روزنامه ملی انیس

زلمی خلیل زاددرمصاحبه اختصاصی باطلوع نیوز: دروازه به روی مذاکرات بین الافغانی بازشده است امیدواریم طرفهای درگیربه مشکل کشورخودرسیدگی نمایند

شما نه دورباطالبان گفتگوکردیددرنه ماه اخیرگفتیدکه درآستانه یک توافق نهایی هستید.چه توافقی ؟

ازابتداباید بگویم که پیچیدگی های زیادی وجودداردهدف ماازکوشش ها برای صلح ازیک نگاه مصرف، زحمت وکوشش های که امریکا می کندآن را درافغانستان کمتربسازیم رئیس جمهورفعلی امریکابه مردم امریکا وعده داده که جنگ افغانستان راخاتمه دهد.دوم اینکه می خواهیم نسبت به امریکا ودوستانش خطرمتوج نباشد. سوم اینکه جنگ بین افغانهاختم شود.بین طالب،مخالفین وحکومت. سریک نقشه سیاسی آینده موافقه شودچهارم یک آتش بس دایمی درافغانستان بیاید.ماپیشرفت درچهارقسمت کردیم.به نتیجه هایی رسیدیم که شماهم درباره شان ازمن سوال خواهیدکرد.

آیاشماامروزدررابطه مبارزه باتروریزم وخروج نیروهای امریکایی ازافغانستان باطالبان به یک توافق رسیدیدیاخیر؟

درپرنسیب بلی رسیدیم روی کاغذخلاص شده وکاغذبسته شده است.اماتاکه رئیس جمهورامریکاباآن موافقه نکندنهایی نیست.

آیاحکومت افغانستان هم قوت ویتوی بخشی ازتوافق راداردیاخیر؟

مامذاکره می کنیم بحث می کنیم درجریان می گذاریم حکومت افغانستان رانه تنهادرباره مسایلی که مربوط به افغانستان می شودیعنی گفتمان،مذاکره بین حکومت طالبان ودیگر افغانان واوربند. همچنان به این مسئله که صحبت کردیم زیادتربه ماوطالبان است درآن قسمت هم باحکومت مشوره کردیم.

ورقی که شما درپرنسیب به توافق رسیدید،یک ورق بسیارباجزئیات است ورق ساده است،چه وقت اعلان می شود؟

دوقست دارداین ورق، درقست اول یک موافقه کلی است.درباره چهارموضوع ودقیق تردرباره دوموضوع.موضوع اول که خطری ازافغانستان متوجه امریکا نباشد، وقتی ازافغانستان می گویم باید روشن بسازم که باطالبان به حیث نماینده کل افغانستان صحبت نکردیم.به حیث یک گروپ درمناطقی که فعلاً زیرکنترول آنان است دراین باره صحبت کردیم. وقتی به اساس مذاکره بین الافغانی آنان جزء حکومت افغانستان می شوند ازهمان سیاست هادرآن وقت پشتی بانی کنند.اما بایدگفت که جزئیات کاغذهایی هست که مربوط می شودبه موافقه کلی ودقیق ترسراین مسایل رویش موافقه شده است.

یکی ازجزئیات، خروج بخشی ازنیروهای امریکایی،کمتراز۵هزارسربازامریکای از۵ پایگاه در۱۳۵ روزپس ازاعلام این موافقتنامه خارج می شوند؟

درست است،ماموافقه کردیم اگرشرایط قسمی که درموافقتنامه صورت گرفته به همان قسم پیش بروددر۱۳۵ روز۵ پایگاه فعلی که مادرآن هستیم آنهاراترک می کنیم.

کجااست این پایگاه ها؟

بخاطرمسایل امنیتی نمی خواهم آن هاراپیش ازپیش اشاره کنم وقتی که موافقتنامه اعلام شدآن طرف هم نگفتیم که درکجاودرکدام روزاین کارصورت می گیرداما موافقه کردیم که از۵پایگاه در۱۳۵ روزاول اگرشرایطی که رویش موافقه صورت بگیردمی برآییم.

این شرایط گفتگوهای بین الافغانی است؟

شرایط مسایل امنیتی هم است،خطری درآن مناطق دروقت برآمدن نباشدشرایطی است که ازتمام این پایگاه ها درعین وقت صورت نمی گیرد.چی درآن منطقه می شودوچی درجاده هایی که مسایل لوجستیک چیزی صورت نگیرد.درکابل چه می شودودرپروان چه می شوداین مسایل است مطرح شده است.

سرنوشت این پایگاه هاچه می شود؟

مااین پایگاه هاراکرایه گرفتیم ازدولت افغانستان دوباره تخلیه می کنیم.

آیاطالبان درروندخروج نیروهای امریکایی حمله نمی کنند.پایگاهای راکه به حکومت افغانستان می دهیدآیاشرطی است که طالبان بالای نیروهای افغان حمله نکنند؟

درآن مناطق جنگ به صورت کل کم می شود.

آتش بس است یاخیر؟

آتش بس نیست چراکه لغت آتش بس موافقه شده که مربوط مذاکره بین حکومت،سیاسیووطالبان است.طالبان قبول کردندکه بایدشودامابرای رسیدن به آتش بس شدت جنگ باید کمترشود.

چطورتشخیص می دهید؟جنگ کاهش وخشونت پایان می یابد؟

درین موردبحث دقیق صورت گرفته است.جنگ کم می شود،چه چیزصورت می گیرد.

شمانشانه های کاهش خشونت راحداقل فعلاً درافغانستان نمی بینید، حمله کندزیک مثال بسیارواضح است؟

هنوزبه موافقه هم نرسیدیم امضانکردیم.

رئیس جمهورترامپ گفت ۸۶۰۰ نظامی امریکایی درافغانستان باقی می ماندکه شماهم اشاره کردیدکه این بخش دوم ازحضورنیروهای امریکایی درکشوراست.تاچه زمان؟

موافقه که کردیم وقتی که امضاشد ورسمی شد،مامطابق همان موافقتنامه رفتارمی کنیم.غیرازین که شرایطی درموافقتنامه است رفتارنشودویاخلاف آن ازجانب طالبان صورت بگیرد.

چهارده ماه؟

چیزی درباره تقسیم اوقات گفته نمی توانم باید رئیس جمهورقبول بکندتقسیم اوقات راپیش ازین که مااعلام می کنیم.

شماگفتیدکه شرایط مطرح است این شرایط به نتیجه رسیدن گفتگوهای بین الافغانی است؟

نه وقت معین تعیین شده درموافقنامه که صورت گرفته پیشتربه آن اشاره کردم که چه وقت مذاکره بین الافغانی شروع می شود.

چه وقت نتیجه می دهداین مشخص شده است؟

گفتیم به زودی ممکن پیچیدگی های وجوددارددریک هفته صورت بگیرد،دریک ماه صورت بگیردودردوماه پیش بینی سخت است.

شماحوصله داریدکه ۸۶۰۰ نیرورانگاه کنیدتااین موافقه صورت بگیرد؟

ماکوشش نهایی خودرامی کنیم تاجایی که به مامربوط است.یکی این مربوط خودافغانهااست چیزی که لازم است ازجمهوری اسلامی افغانستان یک هیئت همه شمول وبااقتدارتعیین شود.دوم اینکه طالبان هم دروقت نشست سرمسایل به موافقه برسنداگرکمک جامعه بین المللی ویاازماکاربوددرپیداکردن راه هایی که سرآن افغانهابتوانندموافقه کنندضرورت باشدحاضراستیم کمک کنیم.

اگرهفته آینده شماباطالبان این موافقتنامه راامضامی کنیدوضعیت پروان چگونه تغییرمی کند.به جزازاینکه نیروهای شماازبگرام می برایدوبه طرف کابل می آیدبالایشان حمله نمی شود؟

خشونت کم می شودبعضی وقایع هایی که صورت می گیردبمب های کلامنفجرمی شودوبالای چکپاینت هاحمله درپروان درکابل نظربه موافقه که شده عملی شودامکان ندارد.ازجاهای دیگری هم که امریکابه تدریج می برایدچنین چیزی بایدصورت نگیرد.

دررابطه بامبارزه باتروریزم جزئیات این توافق چی است؟

امریکا به افغانستان آمدازخاطر حمله که سرامریکاشد.امریکانمی خواهدکه چنین واقعه دوباره تکرارشود که ریشه آن درافغانستان باشد.یاعناصری درافغانستان درین کارشریک باشند.بسیاربادقت بالای این موضوع وقت خودراگذشتاندیم تابه یک تفاهمی برسیم باطالبان.گروپ هایی که این گونه خطربه امریکا ودوستان امریکانه دراین جامانده بتوانند ونه دربخش خاکی که طالبان کنترول می کنندنه می  توانند مراکزی داشته باشندتمرین کنندویاپول جمع کنند.

آیانیروهای امریکایی باجنگ جویان طالب مشترک عملیات می کننددررابطه به تهدیدهایی آنچه که شما تروریزم بین المللی می گویید؟

توجیه مااین است که طالبان خودشان این کاررابکنند.

دربدخشان جنگجویان خارجی آنجاحضوردارندودرچندسال اخیربخش های این ولایت زیردست طالبان است درمبارزه باتروریزم ماموریت طالب دربدخشان برای مردم چه خواهدبود؟

بخش هایی راکه طالب کنترول می کنداگرتروریزم درآنجاباشند به امریکا ودوستان امریکا خطری ازآن باشدباید به اساس موافقتنامه که امضاشدحرکت کنند.

آیادرین قسمت کمک تسهیلاتی کمک تجهیزاتی  کمک نظامی به طالبان می کنید؟

به اساس موافقتنامه است که طالب مسئولیت راگرفته که به ضدچنین عناصرحرکت کند.

درموافقتنامه که شماگفتیدنهایی شده درپرنسیپ آماده امضاواعلام است،آیاشما گروه طالبان رابه عنوان امارت اسلامی یادکردید؟

بلی یادکردیم،اماگفتیم که ماآنان رابه حیث یک دولت به رسمیت نمی شناسیم.بنام طالبان می شناسیم.

فکرنمی کنید که یک انعطاف پذیری کلانی است؟

نه،چون مادراعلامیه  که صادرمی کنیم، حکومت جمهوری اسلامی افغانستان رابه حیث حکومت مشروع که ازطرف دنیابه حیث حکومت قانونی مطابق قوانین دنیاشناخته شده اعلام می کنیم.

موافقتنامه شماباطالبان ازسوی که امضامی شود؟

هنوزفیصله نشده این هم ازجمله فیصله هایی است که رئیس جمهورامریکا باید درین قسمت فیصله کند.

ماشنیدیم که طالبان می خواهند که حداقل ازطرف وزیرخارجه امریکا به امضابرسد؟

چیزی که عرض کردم دوباره تکرارمی کنم.

دررابط به کارخانگی کابل اگرکمی صحبت کنید.شمادیشب گفتگوی مفصل بارهبری حکومت وحدت ملی هردورئیس اش داشتید.آیااین موافقتنامه راباجزئیاتش باآنان شریک ساختیدآیاملاحظه یی دارند؟

بلی شریک ساختیم،آنان راچانس دادیم که مطالعه بکنند.هردوی آنان مکملاً درجریان هستند. ازابتداگفتیم اگربهترمی بودجنگ رامشترکاًمامی بردیم،که نشد.شرایطی آمده که جنگ شدت پیداکرده امریکاهم رهبریتش می خواهدکه این جنگ هرچه زودتر پایان یابد.به قسمی که به امریکا خطرنباشدصلح درافغانستان بیایدومصرف امریکا کم شود.ازین خاطرمادرب رابرای مذاکره بازکردیم حال دریک دوره انتقال هستیم مذاکره بین طالب وامریکا که مربوط مابودتقریباًروبه خلاصی است ودروازه بروی مذاکرات بین الافغانی بازشده است.

دررابطه به متن که شماشریک ساختیدمطالعه کردند کاپی آن راگرفتندیانه؟

ازنگاه ضرورت امنیتی نمی خواهیم بسیارپیش ازوقت تکثیرشود.پیش ازین که رئیس جمهورامریکاچانس ازین راداشته باشد که فیصله کند.ازین خاطرنقاط نظری که دوستان دارندمی رسانیم.

بدون شک رهبری حکومت افغانستان هم حق دارند که بدانندچون مردم افغانستان قربانی جنگ هستند.آیااین نقل باجزئیاتی که شما گفتیدنقل طولانی هست باتمام جزئیاتش شریک ساختید؟

این موضوع رانمی خواهم درموردش تبصره کنم.چون این موافقتنامه آنان نیست.این موافقتنامه ماباطالبان است.دروازه برای مذاکرات بین الافغانی بازشده است ماامیدوارهستیم که به دوره بعدی آنان هیئت گفتگوکننده راانتخاب کنندکه صلاحیت جلسه راداشته باشد.

