روزنامه ملی انیس

رهنمود تنظیم و کنترول تبلیغات و اشتهارات دوایی

بخش هفتم

درخواست مجدد برای اخذ مجوز اشتهار رد شده یک محصول

درخواست مجدد برای اخذ مجوز اشتهار محصولاتی که به دلیل مشکلات فوق رد گردیده بدون در نظر داشت زمان معیین بعد از تکمیل تمامی شرایط و الزامات تسجیل شده در این رهنمود، ارائه شده میتواند.

 • در صورتی که درخواست اخذ مجوز اشتهار دو مراتبه از طرف کمیته فنی تنظیم و کنترول اشتهارات دوایی رد گردد، متقاضی از زمان رد مجدد درخواست الی یک سال نمیتواند برای اشتهار آن محصول درخواست ارائه نماید.

فصل یازدهم

متفرقه

۱- کتاب ثبت اشتهار دوایی:

بعد از صدور حکم تائید و یا رد اشتهار تفصیلات لازم مرتبط به هر قلم ادویه پیشنهادی برای اشتهار در کتاب مخصوص ثبت اشتهارات دوایی درج و شماره کتاب در برگه اجازه نامه اشتهار و یا برگه رد اشتهار تحریر میگردد.

۲-  تائید اشتهار:

برگه اشتهار محصول با ذکر نام، قوت، ترکیب، مشخصات، نام و آدرس تورید کننده، توزیع کننده و تولید کننده محصول نهایی دوایی و مدت زمان اشتهار درج برگه شده و انضمام نامه رسمی به اشتهار دهنده صادر میگردد.

۳- تعلیق اشتهار:

هر گاه اسناد و معلومات  ارایه شده برای اشتهار یک محصول ناکافی و یا دارای کمبودات باشد اداره ملی تنظیم ادویه ومحصولات صحی میتواند درخواست محصول را الی زمان معین به تعلیق در آورد و با تکمیل اسناد و معلومات ارایه شده ،رفع تعلیق نماید.

۴-  رد اشتهار:

هر گاه اسناد و متن ارایه شده برای اشتهار یک محصول ناقص و ناکافی باشد، و معلومات درفورم غلط بصورت ناقص و یا ناخوانا ارائه شده باشد اداره ملی تنظیمی میتواند درخواست مجوز اشتهار  محصول دوایی را رد نماید

۵- مشخصات  محصول دوایی ارائه شده برای اشتهار:

 • نام اجزای فعال دوایی ضم نام جنریک؛
 • نام تجارتی محصول دوایی؛
 • محتویات ماده فعال در فی دوز واحد؛
 • نام سایر اجزای مرکبه محصول دوایی؛
 • موارد استعمال معالجوی منظور شده؛
 • شکل دوایی؛
 • کورس تداوی یا رژیم تداوی؛
 • عوارض جانبی؛
 • مضاد استطباب؛
 • عمل متقابل عمده دوایی؛
 • نام و آدرس کمپنی تولید کننده، تورید کننده و توزیع کننده؛
 • ماخذ و مدارک علمی تا حد لازم؛
 • احتیاط و هشدار؛
 • در صورت ارائه قیمت معلومات در مورد قیمت برای مشتریان باید دقیق و صادقانه باشد؛

۶- توزیع رایگان نمونه های ادویه مجاز:

 • نمونه های مشخص شده ادویه مجاز برای اشتهار بصورت رایگان و مناسب به دوکتوران و توزیع شده میتواند.
 • توزیع نمونه های ادویه مجاز بخش لست OTCبصورت رایگان و مطابق قوانین و مقررآت کشوربرای مردم مجاز میباشد.

۷- ادارات  مرتبط  به اشتهارات دوایی:

 • ریاست ارتقای صحت
 • اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی
 • بورد ملی ادویه و محصولات صحی
 • کمیته فنی تنظیم و کتنرول اشتهارات دوایی
 • سازمان جهانی صحت
 • ریاست نظارت بر نشرات رسانه ها – وزارت اطلاعات و فرهنگ
 • شرکت های تولید کننده و تورید کننده
 • مراکز پخش ادویه و محصولات صحی
 • مراکز توزیع و تطبیق واکسن ها
 • عرضه کننده گان ادویه گیاهی و سنتی
 • استفاده کننده گان ادویه و محصولات صحی
 • کمیتۀ استیناف خواهی
 • اتحادیه فارمسستان
 • اتحادیه دوکتوران
 • اتحادیه خدمات دوایی سکتور خصوصی
 • اتحادیه تولید کننده گان ادویه سکتور خصوصی
 • شورای فارمسی
 • شواری طبی

۸- حمایت قانونی و سیاسی:

 • درج موضوع کنترول اشتهارات دوایی در پالیسی ملی دوایی
 • تسجیل در قانون ادویه و محصولات صحی
 • تدوین رهنمود کنترول اشتهارات
 • تدوین طرزالعمل های عملیاتی کنترول اشتهارات دوایی
 • انکشاف لایحه وظایف برای کمیته
 • گزارشدهی و گزارش گیری
 • بودیجه مورد نیاز

فصل دوازدهم

معلومات عمومی

۱- دستورات عمومی برای اشتهار و تبلیغات:

 • تبلیغاتی که مروج فساد و عقاید خرافی یا مخالف موازین شرعی باشد ممنوع است.
 • در تبلیغ یک محصول و یا خدمات خاص نباید تلویحاً و یا تصریحاً محصول و یا خدمات مشابه دیگری نفی شود.
 • اعلانات تبلیغاتی نباید سبب رنجش اشخاصی که از برخی معلولیت ها و یا بیماری رنج می برند شود.
 • تبلیغ محصولات دوایی و خدمات در مراکز مذهبی، علمی و آموزشی ممنوع است.
 • تبلیغات نباید موجب توهین به مذاهب رسمی کشور، آداب، رسوم، قومیتها، لهجه ها و زبان های مختلف کشور شود.
 • استفاده از صحنه هایی نظیر استعمال دخانیات و موارد مشابه دیگر که مضر به سلامت انسان بوده و یا اعتیاد آور باشند و به نوعی خواه تصریحاً و یا تلویحاً مصرف آنها را ترویج نمایند مجاز نیست.

تبلیغاتی که مروج تخریب محیط زیست انسان، جنگل ها، مزارع و منابع طبیعی و زیستگاه های طبیعی جانوران باشد ممنوع است.

 • تبلیغ نباید باعث وحشت و خشونت گردد.
 • در تبلیغات نمی توان از دست نوشته ها و تصاویری استفاده کرد که جانوران را در حال اذیت و آزار نشان دهد.
 • در جریان موارد تبلیغاتی باید کلیه قوانین مربوط به حمایت از حقوق مادی و معنوی مؤلفان و هنرمندان و شرایط نامه های مربوط رعایت شود.
 • هر گونه استفاده ابزاری از طبقه اناث در تبلیغات ممنوع است.
 • پوشش و آرایش شخصیتهای مورد استفاده در تبلیغات باید مناسب با عرف و عنعنات ملی مذهبی جامعه باشد.
 • تبلیغات نباید تداعی کننده برتری جنس مذکر یا مونث باشد.
 • در تبلیغات نباید از کودکان برای معرفی محصول و خدماتی که انتظار مصرف محصول و یا بهره مندی از خدمت و یا خرید آن توسط ایشان نمی رود استفاده شود.
 • ترویج زبان بیگانه، غلط نویسی و غلط گویی در تبلیغات مجاز نیست.
 • چنانچه به هنگام تنظیم آگاهی های تبلیغاتی ضرورت استفاده از خط بیگانه وجود داشته باشد باید اندازه خط زبان های رسمی کشور بزرگتر از خط زبان بیگانه باشد
 • در صورت اقتضای موضوع آگاهی، برای استفاده از نقشه کشور و پرچم جمهوری اسلامی افغانستان در آگاهی باید پرچم رسمی و نقشه کشور بصورت کامل و نمایان آورده شود.
 • تبلیغات نباید تولیدات داخلی را بی ارزش نشان دهد.
 • تبلیغ بر روی تأسیسات، دیوارها، قبرستان، و ساختمان های سفارتخانه ها و نمایندگی های سیاسی دول خارجی ممنوع است.
 • تبلیغ بر روی تأسیسات، دیوارها، قبرستان و ساختمانهای اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی منوط به کسب اجازه قبلی از صاحبان و مسئولان آنها می باشد.
 • سفارش دهندگان و سازندگان تبلیغات باید مستندات لازم قانع کننده و قانونی برای ادعاها و استدلال های موضوع تبلیغ را داشته باشند.
ممکن است شما دوست داشته باشید