روزنامه ملی انیس

روند شمارش و نظارت آرا را سرعت بخشید

بعد از تنش ها و نگرانی های مردم افغانستان نسبت به آینده و نتایج انتخابات در رابطه به ابطال و یا عدم ابطال آرای که در آن از سیستم بایومتریک استفاده نشده است، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، به خاطر شفافیت این روند ملی و دموکراتیک طی اعلامیه مشترک، تصمیم گرفتند که آرای بدون بایومتریک که بر اساس فهرست نام رأیدهندگان به صندوق ها ریخته شدند، با اعتبار می باشد.

هرچند کمیسیون مستقل انتخابات در جریان انتخابات به این مسئله تأکید کرده بود، در آن مراکزی که دستگاه های بایومتریک فعال نیست رأیدهندگان می توانند بدون بایومتریک و براساس فهرست رأیدهی، رأی خود را استعمال کنند، اما کمیسیون شکایات انتخاباتی به خاطر شفافیت و تأمین عدالت اعلام کرد، آرای که بدون بایومتریک به صندوق ها ریخته شده، باطل است که این مسئله سبب تنش میان این دو کمیسیون انتخاباتی و تخریش اذهان عامه گردید.

روی این اصل هر دو کمسیون مشترکاً طی اعلامیه به توافق رسیدند تا آرای داخل صندوق های محلات و مراکز رأیدهی که در آن براساس ثبت دستگاه های بایومتریک و فهرست رأیدهندگان آرا موجود است، از اعتبار برخوردار می باشد، همچنان صندوق های که برگه های رأیدهی در آن براساس ثبت دستگاه های بایومتریک در عدم موجودیت فهرست رأیدهندگان، برمبنای فهرست قلمی اجرا شده باشد، در صورتی که با فهرست اصلی مرکز تطابق داشته باشد نیز دارای اعتبار است.

به همین ترتیب آرای که براساس فهرست رأیدهندگان، بدون دستگاه های بایومتریک به نسبت تناقض با بند چهارم بخش شمارش آرا استعمال شده باشد، با اعتبار است، اما آرای که در آن بدون بارکُد دستگاه های بایومتریک و بدون فهرست رسمی، اجرا شده باشد از اعتبار ساقط دانسته می شود که بدون شک این اقدام کمیسیون های انتخاباتی، نمایانگر تعهد شان نسبت به شفافیت انتخابات پارلمانی
است.

روی این اساس مردم افغانستان بیشتر از این انتظار دارند تا کمیسیون های انتخاباتی با در نظر داشت زمان و شرایط موجود، مدیریتی را در پیش گیرند تا رضایت مردم، قناعت کاندیدان ولسی جرگه و حمایت جامعه جهانی را به دست آورند تا اعلام نتایج به موقع انتخابات پارلمانی مورد قناعت همه باشد و این انتخابات انگیزه شود، برای شرکت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری.

ممکن است شما دوست داشته باشید