روزنامه ملی انیس

سخنگوی لوی څارنوالی: فرهنگ معافیت از پاسخگویی پایان یافته است

در نخست جمشید رسولی گفت: یکی از برنامه های اساسی که در اولویت کاری دولت افغانستان قرار دارد موضوع  مبارزه با فساد اداری می باشد.

طی چند سال گذشته این اداره روی پنج محور اساسی از حاکمیت قانون، دسترسی مردم به عدالت،اصلاحات داخلی وتقویت ارزش های حقوق بشری کار نموده است. طی سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اداره لوی څارنوالی در حدود ۶۱۷۴ قضیه جرایم فساد اداری را مورد رسیدگی قرار داده که از جمله ۶۷۸ قضیه مربوط به مرکز عدلی وقضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری می شود .

قبل از حکومت وحدت ملی نگرانی هایی وجود داشت که به قضایای بزرگ فساد اداری رسیدگی نمی شود. بناء دولت به‏خاطر مبارزه منسجم با فساد مرکز عدلی وقضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری را ایجاد کرد.

از زمان آغاز این مرکز تا حال از جمله ۶۷۸ قضیه یی که از طریق مراجع مختلف به خاطر بررسی ارسال شده بود
۱۷۰ قضیه آن تحت کار این مرکز قرار گرفته است.زیرا بعد از بررسی های ابتدایی یک تعداد آن قضایا شامل صلاحیت مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری نبود از این لحاظ به څارنوالی های مربوطه محول گردید که از سوی آنها مورد پیگیری و بررسی قرار گیرد و تعداد دیگر آن ایجاب می کرد که  بررسی های ابتدایی و کشفی بالای آن صورت بگیرد. بناء به مراجع امنیتی و کشفی صادر گردید و یکتعداد هم مسترد شد تا قضایا را به مراجع اصلی اش ارسال بکند.

در نهایت از ۱۷۰ قضیه یی که تحت کار مرکز یاد شده قرار گرفته است خوشبختانه اکثریت آن تکمیل شده و تعدادی از این قضایا محول محکمه گردیده است.

ما حدود ۴۱ جلسه علنی در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری داشتیم که بالای ۴۱ قضیه فیصله محکمه ابتدائیه صادر شده است.

اشخاص و افرادی که در پیوند به قضایای یادشده مورد تحقیق قرار گرفته اند در گته گوری های مختلف قرار دارند.

در جریان جلسات علنی که مرکز عدلی وقضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری دایر نموده تا هنوز هفت تن از معینان مورد محاکمه قرار گرفته اند.

همچنان قضایای ۱۶ تن از جنرالان مورد رسیدگی قرار گرفته و بالای شان حکم محکمه صادر گردیده که عملاً اکثریت این جنرالان دوره مجازات شان را سپری می کنند.

چیزی که در گذشته ها به عنوان یک نگرانی مطرح می شد که گویا قضایا تفکیک و کته‏گوری می شود بعضی از قضایا رسیدگی نمی شود. به خاطر رفع این نگرانی خواستیم این مسئله را شریک بسازیم که فرهنگ معافیت از پاسخگویی پایان یافته هیچ کس از مجازات و پاسخگویی معافیت ندارد قانون به شکل همه جانبه، یکسان و بدون تبعیض بالای همه قابل تطبیق است.

در ارتباط به پایان فرهنگ معافیت از مجازات،همکاری مشترک میان اداره لوی څارنوالی و وزارت امور داخله کشور بوجود آمد و قضایای کسانی که طی چندین سال گذشته مرتکب و یا متهم به جرایم بودند مورد رسیدگی قرار گرفته و آنهایی که مجرم شناخته شده اند عملاً مجازات خود را یا سپری کرده اند و یا در حال سپری کردن هستند.

وی می گوید: در جرایم ناشی از فساد اداری بیشترموضوع مالی مطرح است چون اختلاس و رشوه است خوشبختانه با این رویکرد عدلی و قضایی که همآهنگی و تفاهم مشترک بین لوی څارنوالی، وزارت امور داخله و ستره محکمه کشور در مرکز متذکره بوجود آمده تا حال پرداخت حدود یک میلیارد‎و دو صد میلیون افغانی در پیوند به این قضایا و بیش از پنجاه میلیون و دو صد هزار دالر امریکایی در پیوند به ۴۱ قضیه بالای افراد و اشخاص از سوی محکمه حکم صادر شده است در صورتی که به قضایا رسیدگی نمی شد این مبلغ حیف و میل می شد.

در یک مساعی مشترک جهت تصفیه قضیه کابلبانک تلاش صورت گرفته تا از نزد افراد و اشخاصی که مقروض هستند و از طرف محکمه بالای شان حکم صادر شده آن پول ها جمع و دوباره به حساب دولت انتقال شود.

تلاش ها به خاطر جمع آوری پول ها و گرفتاری اشخاص و افراد در پیوند به این قضایا صورت گرفته است که می تواند یک گام نیک برای مبارزه با فساد و جمع آوری پول های از دست رفته باشد.

در سه سال اخیر ۳۴ تن از څارنوالان متهم به فساد گرفتار و پنج تن از کارمندان اداری څارنوالی که به نحوی در قضایای فساد دخیل بودند بازداشت شده ومورد تحقیق قرار گرفته اند.

وی از مردم افغانستان می‏خواهد که اداره لوی څارنوالی را در راستای مبارزه با فساد همکاری نموده بالای این اداره اعتماد کنند این اداره قضایای فساد اداری را با جدیت و قاطعیت مورد پیگرد قرار خواهد داد.

وی در ارتباط به جرایم انتخاباتی ولسی جرگه کشور گفت: در این ارتباط تاهنوز ۳۷ قضیه به اداره لوی څارنوالی ارسال شده که شامل تزویز تذکره ها ،نصب استیکر های غیر‎قانونی و تقلب می باشد که در بعضی از این مسایل کارمندان اداره ثبت احوال نفوس دخیل بودند در پیوند به این قضایا ۱۳۴ تن به څارنوالی معرفی شده است.

خواجه نصیر احمد صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید