روزنامه ملی انیس

ریاست پارلمان پیش از اینکه یک امتیاز باشد، یک مسئولیت خطیر است

پارلمان به مثابه عمده ترین نهاد در جوامع دموکراتیک، وظایف، مکلفیت ها و مسئولیت های حیاتی و سازنده را در کنار دیگر نهاد های اجرایی و قضایی در کشور ها به عهده دارند، البته اعضای پارلمان ها وظایف زیاد و متعددی دارند؛ اما آنچه وظایف اساسی آنان را تشکیل میدهد، قانونگذاری، نظارت برعملکرد حکومت، نمایندگی از مردم  و تمثیل دموکراسی است، اما در افغانستان بیشتر از هر وظیفه و مسئولیت دیگر، ایجاب می کند تا این نهاد ملی و دموکراتیک علاوه بر تدوین و تصویب قوانین، در راستای اتحاد و همبستگی اقوام ساکن این سرزمین زخمی، بیشتر تلاش کنند، تا افغانستان را از این منجلاب بدبختی به سوی رفا و سعادت همیشگی بکشانند، زیرا دشمنان قسم خورده این سرزمین در کمین نشسته در صدد آنند تا میان اقوام ساکن در این سرزمین فاصله ها را ایجاد کنند، تاریخ شاهد آنست که بزرگترین امپراتوران و سلاطین در این سرزمین سخت ترین شکست را تجربه کرده که یگانه دلیل آن وحدت، همبستگی و یک صدا بودن مردم افغانستان دانسته شده است.

بناءً تصاحب چوکی ریاست پارلمان در شرایط کنونی به اشخاصی که تعهد، صداقت و باورمندی   به مردم و نظام دارند، بیش از آنکه یک امتیاز باشد، یک مسئولیت خطیر و دشوار است.

از این رو کسانی که به حیث رئیس ولسی جرگه به کرسی مجلس تکیه می زنند، در همکاری با دو قوه دیگر تلاش کنند تا نخست وحدت و همبستگی ملی را در میان ساکنان این سرزمین بیشتر از هر زمان دیگر، استحکام بخشند و ثانیاً حکومت را در برقراری صلح وثبات دایمی و دیگر کار های کشوری صادقانه، یاری رسانند، زیرا مردم افغانستان بخاطر انتخاب نمودن نمایندگان شان به خانه ملت در انتخابات ولسی جرگه سال گذشته با قبول خطرات حتا از دست دادن جان خود به امید یک آینده روشن به پای صندوق های رأی دهی رفتند، تا شاهد یک پارلمان کارا، اثر گذار و ممد به مردم و حکومت باشند، اما خشونت های بیش از حد، توهین و تحقیر و حتا فحش و ناسزا گفتن به یک دیگر، همچنان شکستن وسایل و تجهیزات این خانه و به درازا کشیدن انتخاب رئیس مجلس، علاوه بر اینکه واکنش های را به همراه داشت، دوقوه دیگر را نیز به نحوی تحت تأثیر قرار داده است.

بناءً مردم افغانستان  از نمایندگان شان در خانه ملت انتظار دارند تا انتخاب رئیس مجلس و هیئت اداری را به صورت صادقانه و به دور از تعصبات قومی، سمتی و زبانی به پایان برسانند، شخصی را که از هر حیث شایسته پست ریاست ولسی جرگه باشد، انتخاب نمایند تا اینکه کار و فعالیت این نهاد ملی و معتبر دوباره از سر گرفته شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید