روزنامه ملی انیس

زدو و بند های گروهی نباید عامل خدشه دار شدن وحدت و همدلی مردم کشور ما گردد

اگرچه از اوایل و آغاز ثبت نام پروسه انتخابات تحرکات گروهی تحت نام مجمع بزرگ سازمانهای سیاسی اجتماعی، طی نشست ها و مذاکرات همه جانبه با ابراز نظریات و پیشنهاداتی مبنی بر تطبیق پروسه بایومتریک عنوانی حکومت وحدت ملی و کمیسیون انتخابات پیشکش گردید و چانه زنی های زیادی نیز صورت گرفت و حتا کار به جای کشانیده شد که در صورت عدم رعایت و تطبیق پروسه بایومتریک در روز معین رأی دهی، مزاحمت های در جریان رأی دهی با بسته نمودن دروازه های سایت های انتخاباتی مانع پروسه رأی دهی خواهند شد، که بعد از بررسی و ارزیابی شرایط و امکانات تهیه ماشین های مخصوص بایو متریک و خریداری آن از کشور های خارجی، پیشنهاد احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفت و قبول گردید و در روز انتخابات سیستم بایومتریک جنبه تطبیقی به خود گرفت. ولی متأسفانه که این پروسه طوری که انتظار می رفت مؤفقیت در قبال نداشت، زیرا فرصت آموزش افرادی که باید از ماشین استفاده نمایند و با کار برد این ماشین از تقلب جلوگیری شود نهایت کم بود و اکثراً ماشین ها مورد استفاده قرار نگرفت و تعداد زیادی از سایت ها هنگام رأی دهی بدون کارگیری از ماشین های بایومتریک رأی مردم را در صندوق ها ریختند و بعضاً هم در داخل
 سایت ها فهرست افرادی که در همان سایت ثبت نام کرده بودند وجود نداشت تا با استفاده از آن رأی مردم در صندوق ها انداخته شود.

این تمام مسایل عامل و سبب عدم رعایت شفافیت در پروسه رأی دهی گردید مشروعیت پروسه انتخابات شورای ملی را که هنوزهم شمارش آرای آن ختم نگردیده تا نتایج شمارش آرا آشکار گردد و سرنوشت نامزد وکیلان و رفتن آنان به خانه ملت به عنوان نمایندگان منتخب مردم تعیین و آشکار شود.  زیر سؤال قرار گرفت این پروسه که با تقلب و ناباوری ها همراه بود، هنوز کارش به اتمام نرسیده است که موضوع انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی مورد بحث قرار دارد و از هنگام اعلان تاریخ برگزاری این پروسه، تعدادی از نهاد ها و سازمانهای اجتماعی در پی تعیین و تقرر افراد مورد نظر خود و یا (تکت های انتخاباتی شان) در تلاش می باشند تاهریک از نهاد ها و گروه ها به میل خود چوکی ها و بست های زمامداران دولت را تعیین و برای پیشنهاد به کمیسیونهای انتخاباتی و جلسات بزرگ که در ارتباط انتخابات و تعیین نامزدان ریاست جمهوری و معاونان بحث دارند فهرست تعیین شده خویش را به سپارند.

اما آنچه که مایه نگرانی مردم ما قبل از آغاز پروسه انتخابات ریاست جمهوری می گردد موضوع تقسیم بست ها و چوکی ها می باشد، درحالیکه مردم متدین و دیانت شعارما، در حال تهیه لقمه نانی برای اطفال و اعضای خانواده های شان می باشند به خصوص آنعده از خانواده های که نسبت بروز خشکسالی، خانه و کاشانه شان را رها نموده، برای زنده ماندن اولاد ها و فرزندان خویش به مهاجرت های اجباری در داخل کشور دست یازیدند و در ولایت های که تا اندازه از امنیت برخوردار است در زیر خیمه ها به زندگی پر از مشقت پرداخته در انتظار کمک و همکاری نهاد های کمک رسان و افراد خیر خواه لحظه شماری دارند، تا دستی از غیب آنانرا یاری رساند، این در حالیست که براساس گفته های دانشمندان وضرب المثل های قدیمی کشور، (بز در غم جان کندن و قصاب در غم چربو) تعدادی از مردم برای بدست آوردن قدرت و چوکی و تعداد برای بدست آوردن یک لقمه نان برای سیری کردن شکم اولاد خودشب و روز می اندیشند در حالیکه انتظار و توقع مردم کشور ما آنست تا تمام مردم دست بدست هم داده برای آبادانی کشور و رفع مشکلات کنونی ناشی از جنگ، تلاش کنند تا از یک طرف، دست ما به طرف بیگانه ها و کشور های خارجی به خاطر دریافت کمک ها دراز نباشد و از جانب دیگر با اتحاد و همگرایی برای قطع جنگ و برادرکشی به سراغ راهکار های تأمین صلح و آشتی تلاش نماییم، زیرا اگر آتش جنگ خاموش نگردد نمی توانیم برای امرار معیشت خود از داشته های کشور مان برای سپری کردن زندگی استفاده کنیم و بازیرکشت قرار دادن زمین های زراعتی و استفاده از آب ها فراوان از حاصلات زمین های خود بهره بگیریم.

اگر آرامی و امنیت وجود نداشته باشد، چوکی وبست، گروه و گروپ بازی ها هرگز نمی تواند مردم ما را خوشبخت بسازد و درد جانگاه ناشی از جنگ ها را از مردم دور سازد. آنچه که می تواند برای مردم صلح و آرامش را ارمغان کند فقط و فقط همگرایی همدلی وحدت و یکپارچکی مردم می باشد، باید مردم بیاد داشته باشند که کمک های بیگانگان تا ابد جریان ندارد، اما صلح و همدیگر پذیری می تواند خوشبختی دایمی را برای ما ارزانی بدارد و ما را از احتیاجی نجات بخشد. چه قدر خوب است که از گروه بازی ها به عنوان حزب و نهاد صرف نظر کرده منتخب مردم خود باشیم و با مردم همدست شویم و سرنوشت خود را با مردم خود تعیین می کنیم، مردم دژ استوار و حمایت گران کشور اند، حمایت کشور های خارجی عمرش کم است ما و مردم ما را به آبادانی سوق داده نمی تواند. نباید به حرفهای بیگانگان فریب خورده و باریسمان پاره آنان خود را درچاه انداخت، فقط یک پارچگی وحدت را باید درمیان مردم خود سراغ کرد و وطن را به سوی آبادانی و مردم را به سوی خوشبختی رهنمون ساخت.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید