روزنامه ملی انیس

راهکار تأمین صلح و ثبات را در تقویت نیروهای امنیتی در همکاری مردم باید سراغ کرد

صلح و ثبات و تأمین امنیت از نیامندی ها و آرزوهای دیرینه مردم سرزمین ما و حتا جهان بشریت است، زیرا بر اساس تجارب زندگی اجتماعی بدون صلح و آرامش، زندگی لذت نمی داشته باشد، در عدم آرامش زندگی به تلخی و سختی های نهایت زیادی سپری می گردد، آنچه که می تواند دستیابی به صلح این ودیعه حیاتی و آرامش را مساعد سازد، تلاش همگانی و مشارکت مردم در پروسه امنیتی و حضور پررنگ آنان در ابعاد مختلف و در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و به ویژه همکاری نزدیک و متحدانه با نیروهای امنیتی کشور می باشد به این معنی که مشارکت و همکاری مردم به خاطر تأمین صلح و امنیت در کنار دولت از جمله راهکارهای مؤثری شمرده می شود که نمایندگان دولت و حکومت وحدت ملی همیشه در صحبت ها و سخنرانی شان روی این موضوع تأکید می نمایند و حضور پررنگ و میلیونی مردم را در عرصه های نظامی و امنیتی به خاطر تقویت نیروهای امنیتی کشور و همکاری آنانرا در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که بدون شک هر یک از این عرصه ها در تأمین امنیت و بهبود زندگی صلح آمیز در کشور تأثیر و نقش سازنده دارد. از جانب دیگر شرایط اساسی ایجاد حکومتداری خوب را نیز باید در حضور و همکاری مردم با حکومت و دولت سراغ نمود.

باور کامل داریم که مردم اعمار گران اصلی و اساسی این خطه مردخیز در گذشته، حال و آینده گفته می شوند، تجارب گواهی برآن دارد، در هر بخش و عرصه های زندگی و مسایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که حضور مردم برجسته و چشمگیر بوده است، مؤثریت و نتایج فعالیت های آنان در رشد جامعه تقویت و توسعه عرصه های اقتصادی کاملاً قابل لمس و احساس می باشد، به خصوص نقش این توده های میلیونی در صفوف نیروهای امنیتی و تقویت صنوف قوت های نظامی به وجود فرزندان مردم، به خاطر تأمین صلح و ثبات کشور از جایگاه خاص برخوردار است.

روی همین اصل عمده یعنی همکاری و حضور برجسته مردم در نظام و حکومت و در صفوف رزمندگان اردوی ملی و پولیس ملی از جمله مسایلی به شمار می رود که صلح و ثبات و تأمین امنیت برای آرامش جامعه را ضمانت می کند.

بادرنظرداشت همین نقش سازنده مردم مسئولان حکومت وحدت ملی و زعمای کشور در تلاش آنند تا تمام مشکلات کشور و زمینه ایجاد حکومتداری خوب در مشارکت و حضور مردم و همکاری مداوم مردم با دولت حل گردد.

در قدم اول تلاش می شود تا از طریق همکاری نزدیک مردم با نظام، صفوف نیروهای امنیتی تقویت گردد و از جانب دیگر پایه های حکومت وحدت ملی به خاطر ایجاد حکومتداری خوب در همکاری مردم تحکیم یابد. همچنان عرصه های اقتصادی و اجتماعی با همکاری همین قشر سازنده و مالکان اصلی سرزمین آبایی ما گسترش پیدا کند.

تجارب تاریخ کشور ما گواهی می دهد که در تمام ادوار تاریخی کشور، تحکیم کنندگان پایه های دولت و حکومت مردم بوده اند و تأمین امنیت سراسری، پیاده شدن صلح و آرامش در کشور به همکاری و حضور مردم با دولت ارتباط ناگسستنی می داشته باشد.

تجربه نشان داده است وقتی که مردم با وحدت عمل و نظر در کنار دولت خویش قرار گرفته اند و صفوف نیروهای نظامی کشور را با وجود فرزندان خود تقویت بخشیده اند، هیچ نیروی اهریمن را توان مقابله در برابر نیروهای امنیتی نبوده است.

بنابر آن نقش مردم در تأمین صلح و امنیت، بازسازی و حمایت از داشته های فرهنگی و تاریخی از ارزشمندی خاص برخوردار می باشد، راهکاری که با حضور گسترده مردم به کار گرفته می شود، از هرنگاه اطمینان بخش بوده و مورد قبول تمام افراد جامعه قرار می گیرد.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید