روزنامه ملی انیس

ستره محکمه خواهان همکاری یوناما در باز چاپ کود جزا شد

به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، لکنر درین ملاقات مسایل مربوط به تصمیم  سازمان دیده بان شفافیت افغانستان  به خاطر دعوت بورد دونر ها غرض ارزیابی مساله شفافیت در نهاد های عدلی و قضایی ، میزان تصمیم گیر ی های قضایی به استناد به کود جزا ، فعالیت محاکم غصب املاک دولتی و برنامه های اداره مستقل اراضی وریاست عمومی قضایای دولت درتعقیب قضایای غصب زمین  و همچنان مساله ساختار تشکیلاتی بخش حاکمیت قانون یوناما صحبت نمود و خواستار نظریات رئیس ستره محکمه در زمینه های فوق گردید .

بعداً رئیس ستره محکمه  درخصوص  مسئاله دعوت بورد دونر ها دریک میز گرد به خاطر تحلیل و ارزیابی وضعیت  شفافیت در نهاد های عدلی و قضایی  اظهار داشت که برگزاری هم چو مجالس در اصل اقدام مثبت غرض دسترسی مردم به عدالت بوده ولی باید اجندای جلسه ازقبل واضح ودارای دیدگاه های مشخص  باشند. 

رئیس ستره محکمه همچنان  با تماس بر تحلیل و ارزیابی بخش یوناما به ارتباط مشکلات مربوط به کود جزا و تصمیم بازچاپ آن  ،افزود که  ستره محکمه نیز برخی از مشکلات عملی کود جزا را  که محاکم  مرکزی وولایتی آنرا شناسایی نموده با مراجع مربوط درمیان گذاشته و بهتر است تا  بخش حاکمیت قانون یوناما درمورد بازچاپ کود جزا  بعداز طی مراحل نهایی آن از شورای ملی و درهماهنگی با وزارت عدلیه همکاری نمایند .

درین ملاقات همچنان موضوع همکاری های دفتر یوناما باارگانهای عدلی و قضایی مورد بحث قرارگرفته و رئیس ستره محکمه همکاری یوناما درانتقال قضات راازمرکز به ولایت ها و عکس آن مهم خواند و اظهار امید واری کرد تا این دفتر بتواند همکاریهایش را در زمینه ادامه دهد تا قضات بتوانند  به گونه مطمئن به وظایف شان درولایت های مختلف رسیده گی نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید