روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی: مردم باید از مدیریت شفاخانه ها اطمینان حاصل کنند

رئیس جمهور غنی در نشستی با مسئولین سکتور صحت، در خصوص مبارزه با موج دوم ویروس کرونا، صحبت نمود
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز پنجشنبه طی نشستی با مسئولین وزارت صحت عامه و شورای طبی افغانستان، روی مبارزه با موج دوم ویروس کرونا و چالش های ناشی از آن، صحبت کرد.
در این نشست که در ارگ انجام شد، ابتدا داکتر محمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه، گزارش خویش را در مورد آمادگی ها برای مدیریت موج دوم ویروس کرونا و چالش ها در این خصوص، به رهبری حکومت ارائه نمود.
داکتر عثمانی وضعیت کلی از جمله واقعات ویروس کرونا و مقایسه آن با موج اول را تشریح کرده، گفت که واقعات مثبت ویروس کرونا در حال افزایش است.
وی در خصوص ظرفیت های شفاخانه ها بخاطر تداوی مریضان کرونا در سراسر کشور از جمله شفاخانه ها در مرکز، شفاخانه های حوزوی، تخصصی و خصوصی معلومات داد و گفت که در حال حاضر ۲۰۷۱ بستر برای مبتلایان ویروس کرونا، وجود دارد و شفاخانه ها بیشتر تقویت خواهند شد.
همچنان موصوف در خصوص بیلانس کرونا، ردیابی واقعات مثبت، تشخیص واقعات در ساحات ورودی، نمونه گیری از واقعات مشکوک و ذیدخل ساختن تمام سیستم های صحی در گزارش دهی بخاطر مدیریت ارقام، معلومات ارائه کرد.
سرپرست وزارت صحت عامه در رابطه به آگاهی عامه، گفت: تلاش داریم تا مواد آگاهی دهی برای مبارزه با موج دوم ویروس کرونا را تهیه و تعلیمات صحی و کمپاین های آگاهی را راه اندازی نمائیم. وی در مورد تغییرات در ظرفیت خدمات تشخیصه ویروس کرونا نیز صحبت کرد.
داکتر محمد جواد عثمانی افزود که در حال حاضر مراکز تشخیص ویروس کرونا روزانه ظرفیت ۳۵۰۰ الی ۴۰۰۰ تن را دارد.
سپس داکتر نسرین اوریاخیل رئیس شورای طبی افغانستان، گزارش خویش را در مورد نظارت از شفاخانه ها ارائه کرده، گفت که تا اکنون ۳۲ شفاخانه مورد بررسی قرار گرفته است و چالش ها در ظرفیت پرسونل وجود دارد و منابع بشری نیاز به توجه بیشتر دارد.
وی در خصوص چگونگی رساندن آکسیجن به شفاخانه ها و تولید آن در محلات نزدیک شفاخانه ها معلومات داد و تصریح کرد که باید به شفاخانه های دولتی رسیدگی صورت گیرد و مردم در خصوص موج دوم ویروس کرونا بیشتر آگاهی حاصل کنند و علما، مساجد، رسانه ها و جامعه مدنی بسیج شوند.

ممکن است شما دوست داشته باشید