روزنامه ملی انیس

رویـدادهـای مهـم کشـور

خانواده های بی بضاعت در پنجشیر کمک دریافت کردند

برای هجده خانواده بی بضاعت وبیجا شده در مرکز ولایت پنجشیر کمک نقدی صورت گرفت.

این کمک از سوی دفتر یو، ان، اچ، سی، آر درهماهنگی با اداره امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت پنجشیر فراهم شده بود.

عبد المجید نو روزی رییس امور مهاجرین پنجشیر گفت که برای هرخانواده مبلغ بیست هزار و پنجصد افغانی توزیع شد .

فراغت ده ها جوان از موسسه تحصیلات عالی دایکندی

یکصدو چهل ویک تن از موسسه تحصیلات عالی دایکندی سند فراغت بدست آوردند.

سید انور سیرت رییس موسسه تحصیلات عالی دایکندی به آژ انس باختر گفت که یکصدو چهل ویک تن از محصلان آن موسسه از پوهنځی های تعلیم وتربیه وزراعت برای اولین بار فارغ التحصیل شدند. سیرت گفت که در سال آینده پوهنځی شرعیات نیز در این موسسه ایجاد خواهد شد.

صنعت باغداری  در شمال کشور گسترش  می یابد

در گستره چهار صد جریب زمین در جوزجان  باغ های میوه احداث  میشود .

برنامه دور خزانی نهال شانی  با حضور مسئولان محلی در مرکز ولسوالی های جوزجان با غرس  نهال های مثمر و زمینی در جنگل باغ شبرغان آغاز شد. فهیم جباری رئیس پروژه ملی باغداری و مالداری در زون شمال به آژ انس باختر گفت که در سالروان در ولایات جوزجان  بلخ و سمنگان و فاریاب از طریق آن نهاد بیش از چهار هزار  باغ های میوه احداث  میشود که شامل  باغ های  انگور  سیب   انار  گیلاس املوک  زرد آلو و بادام می باشند که به آب و هوای ولایات یاد شده  ساز گار برای رشد در ختان آن میباشد

تلاش برای احداث ده ها باغ میوه  درشهرهرات

قرار است در موازی دوهزارو سه صد جریب زمین در شهر هرات باغ هااحداث شود.

ریاست زراعت، از طریق پروژه ملی باغداری و مالداری زون غرب پیکار خزانی نهال شانی را افتتاح نمود و قرار است در این پیکار در موازی دوهزاروسه صد جریب زمین باغ ها در هرات احداث گردد.

در این پیکار نهال های  با کیفیت  به هدف احداث باغ های مختلف النوع میوه  برای دهقانان توزیع میگردد.

جاده یی در جوزجان قیر ریزی میشود

سه و نیم کیلو متر سرک در جوزجان قیر ریزی میشود .

به گزارش خبر نگار  محلی آژانس باختر این سرک در شاهراه جوزجان – سرپل به هزینه پنجصد وهشتاد وشش ملیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت فواید عامه در دو دور در جریان نوزده ماه کاری تکمیل وبه بهره برداری سپرده خواهد شد.

رئیس فواید عامه جوزجان می گوید که هدف از قیرریزی این سرک ایجاد سهولت به باشنده گان جوزجان وسرپل می باشد.

منبع افزود که این سرک به درازای سه نیم کیلو مترو پهنای هفت متر قیر یزی می شود وپنج ایستگاه موتر به طرف چپ آن نیز ساخته می شود.

صدها خانواده در سمنگان از پروژه های انکشافی مستفید شدند

سه پروژه انکشافی در سمنگان به بهره برداری سپرده شد

مسئولان برنامه میثاق شهروندی ریاست احیا و انکشاف دهات سمنگان میگویند که این پروژه ها شامل اعمار دو دیوار استنادی به درازای دوصد ونود متر واعمار یکصدو و سی و هشت متر کانال آب زراعتی میباشد  که باهزینه پنجصدو پنج میلیون افغانی به کمک بانک جهانی تکمیل شده است .

احمد ضیا رحیمی مسئول برنامه های میثاق شهروندی گفت که با تکمیل کار این پروژه  این پروژه ها بیش از پنجصد و هفتاد و شش خانواده از مزایای آن مستفید شدند و خانه های مردم محل نیز از تهدید سیلاب های موسمی مصئون شدند .

وی گفت همچنان با تکمیل  این پروژه ها زمینه آبیاری زمین های زراعتی باشدگان نیز فراهم شده است .

آغاز جمع  آوری تکس های خدمات شهری شاروالی ها از طریق سیستم اسیکودا در گمرک های محصولی

به اساس ساختار جدید جمع آوری تکس های خدمات شهری شاروالی ها، وزارت مالیه از تاریخ اول جدی سال ۱۳۹۷ تکس های مربوط به وسایط باربری را در گمرک های محصولی از طریق سیستم اسیکودا جمع آوری نموده و آنرا به حساب بانکی شاروالی ها انتقال می دهد.

آژانس باختر به اساس خبرنامه وزارت مالیه می نویسد : در این ساختار تکس های عواید شاروالی کابل و ولایات ۰٫۴ فیصد تعیین گردیده است که در اظهارنامۀ گمرکی بطور خوکار محاسبه گردیده و تحویل بانک می شود که با پرداخت آن بار چلان ها از پرداخت تکس های خدمات شهری در دروازه های شهرها معاف می گردند.

اهداف این اقدام ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه، ایجاد شفافیت در جمع آوری تکس های خدمات شهری شاروالی ها، جلوگیری از اخاذی های غیرقانونی، اخذ محصولهای مختلف از طریق یک مرجع واحد، جلوگیری از ضیاع عواید ملی و سیستم سازی در بخش جمع آوری تکس های خدمات شهری شاروالی ها می باشد.

قابل تذکر است که ریاست عمومی گمرکات ساختار جدید جمع آوری تکس های خدمات شهری شاروالی ها را در هماهنگی با شاروالی ها و ادارۀ ارگان های محل به منظورایجاد شفافیت در جمع آوری عواید و مبارزه علیه فساد ترتیب نمود. ساختار متذکره بعد از بحث های همه جانبه از سوی جلسۀ شورای عالی اقتصادی منظور گردید. 

ممکن است شما دوست داشته باشید