روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

راځئ چې یوځای کښینو

راځئ چې یوځای کښینو ټول خبری سره سپینی کړو
کینېاو تربګنی پریږدو هریو زړه مرکز دمینی کړو
دالوبه دمرګونو چې خوره په دی مالت کې ده
په خپلو کې شویو ختمه همدا لړۍ دمړینی کړو
اغیارو مو په منځ کې تل خوکر دنفاق کړی دی
راځئ چې د وصلت هوډونه بیا یوځل رښتینی کړو
دهرغمازی هڅه په ریښه کې ورته شنډه کړو
په بشپره میړانه دتاریخ پاڼی زرینې کړو
دسرو وینو بهیر چې دهر مور زړګی داغلی دی
د زړه له کومې یو شو بند همدا بهیر دوینی کړو
نفاق او تربګڼی خو موله ژوند نه رنګ ور وړی دی
راځئ  چې په یووالی دخپل ژوند کیسې رنګینې کړو
لړۍ ډځوانمیرګو هیلو نوره دلته ختمه کړو
دسولې په زیورباندی سینګارد دملک حصینی کړو
تیارې دجهالت چې راخوری زمونږ مالت کې دی
دپوهی له حکمته یې تیارې تولې لمرینې کړو
درویشه وخت دفکر دی هوشیار قدم به اخلو
نه داچې ناپوهی کې دپردو هیلې غوښینې کړو

شاه محمود درویش

ممکن است شما دوست داشته باشید