روزنامه ملی انیس

روند صلح افغانستان را صادقانه کمک کنید

صلح، فضای مصون و آرام بخشی است که منطق همدیگر پذیری در آن حاکم باشد به منافع همدیگر و یا منافع ملی، مهمتر از منافع فردی نگریسته شود و دشواری های سیاسی و اجتماعی به دیالوگ و گفتگوی رو در رو و یا جمع شدن به دور یک میز، حل وفصل گردد. اما با تأسف سالیان دراز است که مردم زجر کشیده و درد دیده افغانستان از این آرامش و ودیعه الهی محروم بوده به جای فضای صلح و همزیستی باهمی، تلخکامی و در به دری را تجربه کرده اند.

اکنون هم دغدغه اصلی مردم و حکومت افغانستان تأمین صلح و ثبات دایمی در این کشور است، اما نکته ای که در این میان، رسیدن به صلح را سخت و دشوار ساخته، نقش بازیگران منطقوی و فرامنطقوی، همچنان تضاد منافع این کشور هاست، در غیر آن چگونه این تلاش های پیهم بیش از ده کشور منطقه و جهان به گونه مستقیم در روند صلح در این چند ماه اخیر نتیجه ملموسی در قبال ندارد.

هرچند آگاهان امور سیاسی به این باور اند که برقراری صلح و ثبات دایمی در افغانستان، نیاز مند توافق کشور های منطقه به یک دیدگاه واحد است، در غیر آن ممکن نیست راه حل سیاسی برای پایان جنگ نیابتی کشور های منطقه در افغانستان به میان آید، اما به عقیده نگارنده این مردم افغانستان اند که می توانند مانند دیگر مجامع ملل، اجماع ملی را در راستای برقراری صلح و آشتی ملی تشکیل و تقویت بخشند در غیر آن کشور های منطقه و فرامنطقه با استفاده از فرصت در پی امتیاز گیری از این روند خواهند بود.

هرچند شورای عالی صلح تلاش های صلحجویانه کشور های منطقه و جهان را به منظور تسهیل روند گفتگو های صلح، میان حکومت و گروه طالبان مهم می داند و تأکید دارد که حکومت و شورای عالی صلح از چگونگی این تلاش ها آگاه اند و هیچ کشوری در عدم آگاهی دولت افغانستان در راستای صلح قدم برنداشته است، اما آگاهان به این عقیده اند که در حال حاضر تنها بحث ها در مورد بحث صلح صورت می گیرد و هیچ برنامه ای عملی برای تطبیق برنامه صلح محسوس نمی باشد.

روی این اساس مردم افغانستان از حکومت و شورای عالی صلح که از چگونگی این تلاش ها آگاه اند، انتظار دارند که نگذارند تا کشور های منطقه به گونه جداگانه وارد روند گفتگو با گروه طالبان شوند، زیرا این حکومت افغانستان و ایالات متحده امریکا است که به عنوان یک طرف قضیه، مسئولیت دارند تا دیدگاه ها و منافع متعارض کشور های دخیل در روند صلح را منسجم بسازند تا صلح واقعی در  افغانستان حاکم شود و انتظار مردم افغانستان نیز به پایان برسد.

ممکن است شما دوست داشته باشید