است ومی تواند باردیگرهم به تأخیربیافتد؟

ü-ازهمین رو بسیارمهم است که کمیسیون انتخابات، بخش های مربوط حکومت، نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها همه به این خواست افغانها پاسخ بدهند.تابتوانندفرصت انتخاب رئیس جمهورآینده شان را داشته باشند. انتخابات نیرومنددر سپتمبربهترین پاسخ به ادعای طالبان است که می گویندنظام کنونی ورشکسته یاغیرمشروع است.یک پاسخ نیرومند دیگراین است که این جامعه ازپایه های مردم سالاری بدورنخواهدرفت.

ü-آقای سفیرآیادرکمیسیون مستقل انتخابات ونهادهای دیگرانتخاباتی ظرفیتی رامی بینید، به شمااطمینان بدهدکه درماه میزان انتخابات بهتری خواهیم داشت؟

ü-مابرحمایت ازین کمیسیون تمرکزداریم، تا به اندازه می تواند موفق باشدوبه هدفهایی که برای خودش تعیین کرده است برسد. یعنی برگزاری یک انتخابات منظم درماه میزان؛ درماه های آینده خواهیم دیدکه این کارراانجام داده می تواند یانه. روشن است چالشها درظرفیت وعمل کردی که ازکمیسیون گذشته به میراث برده اند، به آنان وظیفه پرچالشی داده شده است.همان گونه که اشاره کردم کمیسیون انتخابات راجامعه جهانی انتخاب نکرده است. ماکمیشنران راانتخاب نکرده ایم. ماکارمندان دارالانشاراانتخاب نکرده ایم. این تصمیم ها ازسوی افغانها گرفته شده است.

ü-اماباپیامدهای آن سروکارخواهیدداشت؟

ü-مهم این است که افغانهاباپیامدهای آن سروکارخواهنداشت.

ü-باراخیری که انتخابات ریاست جمهوری داشتید، رئیس جمهورو وزیرخارجه پیشین شماشخصاً مداخله کردندویک حکومت دوسره یعنی حکومت وحدت ملی رابادورهبرایجادکردند. شب های درازی بودندکه مقامهای پیشین شما درایجادیک توافقنامه تقسیم قدرت مشغول بودند.برای اطمینان یافتن ازاین که درماه های آینده شمااین تجربه راتکرارنمی کنید، باید یک کمیسیون انتخابات نیرومندتری وجودداشته باشد.درموردظرفیت های آنان پرسش های جدی یی وجوددارد؟

ü-من مشکل بنیادی تری رامی بینیم وآن این که بسیاری ازمردم این کشورمشروعیت انتخابات رابیشتردرنتیجه آن می بینند، تادرکیفیت خود روندانتخابات.

ü-قابل قبول بودن آن را؟

ü-می توانیم تنهابه جنجالهابرسرانتخاب رئیس ولسی جرگه ببینیم برای تشکیل پارلمان چی راه درازی راآمده ایم.اماهنوزهم رئیسی انتخاب نشده است که سبب فعالیت موثراین نهادشود.نهادی که بربنیادقانون اساسی شما یک بخش حیاتی واجرایی حکومت است.امااین بخش هنوزفعال نیست برخی هانمی توانندبرای یافتن راه حل منافع ملی رابرمنافع دیگر ترجیع دهندوبه نتیجه یک انتخابات رقابتی حرمت بگذارند.

ü-برخی ازنامزدان وهواداران آن هاتهدیدکرده اندکه پس ازعیداعتراض های گسترده یی راآغازمی کنندآیاشمامضطرب هستید، آیااین چیزی است که شماوافغانها درباره آن نگران باشید؟

ü– مابه تصمیم دادگاه عالی درباره تمدیددوره کاری حکومت وحدت ملی حرمت می گذاریم. همزمان مابه این مسئله نیزحرمت می گذاریم که درجامعه دیدگاه های گونه گونی وجودداردومردم لزوماً این فیصله رانمی پذیرند. برای آنان مهم است که حق آزادی بیان وگردهمایی راداشته باشندتااگربخواهند بتوانندبه گونه مسالمت آمیزاعتراض کنند.اما می خواهم واضحاً بگویم که هیچ کسی نباید درتلاش برای تغییراوضاع کنونی وتغییرحاکمیت وایجاد خشونت فکرکندویاازآن کاربگیرد. روشن است کسی که تلاش کند خشونت رابرانگیزد وچه درخشونت سهم بگیرد، روابطش راباایالات متحده امریکا تخریب خواهدکرد.

ü-آقای سفیر ماشنیده ایم که حکومت شمابه جای چهارانتخابات ریاست جمهوری،شورای ولسوالی ها شوراهای ولایتی،غزنی طرفداربرگزاری یک انتخابات درماه میزان است،آیااین درست است؟

ü-آنچه که شماگفتید فکرمی کنم نزدیک به هفتاد دوانتخابات است وحتاچیزی بیش ازآن. ازرهگذرمدیریت انتخابات این یک فرق گذاری مهم است.انتخابات شوراهای ولایتی یک انتخابات نه بلکه سی وچهارانتخابات است.یعنی ۳۴ دسته نامزدمختلف داریدکه بایدارزیابی شوند. ۳۴صندوق دارید، درهرولایت شرایط خاصی وجوددارد. هرکمیسیون ولایتی باید متوجه آنهاباشد. مهم است باآنچه ازمردم افغانستان می شنویم پاسخ گوبود. آنان می گویندپس ازصلح به فرصت برگزیدن رئیس جمهورآینده شان اولویت می دهند. به باورماکمیسیون انتخابات باید انرژی اش رادرین جابه مصرف برساند.

ü-چگونه می دانیدکه مردم انتخابات ریاست جمهوری رامی خواهند، نه انتخابات های دیگررا؟

ü-نگفتم که آنهاتنها انتخابات ریاست جمهوری رامی خواهند.با افغانهای که گفتگومی کنیم وازآنان می شنویم نتیجه سروی هاراکه می بینیم؛ مهم ترین چیزوپرسشی کلیدی برای آنان این است که رئیس جمهوربعدی کیست، نه به این معناکه انتخابات های دیگرمهم نیستند. بل مسئله انتخاب رئیس جمهورآینده برای آنان مهم ترین چیزاست. اگرکمیسیون انتخابات ظرفیت لازم رابرای برگزاری همزمان چندین انتخابات نداشته باشدازدیدماباید اولویتش رادرچیزی قراردهدکه مهمترین رقابت است.

ü-درباره فناوری ظاهراً شما درباره ثبت بای متریک رای دهندگان پیش ازانتخابات ملاحظات دارید؟ مافکرمی کنیم فناوری برای جلوگیری ازتقلب کمک می کند، شما غیرازین فکرمی کنید؟

ü-نخیر! اگرفناوری درست استفاده شود درست به کاربرده شودمی تواند نقش مهمی بازی کند، اماشاخص کلیدی استفاده وکارگیری درست است.فکرنمی کنم آوردن وجابجایی دستگاه های بایومتریک دوهفته پیش ازانتخابات پارلمانی نتیجه بهتری رارقم زده باشد. آیااین گناه فناوری بود؟ سازمان دهی، نبودآموزش و نبوددانش درباره چگونگی مطابقت فناوری به یک روندانحصاری مسئول نتیجه نامناسب درین زمان بودند. درنتیجه اگرافغانهافکرکنندکه یک دستگاه می تواندبه گونه معجزه آسا نتیجه بهتری رابباربیاورداین مسئله برای آنان یک داستان اخطارآمیزاست. همچنان هشدارمی دهم بدون تدابیر مناسب امنیت سایبری، بدون اطلاعات کافی درباره این که: چه کسی اطلاعات راکه دستگاه های بایومتریک تولیدمی کنند، اداره می کند. به آسانی می تواندقضیه باشدکه یک مشکل جایگزین مشکل دیگرخواهدشد.

ü-آیاپیشنهادمی کنید، انتخابات های مانندگذشته باقلم کاغزداشته باشیم؟

ü-نه من چنین پیشنهادندارم؛ من پیشنهادمی کنم ازهرفناوری که درانتخابات آینده ریاست جمهوری کارگرفته می شود،کمیسیون بایداطمینان یابد آموزش های شدیدی داشته است.همگی بدانندکه ازین فناوری چگونه کاربگیرند. فناوری باید بافهرست رای دهندگان درمرکزهایک جاشود. نتایج واطلاعاتی تولیدکندکه ازسوی کمیسیون انتخابات، یک نهادحکومت افغانستان است اداره می شود.فکرمی کنم که اعتمادرای دهندگان افغان راصدمه خواهدزداگر نتایج ازسوی یک نهادمستقل تأییدواعلام خواهدشد.

ü– برای کارگیری جزئی استفاده ازدستگاه های بای متریک راه های وجوددارد. امافکرمی کنم افق ثبت نامهای دوباره تمام رای دهندگان درکنارسازماندهی انتخابات درزمان کوتاه بالاترازظرفیت کمیسیون کنونی ونهادهای کنونی حکومت افغانستان است، حتااگرازآنان حمایت هم شود.

ü-هفته گذشته شمادرنشستی حضوریافتیدکه مشاورامنیت ملی رئیس جمهورغنی هم درآن شرکت داشتند، دردانشگاه امریکایی افغانستان. ظاهراً ازیک ماه یابیشترازین سو حکومت امریکا تصمیم گرفته که بااورابطه نداشته باشد. مقامات امریکایی از چندین نشستی که داکترمحب درآن حضورداشت بیرون شده اند،چه چیزی درین سیاست تغییرکرده است؟

ü-درسیاست ما دربرخوردکنونی مابا افغانستان یااعضای حکومت افغانستان تغییری نیامده است سفیرمحب دربرنامه حضوریافته بودکه من نیزدرآن حاضربودم.

ü-وشما ازآن آگاهی داشتید؟

ü-این برنامه برای تجلیل ازتصمیم شجاعانه برخی ازدانشجویان دانشگاه امریکایی افغانستان بخاطر ازسرگیری درسهای شان پس ازحمله به این دانشگاه برگزارشده بود،حالافارغ تحصیل شده بودند. سندهای شان رابه دست آوردندواین رویدادرا باخانواده های شان تجلیل می کردند.

ü-من حضورشمارادرآنجا موردپرسش قرارنمی دهم، تنها می خواهم بدانم نشست هایی هم هستندکه شمامی توانیدبامشاورامنیت ملی شرکت کنیدکه دربالای نیروهای امنیتی صحبت شود؛وآن برای امنیت افغانستان مهم است، اماشما وهمکاران تان این کاررا نمی کنید وازچنین نشست هادوری می کنید.من به این می اندیشم که آیا سیاست امریکا دربرخوردبامشاورامنیت ملی تغییرکرده است یانه؟

ü-میان دیدارهای خصوصی و دیدارهای حکومتی برای گفتگو درباره مسایل مهم ورویدادهای عام تفاوت بزرگی وجوددارد.

ü-آقای سفیرپرسش آخرمن ایران، تنشهامیان ایران وایالات متحده امریکا، آیاافغانستان بایدازتنشهای فزاینده میان واشنگتن وایران نگران باشد؟

ü-این بیشتربه تصمیم هایی که حکومت ایران درباره رویکردش دربرابرچالشهای فراراه افغانستان می گیردوابسته است.حکومت من درسطح خصوصی وعمومی واضح گفته است که تهدیدها ورفتارهای فزاینده تهدیدآمیزکه ازحکومت ایران ویانائبان آنان درسراسرخاورمیانه می بینیم دربرابرما تهدیدهستند. اگرشهروندان ویامنافع ماازسوی ایران آماج حمله قراربگیرد،خاموش نخواهیم نشست وپاسخ مناسب خواهیم داد. این به ایران بستگی داردکه آیاافغانستان رابه میدان برای رقابت مبدل می سازدویاخیر.

ü– اماامریکاچنین قصدی راندارد، شماازحضورتان درافغانستان برای رویارویی باایران کارنمی گیرید؟

ü-مابادقت به برخورد باتنش هادرافغانستان متمرکزبوده ایم، درافغانستان تنشهای بسیاری وجوددارد.

ü-برای مدت طولانی؟

ü– برای سالهای دراز.

ü-ازهمین روافغانهانگران هستندکه یک موضوع منطقوی دیگر نباید برآنان اثربگذارد. آیا شمامی توانیدبه افغانها اطمینان بدهیدکه این گونه نیست؟

ü-همان گونه که گفتم، این به اقدامات و رفتارهای حکومت ایران بستگی دارد.

ن- فروتن

ممکن است شما دوست داشته باشید