زمانی که گفتندتاریخ ومحل مذاکرات اعلان شودتقریباً این فهرست درچندروزآینده تاریخ ومحل مذاکرات رااعلام می کنند؟

اگررئیس جمهورامریکاموافق بودندباپیشنهادات شده، این کارمی شوددرچندروزآینده اعلام شود.

فهرست مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی افغانستان رادیدید؟

من نمی دانم که درین فهرست چه نام های است.

شماازهیئت همه شمول وباصلاحیت یادکردیدبه چه معنا،آیاحکومت وحدت ملی به تعریف شمانمی تواند به تنهایی نمایندگی کند؟

ازیک لحاظ می تواند،اماازدیگرنگاه خوب نخواهدبودیک هیئت انتخاب شودبامخالفت های شدیدی ازطرف عناصرداخلی انتقادشود.چون حکومت یک حکومت مشترک است،درآنجااختلاف باشدتاثیرآن بالای مذاکرات منفی خواهدبود.مامی خواهیم که یک تیم قوی وواحدازین طرف ترتیب گردد.

چندروزفرصت داریم؟

نمی خواهم درباره آن چیزواضح بگویم برای این که زیادنخواهدبود.رئیس جمهورامریکاباید فیصله کند.یامی خواهدتغییرات بیاید.

این هیئت همه شمول وباصلاحیت قراراست روی چه موضوع مذاکره کنند؟

آینده افغانستان، چراجنگ بین افغانها ختم نشد، یک جنگ بین ماوطالب بودبه پشتیبانی ماازافغانستان،پشتیبانی مادوام می کند.طرف دیگر مسایل داخلی است.چه چیزی صورت بگیرد،روی آتش بس موافقه شود،یک پلانی برای نقشه سیاسی افغانستان که درآن اختلاف نظراست واختلاف عقایداست.برای یک فورمول برای حل این مشکلات برای آینده که جنگ راختم بدهدضرورت است.دادوگرفت لازم است بادرنظرداشت حقایقی که درافغانستان است.نظریات مختلف است اولویت هامختلف است وارزش هامختلف است.آیامی شودکه سریک فورمول سیاسی موافقه شود.ازگذشته هادرس گرفته شود.همزیستی به حیث شهرونددریک چارچوب قانون به اساس فورمول های موافقه شده برای حل مشکلات سیاسی، دیگران نیزازین مسیرهاگذشته اند.

آیاشمادرمذاکرات خودتان بخش اول ورق شما وطالبان شامل چهارمسئله است،آیایک بخش مذاکربین الافغانی راهم پیش برده اید؟

نه،چیزی که ماپافشاری کردیم بایدموافقه شودکه مذاکره می شودبین افغانهاوهمچنان آتش بس دایمی وکلی باید بیاید وچه وقت بیایداین راماجزءچهارموضوع،گرچه درابتدادوموضوع بودبرآمدن قواومسئله تروریزم،ماگفتیم که ماموافقه برای برامدن قوانمی خواهیم؛مایک موافقه سرصلح می خواهیم.

آیاشما نگران هستیدجبه های غیرطالبان روی یک تیم به موافقه نرسدوگروهای کوچک باطالبان به گفتگوشوندریسکی وجوددارد؟

یک هیئت قوی وهمه شمول راروان کنندخوب است.اگربه شکل پراکنده باشدبه ضررافغانستان خواهدبودکه ماهرگزچنین چیزی رانمی خواهیم. چون وقت این رسیده است که یک چانسی بدست آمده ازین بایداستفاده شودوجنگ ختم شود. 

آیادرین روندمذاکرات بخش دشوارش ختم شده ویابخش دشوارش پیش روی مااست.تجربه نه ماهه شماچه می گوید؟

درحالی که سخت است که پیش بینی کردامیدوارهستم که دوره سخت آن راگذشتانده باشیم.ضرورنیست که مذاکرات بعدی ماه ها دوام پیدابکند.

نقش شمادرمذاکرات بین الافغانی چه خواهدبود؟

مربوط به افغانهاست که ماحاضراستیم کمک کنیم.علاقه جهان به حل مسئله افغانستان بسیارزیاداست.این هم یک چانس است به افغانها.

فکرمی کنم که دراصول صورت گرفته روی ناروی؟

طبعاً ناروی یک کشوری است که درین مسائل تجربه داردوعلاقه دار.ماهم ترجیح می دهیم که ناروی جایی باشدکه مذاکره درآنجاصورت بگیرد.

اماسوال سرنقش شمابودآیاشمادراتاقی که طالبان است وگروه های غیرطالب است وجودداریدبه عنوان میانجی به عنوان بی طرف؟

روی این مسایل بحث یاموافقه صورت نگرفته است. چندکشورنمایندگانش حاضراستندکه کمک کنند.خودکشورناروی به حیث کشورمیزبان رول عمده راداردکه کمک کند.آلمان،اندونیزیا،قطروملل متحدحاضرهستند که درین موردکمک کنند.  باید ازاستعدادهای مختلف استفاده شود.

رئیس جمهورغنی گفته که انتخابات سه هفته بعدحتمی است وکسی رئیس جمهورمنتخب راازکرسی ریاست جمهوری بلندنمی تواند.این موقف برای شمایک موقف اصولی معلوم می شود،یایک مانع برای رسیدن به صلح؟

پیش امریکا صلح اولویت دارد،امریکابه ضدهرقدمی است که مخالف صلح باشد.ماموقف آن رانداریم که انتخابات صورت نگیرد.امانگرانی هایی است که یک انتخابات شفاف ومثبت باشد،جنجال های دیگری رابه وجودنیاورد.نتیجه اش موردقبول مردم افغانستان باشد.

آیاطالبان می خواهدکه انتخاب صورت نگیرد؟

مادرین باره باآنان صحبت تکردیم.

اگرطالبان مخالفت ندارندوشمامخالفت نداریدپس چرابحث روی عدم برگزاری انتخابات است؟

این زیادتربحث های داخل است برخی هامی گویندتانتیجه صلح معلوم نشودباید انتخابات نشود.این نظرمانیست.

آیابرگزاری انتخابات ۲۸ سپتامبرمی تواندیک چالش باشدبرای صلح یاخیر؟

این مسئله داخلی افغانستان است اگرنتیجه اش چالش برای صلح شودخوب گپ نخواهدبود.

مذاکرات می شودکه بعدازانتخابات هم صورت بگیرد؟

اما موافقه این است که بایدپیش ازانتخابات صورت بگیرد.

شما می                خواهیدکه تا۲۸ سپتمبرپیشرفت قابل ملاحظه یی درین پروسه بیاید؟

عملی نخواهدبودکه بسیارپیش رفت صورت بگیرد. به عجله که لازم بودکارمن پیش رفت نکرده است.اما به این که موافقه بین امریکا وطالبان خلاص می شودمذاکرات بین الافغانی صورت بگیرداین قدم های بسیارکلان است وباید تاثیردارباشد.

اعلامیه مشترک باحکومت نهایی کردید آیاازکابینه امریکاقراراست شخصی کابل بیاید؟

امکان دارد.

می شودگفت از۲۵۰۰سربازامریکایی که درافغانستان درجنگ باتروریزم وطالب جان خودراازدست دادند برای چه ارزش برای چه؟

یکی جنگ برای مسایل امنیتی صورت می گیردازایدیای یک کشوردفاع می شوداین کارسبب می شودکه یک کشورعسکرخودراچندهزارکیلومتردورروان کندوبلیون هادالرمصرف کنداین کارازخود ارزشها دارد. افتخارمی کندبه اوارزشها،زیادترمسایل امنیتی امریکابوده است که صورت گرفته است.درآینده امریکاکمک های سیاسی،اقتصادی ،روابطش باافغانستان ادامه داشته وحیاتی خواهدبود.

آیاکدام خط سرخی درمحورارزشها برای امریکادرتوافق میان امریکاوجودداردیاخیر؟

داردآمدن دوباره امارت طالبان پیش امریکاقابل قبول نیست.یک حکومتی بیایدکه به اساس موافقه همه افغانهاصورت بگیردنه به اساس زور.این رادرکاغذهم گفتیم حکومتی که بعدازمذاکره می آیدباآن حکومت رابطه خوب باید داشته باشیم.  

دیدشمانظربه طالبان تغییرکرده؟

قبلاً حدث میزدم که طالبان یک عسکرزیرکنترول کشورخارجی استند، اما هستند طالبانی که وطندوست استند. هستند طالبانی که می خواهند این جنگ ختم شود.

