روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خدمات بنیاد آغاخان رادر امور فرهنگی حایز اهمیت خواند

داکترمحمد قاسم وفایی زاده نامزدوزیروسرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ، امروز با خانم شهرزاد هیرجی، سفیر سیاسی بنیاد آغاخان برای افغانستان دیدارکرد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر؛ دراین دیدار داکترمحمد قاسم وفایی زاده نامزدوزیروسرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ، خدمات بنیاد آغاخان رادرامور فرهنگی ، به ویژه دربازسازی بنا های تاریخی کشور حایز اهمیت خواند .
داکتروفایی زاده ازسفیرسیاسی بنیاد آغاخان برای افغانستان خواست که درراه اندازی برنامه های آموزشی کوتاه مدت برای کارمندان آن وزارت به خاطر حفاظت ازبناهای تاریخی همکاری کند.
وی دراین زمینه به سفیربنیاد آغاخان وعدۀ هرگونه همکاری سپرد ونگرانی اش را درزمینۀ این که طالبان همچون گذشته باردیگربه بناهای تاریخی کشور زیان نرسانند، ابراز کرد.
دراین دیدارشهرزاد هیرجی سفیرسیاسی بنیاد آغاخان درزمینۀ فعالیت های بنیاد آغاخان که برای حفظ وبازسازی میراث های فرهنگی وبنا های تاریخی افغانستان انجام داده است، توضیحات داد.
وی به داکتر وفایی زاده نامزد وزیر و سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ اطمینان داد که بنیاد مربوط ، همکاری اش را درامورفرهنگی با وزارت اطلاعات وفرهنگ همچون گذشته ادامه می دهد.
قابل یادآوری است که درپایان این دیدار سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ کتابی را زیرعنوان “افغانستان درتصاویر”به سفیر بنیادسیاسی آغاخان اهدا کرد و سفیربنیاد آغاخان نیز کتابی را که فعالیت های بنیاد آغاخان درافغانستان درآن گنجانیده شده است ، به داکتروفایی اهداکرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید