روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی خطاب به قوماندانان قول اردوها: شما از حمایت من، ملت و جامعه جهانی برخوردار هستید

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در دومین جلسۀ مشورتی در خصوص صلح، با قوماندانان قول اردوهای کشور، پیرامون روند صلح صحبت کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه که در قصر گلخانۀ ارگ انجام شد و رهبری بخش امنیتی و دفاعی کشور نیز حضور داشتند، رئیس جمهوری و سرقوماندان اعلی قوای مسلح، با ستایش از قهرمانیو شجاعت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، گفت که طی دوسال گذشته، ایستادگی شما در جنگ سبب شد که دشمن به اهدافی که تعیین کرده بود، دست نیابد.

رئیس جمهور غنی خطاب به رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، گفت که مردم افغانستان، به وجود شما افتخار میکنند؛ شما به نهادهای ملی تعلق دارید، شما پاسداران قانون اساسی، حامی تحکیم وحدت ملی و حاکمیت اقتدار ملی کشور می باشید. 

محمد اشرف غنی نیروهای امنیتی و دفاعی را فرزندان صدیق و راستین کشور خواند و تاکید کرد: دراین مرحله حساس شما از حمایت قوی من، ملت و جامعه بین المللی برخوردار هستید. 

محمد اشرف غنی تاکید کرد که تعهد سازمان ناتو و جامعه جهانی برای تمویل و حمایت از شما همچنان پا برجاست، چون شما شریک اصلی آنان هستید.

رئیس جمهور همچنان در این جلسه به قومندانان قول اردوها گفت: فرصتی که برای صلح در کشور ایجاد شده، نتیجه مبارزات، قهرمانیها و تواناییهای شماست و به اطمینان خاطر میتوان گفت که با ظرفیت کنونی توانایی این را دارید که خطرات را مدیریت کنید.

رئیس جمهور کشور در بخشی از صحبتهایش به مسئولان قول اردوهای کشور گفت که شما در جریان انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان، بیطرفی خود را حفظ کرده، برای شهروندان کشور ثابت کردید که به نهادهای ملی و به تمام افغانستان تعلق دارید.  

رئیس جمهوری همچنان گفت که کاهش نزدیک به چهارهزار نیروی امریکایی از افغانستان با موجودیت شما هیچ نوع تاثیری در وضعیت نخواهد گذاشت. 

محمد اشرف غنی تصریح کرد: موضعگیری ما برای ختم جنگ سبب شد که این فرصت فراهم شود تا طالبان بپذیرند که خشونتها را کاهش میدهند. وی افزود که فرصت برای مذاکرات و ختم جنگ در کشور فراهم شده؛ ما با درک قوی خطرات و ظرفیت های که داریم از این فرصت برای پایان دادن به جنگ استفاده میکنم، اما این بر میشود به طالبان که آیا آماده هستند از این فرصت برای ختم جنگ در کشور استفاده کنند و یا خیر؟

در این جلسه قومندانان قول اردوها تاکید کردند: همانگونه که در میدانهای نبرد، در برابر دشمن ایستاده و شجاعانه از وطن و مردم دفاع کردیم، از روند صلح نیز حمایت کامل می کنیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید