روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

 رئیس و اعضای مشرانو جرگه صلح را یک ضرورت دانسته، بر گفتگوهای صلح از موقف قوی تأکید کردند

درجلسه دیروز مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازاستجواب وزیر امورمهاجرین وعودت کنندگان وسرپرست جمعیت هلال احمرافغانی، روی مسایل جاری کشورنظریاتی ارائه شد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر، نخست سناتورطیبه زاهدی به نمایندگی ازکمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست وسایراعضا سوالاتی را مبنی برچگونگی مدیریت بیجاشدگان داخلی وعودت کنندگان استخدام وکاریابی آنان، نشرنوارتصویری مبنی برلت وکوب چند مهاجرافغان درایران، موضوع غصب شهرک‌های مهاجرین، ممانعت از مهاجرت‌های غیرقانونی، سوءاستفاده ازمهاجرین واعزام آن‌ها به جنگ‌های نیابتی، ارقام مهاجرین وبیجاشدگان، از وزیر امورمهاجرین وعودت کنندگان وسوالاتی ازسرپرست جمعیت هلال احمرافغانی در مورد ارقام تداوی اطفال مصاب به سوراخ قلب ومریضی استخوان شکن، وضعیت مرستون‌ها ومشمولین آن، ایجاد مرستون‌ها دربرخی زون‌ها، تأکید برایجاد مرکزتداوی اطفال مریض وبرخی موارد دیگرمطرح نمودند.

سپس سیدحسین عالمی بلخی وزیرامورمهاجرین وعودت کنند گان، گفت درحال حاضرحدود یکصد ونودهزار بیجاشده داخلی وجود دارند ودرسال روان بیست وهشت هزارخانواده دیگربه مناطق شان برگشته اند ونیزبه شصت ونه هزار خانواده نیازمند کمک صورت گرفته است که فعلاً ازهشتاد وچارهزارخانواده آسیب پذیر، برای بیست ویک هزارآن بودجه کافی در دسترس نمی‌باشد .

وزیرامورمهاجرین وعودت کنندگان ازبرگشت بیشتراز۳۰۰هزارمهاجر درمدت چهارسال گذشته و۸۲هزارتن دیگر درسال روان خبرداده گفت باکشورهای اروپایی نیزتوافق شده است تا ازاخراج اجباری پناهجویان افغان خود داری وشرایط تعلیمی برای آنان را فراهم سازند که مقامات آن‌کشورها تا حد چشمگیری انعطاف پذیری نشان داده اند.

موصوف ازتلاش‌ها برای ممانعت ازمهاجرت‌های غیرقانونی، مبارزه باقاچاقبران انسان، جلوگیری ازغصب شهرک‌های مهاجرین و زمینه سازی برای کاریابی برای بیجاشدگان وعودت کنندگان نیزمعلومات ارایه نموده گفت درمورد نشرنوارتصویری لت وکوب مهاجرین افغان واعزام آنان به جنگ سوریه بامقامات ایرانی صحبت‌های صورت گرفته است.

درمباحث آزاد جلسه، رئیس وسایراعضا حمله گروهی مهاجمان مسلح بالای اداره حمایت ازافراد دارای معلولیت را که تلفات گسترده انسانی را بجا گذاشت؛ شدیداً نکوهش نموده واعلامیه‌ی جدا گانه‌ی دراین زمینه صادرنمودند.

همچنان درجلسه شماری ازسناتوران، گماشته شدن اسدالله خالد به حیث سرپرست وزارت دفاع ملی وامرالله صالح را به عنوان سرپرست وزارت امورداخله بجا دانسته وابرازامیدواری نمودند که ایشان بتواند دربهبود امنیت کشور، شناسایی ونابودی دشمن درداخل وخارج ازنظام فایق آیند ونیز ازرئیس جمهورکشورخواستند که برای ایشان صلاحیت‌های لازم تفویض و دررهبری ریاست عمومی امنیت ملی افراد مسلکی وکارکشته گماشته شود.

هکذا بعضی ازاعضا پیرامون سفر، شاه محمود قریشی وزیرامورخارجه پاکستان، گفتند که مردم افغانستان همواره برصداقت پاکستان مشکوک اند واگراین کشورصداقت شانرا متبارزمی‌سازد درگام نخست پناهگاه‌های تروریستان را درکشورشان مسدود نموده،  طالبان را به میزمذاکره با دولت افغانستان بکشاند.

درجمع‌بندی موارد مطروحه، فضل‌هادی مسلم یار به کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی وظیفه سپرد که علل وعوامل حمله وحشیانه بر ادارات حکومتی را بررسی وگزارش آن را به مجلس ارایه نماید.

ممکن است شما دوست داشته باشید