روزنامه ملی انیس

رسالت اصلی کمیسیون های انتخاباتی،حراست از آرای مردم است

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، پیروزی مردم برجهل، تحجر،خودکامگی و تمامیت خواهی است .انتخابات ریاست جمهوری درکشور با وجود تهدید های بلند گروه طالبان و نا رضایتی شماری از سیاستمداران و منتقدان نظام، بر گزار شد.

مردم افغانستان با حضور شان در مراکز رای دهی، تعهد و حمایت شان را از دموکراسی و مردم سالاری تازه کردند و با نه گفتن در برابرهراس افگنی وتحجر طالبانی، پیروزی شان را برجهل و تاریکی اعلام داشتند و بار دیگر ثابت کردند که از ارزش ها در کشور شان حراست می کنند وعقب گرا نیستند.

طالبان قبل از برگزاری انتخابات با پخش اعلامیه ها،شبنامه ها، ارسال کفن و خون به مکاتب و مساجد جایی که مراکز رای دهی بود مردم راتهدید کردند که در انتخابات شرکت نکنند.

تهدید طالبان ظاهری نبود و روی کاغذ باقی نماند، آنان در روز برگزاری انتخابات از هر فرصت و گزینه کار گرفتند تا مانع رفتن مردم به سوی مراکز رای دهی شوند، از سازماندهی انفجار ماین های صوتی در کابل گرفته تا راکت پراگنی بر مراکز ولایت ها در فراه، کندز، ارزگان… تا حمله های مسلحانه بر مراکز اداری درشماری از ولایت ها ،عملکرد طالبان در برابر مردم بود تا آنان را از رفتن به سوی مراکز رای دهی باز دارند.

با آن که طالبان در مواردی موفق به عمل شدند مگر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور،در روز انتخابات ازوقوع ده ها حادثه دیگری می توانست خونین و اسفبار باشد جلوگیری کردند.

مگر مردم با مراجعه به مراکز رای دهی برای طالبان وحمایت کنندگان بیرونی شان ثابت کردند که در برابر زور گویی ها تسلیم نمی شوند، عقب گرا نیستند، در تعهد شان به دموکراسی و مردم سالاری پابند اند ودیگرتحجرو بربریت طالبان نمی تواند حاکم سرنوشت آنان شود.

آنچه در روز انتخابات، به مردم و نیروهای امنیتی تعلق می گرفت انجام شد،مردم به سوی صندوق های رای رفتند و رای دادند و نیروهای امنیتی هم روند انتخابات را به گونه درست و مسوولانه پوشش دادند. حالا توپ در میدان کمیسیون های  انتخاباتی است که آنان چه می کنند؟

کمیسیون های انتخاباتی قبل از این برای مردم تعهد کرده اند که  از تقلب در انتخابات جلوگیری می کنند و با یک مدیریت خوب وارد عمل می شوند،به معامله گری ها تن نمی دهند ورای مردم را امانت مردم می پندارند و از آن محافظت می کنند.

رسالت اصلی کمیسیون های انتخاباتی،حراست از آرای مردم است.در حالی که بی باوری های زیادی نسبت به کمیسیون های انتخاباتی دربرگزاری انتخابات در دوره های قبلی وجود دارد.

دروجود تقلب، معامله، کم کاری و مدیریت ناسالم که دروجود مسوولان پیشین کمیسیون های انتخاباتی مشاهده و تثبیت شد، مردم حق دارند که نسبت به کمیسیون انتخابات بی باور باشند.

انتخابات ۶ میزان بار دیگر یک آزمون و فرصت را برای مسوولان کمیسیون های انتخاباتی مساعد کرد تا با کار خلاقانه و مسوولانه، هویت شکسته این کمیسیون ها را ترمیم کنند و ثابت کنند که در این کشور،نسبت به منافع مردم و منافع ملی تعهد وجود دارد و دموکراسی همچنان حفاظت می شود.

فراموش نشود که این کمیسیون های انتخاباتی اند که سرنوشت سیاسی افغانستان را در آینده رقم می زنند.

باآن که تعهد وکار مسوولانه از سوی کمیسیون های انتخاباتی وجود دارد،مگر شماری از دسته های انتخاباتی، نامزدان انتخابات و هواخواهان شان دست به پیش داوری می زنند که در حالاتی رفتار و کردار شان تخریش کننده است که می تواند حساسیت برانگیزهم باشد.

مردم همچنان به آدرس کمیسیون های انتخاباتی می گویند،اگر آنان نتوانند به تعهدات شان عمل کنند،  یا خدا ناخواسته به خواست های نا مشروع تمکین کنند، باید مسوول پیامد های ناگوار عملکرد خود باشند.

خواست و توقع مردم ازدسته های انتخاباتی،نامزدان انتخابات، هواخواهان شان و احزاب سیاسی این است که به کمیسیون های انتخاباتی فرصت دهند تا به کار های شان رسیدگی کنند و از پیش داوری ها که می تواند تخریش کننده و ماجراجویانه باشد خودداری کنند.        ا- ب

ممکن است شما دوست داشته باشید