شماباطالبانی سرخوردیدکه طرفدار جمهوریت ،دموکراسی وآزادی بیان است،طرفدارحقوق مساوی زن ومرداست؟

می گویندکه ماطالبان گذشته نیستیم،ازگذشته پندگرفتیم ،درس گرفتیم.

آیا طالبان می تواند دوست امریکاباشد درآینده؟

دورازامکان نیست اکنون بی اعتمادی است.

آیابحث حق وباطل برای امریکامیان طالبان ودولت افغانستان وجوددارد؟

طبعاً دولت افغانستان دوست امریکاست ماافتخارمی کنیم به این پیش رفته های که آمده آزادی بیان وامثالهم.

درستدیومی که زن اعدام می شددروقت طالبان آیازمانی می رسدکه طالبان درآنجابه تماشای بازی فوتبال ویاکرکت می روند.

امیدوارهستم که دورازامکان نباشددرموفقیت های افغانها وخوشی افغانهاآنان نیزخودراشریک بدانند.

سه تفاوت کلانی که باید باطالبان رویش مذاکره شودچی است؟

یکی سیستم نظام است،چه قسم قوانین به اساس اونظام رویش موافقه شودسوم چه قسم تشکیلاتی وجودداشته باشدازنگاه کیفیت برای آینده افغانستان مفیدباشد.واطراف مختلف بالایش اعتمادداشته باشند.

داعش یک تهدیداست دشمن امریکاست  آینده وجودداعش را در افغانستان  چطورمی بیند؟

امیدوارهستم که باآمدن صلح تمام افغانهاوباهمکاری بین المللی افغانستان دریک موقف بسیارقوی تر قرار بگیر دو داعش راکه درمشرقی وکنرباقی مانده شکست داده شود.

بعضی اعضای مجلس امریکانگرانی دارندکه افغانستان می تواندبه یک عراق دوم مبدل شودداعش حضورش گسترده شودجواب شمابرایشان چه خواهدبود.

این موافقتنامه بااساس فرضیه که طالبان باتروریزم وداعش می توانندمقابله بکنند.به همکاری دیگرقواموثرتمام شوند. اگرطالب اجازه بدهدکه داعش ویاتروریزم نشونمای بیشتربکندجنگ شدت پیداکنددرآن صورت مایک امتحان کردیم. مادراوقسمت آزادهستیم که موضوع راتغییر بدهیم. قوماندان قوت های امریکاتمام مسئولیت های خوده دارد.امریکادرمقابله باداعش وتروریزم فعال می ماند.همکاری دوامداردررابطه باجوانب مختلف امریکامی خواهد.

آیاگروه طالبان مدغم می شودبانیروهای افغان وازآن طریق درمبارزه سهم می گیرد؟

درین  قسمت صحبت کمی شده نه زیادچون این مسئله داخلی است.آنان می خواهندقوای امنیتی ریفارم شودوآنان جزءقوای امنیتی آینده افغانستان باشند.

خلع سلاح طالبان مطرح نیست؟

این جزء مسئله داخلی است که درمذاکره بین الافغانی فیصله صورت بگیرد.

نقش کشورهای منطقه چه شدکه امروزپاکستان نقش مثبت دارد چی دادید به پاکستان؟

ماطرفداریک تفاهم ویک موافقه هستیم بین افغانستان وپاکستان وهمچنان خاک هیچ یک ازین کشورهابه ضددیگرش استفاده نشود.پاکستان توجه به حل مشکل اقتصادی خودش دارد.امریکا می خواهدرابطه بهترباپاکستان داشته باشد.پاکستان بعضی قدم های مثبت برداشته است.

شمادریک سال گذشته بحث صلح رابه عنوان مهم ترین بحث درکشورقطعی کردید،یکسال پس ازین بحث افغانستان رادرکجا می بینید؟

امیدوارهستم که یک سال بعدموافقه   مذاکرات بین الافغانی نتیجه مثبت داشته باشد،مادریک فضایی که آتش بس دایمی وکلی صورت گرفته باشد زندگی کنیم.یک افغانستان آزادموفقیت های که در۱۸ سال صورت گرفته هرچه زیادترنشونماکند. 

ن-فروتن

ممکن است شما دوست داشته باشید