روزنامه ملی انیس

رویکرد جدید پرداخت معاشات کارمندان خدمات ملکی تا سه سال آینده تطبیق می شود

وزارت مالیه می گوید تطبیق رویکرد ، مدیریت معاشات کارمندان خدمات ملکی یک روند زمانگیر است . به گزارش آژانس باختر ، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ ۲۹ قوس سال گذشته خورشیدی رویکرد مدیریت معاشات کارمندان خدمات ملکی که ازسوی کمیته مشتمل بر وزارت های مالیه  کار وامور اجتماعی وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ارائه شده بود، در پرنسیب مورد تأیید قرارداد و هدایت داد تا جهت غنامندی این روند نظر و دیدگاه سایر ادارات نیز گرفته شود .

 وزارت مالیه با نشر اعلامیه گفته است:

در پروسه تطبیق رویکرد یادشده مواردی چون بایومتریک کارمندان، ارزیابی اسناد، امتحان شایستگی، ارزیابی ظرفیت های مربوط به بست ها و گزینه های مشخص دیگر توسط کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مد نظر گرفته می شود. از آنجایی که تطبیق رویکرد مدیریت معاشات کارمندان خدمات ملکی زمانگیر بود. وزارت مالیه در مطابقت به اهداف اساسی این رویکرد، در چهارچوب صلاحیت های خویش و منظوری ریاست جمهوری جهت همسان سازی معاشات، کاهش سریع کارمندان قراردادی، حفظ افراد شایسته و بسا موارد دیگر اصلاحات در معاشات کارمندان مرکز و ولایتی خویش  را به اساس اصول ذیل تطبیق کرد تا بستری برای تطبیق رویکرد یادشده، ایجاد گردیده باشد.

هیچ گونه ازدیاد در سقف بودجه معاشات وزارت مالیه به میان نیامده است.

معاش مقامات وزارت مالیه اعم از وزیر، معینان، رؤسای عمومی رؤسای بست دوم و کارمندانی که از طریق برنامه(ان-تی ای) NTA استخدام گردیده بودند، کاهش یافته و همسان شده است تا از آن جهت بلندبردن معاشات کارمندان پایین رتبه استفاده شود و همچنان کارمندان قراردادی  وزارت مالیه که دارای معاشات گزاف بودند، به ۵۳ فیصد کاهش داده شده است و در نظر است تا این روند به صفر فیصد در آینده نزدیک برسد؛موارد فوق باعث این شد که در وزارت مالیه معاشات مامورین بلند رتبه و پایین رتبه تغییر کند و پولی که از اصلاحات فوق صرفه جویی گردید (به غیر از ۳۰۰ میلیون افغانی) به معاش مامورین رده پایین در یک ساختار مشخص و به اساس معیارهای قبول شده تقسیم شود که باعث ازدیاد معاش فیصدی بزرگ کارمندان پایین رتبه وزارت مالیه شد و ۳۰۰ میلیون افغانی در بودجه معاشات وزارت مالیه صرفه جویی شده است.

این درحالیست که در گذشته تنها معاشات ۲۵% کارمندان وزارت مالیه از بودجه این وزارت پرداخت می شد و متباقی از پروژه های انکشافی و یا به صورت مستقیم از تمویل کنندگان خارجی معاش اخذ می کردند. بناءًبرنامه اصلاحات معاشات در وزارت مالیه تا هنگام تصویب رویکرد مدیریت معاشات کارمندان خدمات ملکی از سوی کابینه و نهایی شدن برنامه عملی آن،قابل اجرا می باشد و بعد از تصویب رویکرد یادشده بالای این وزارت همانند سایر ادارات قابل تطبیق می باشد.

در حال حاضر وزارت مالیه آماده است که با در نظر داشت اصول ذکر شده در رویکرد مدیریت معاشات کارمندان خدمات ملکی هر اداره دولتی  که خواهان تطبیق چنین ساختارمعاشات باشند را همکاری کرد و آموخته های خویش را در این مورد با آنها شریک کند. لیکن بعد از تصویب رویکرد یاد شده، این برنامه در ظرف سه سال آینده بالای تمام ادارات به صورت کامل تطبیق می شود تا شایسته سالاری واقعی در ادارات دولتی تأمین شود.

   ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید