روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی: باید راه های قانونی سرمایه گذاری موثر و انگیزه برای سکتور خصوصی ایجاد گردد

جلسۀ شورای عالی اقتصادی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام دیروز در قصر چهارچنار ارگ برگزار گردید.
در این جلسۀ روی طرح کاهش تعرفه طلا در سیستم اسیکودای گمرکات، طرح فعال سازی وسایط عارضه دار تصدی ملی بس توسط شرکت‌های ترانسپورتی خدمات عامه شهری و طرح تنظیم عرضه خدمات ترانسپورت شهری، طرح پروژه حفر کانال‌های آبیاری بند کمال خان (کانال ترک و کانال قلعه افضل) و طرح ایجاد شرکت فرعی ملی گیاه الویرا، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
ابتدا، مسئولین وزارت مالیه طرح کاهش قیمت تعرفه طلا در سیستم اسیکودای گمرات را به جلسۀ ارائه کردند که پس از بحث‌های همه جانبه، جلسۀ شورای عالی اقتصادی تصمیم اتخاذ نمود تا در این رابطه گروه کاری با همکاری محمد یوسف غضنفر نمایندۀ فوق العادۀ رئیس جمهور در امور توسعۀ اقتصادی و تجارتی و کاهش فقر، ایجاد گردد که یکجا با تاجران طلا در این مورد بحث و موضوعات مبهم تجارت طلا واضح گردد تا در روشنایی آن فیصله صورت گیرد. در ادامه، طرح فعال سازی وسایط دارای عارضه تصدی ملی بس توسط شرکت های ترانسپورتی خدمات عامه شهری و طرح تنظیم عرضه خدمات ترانسپورت شهری از سوی نذیر احمد خلیل رئیس شرکت ترانسپورتی خاواک به جلسۀ ارائه گردید. مطابق این طرح وسایط دارای عارضه تصدی ملی بس طی طرزالعمل مشخص از سوی شرکت های ترانسپورتی خصوصی ترمیم گردیده و مسیرهای ترانسپورتی شهری به پنج زون تقسیم می‌شود، تا سیستم ترانسپورت شهری منظم و ارائه خدامات ترانسپورتی بهتر گردد.
سپس، امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری ضمن بیان چالش‌های ترانسپورت شهری پیشنهاد نمود تا طرح متذکره به صورت امتحانی در یک زون و یا ناحیه شهر کابل تطبیق گردد، بعداً در سطح شهر گسترش داده شود.
همچنان، یما شمس سرپرست وزارت ترانسپورت گفت که برای تطبیق این طرح نیاز است تا شماری از طرزالعمل های ترتیب گردد.
جسله طرح متذکره را در پرنسیب مورد تائید قرار داد و رئیس جمهور کشور گفت که یک سیستم غیر رسمی و نامنظم ترانسپورتی در شهر کابل وجود دارد، با تطبیق این طرح سیستم مذکور منظم و رسمی خواهد گردید. وی افزود که یک کمیته مشترک برای تطبیق این طرح ایجاد گردد.
رئیس جمهور غنی به سرپرست وزارت ترانسپورت هدایت داد، تا تمام طرزالعمل ها و مقررات که برای تطبیق این طرح نیاز است، به جلسه کابینه پیشنهاد نماید. وی افزود که باید راه های قانونی سرمایه گذاری موثر و انگیزه برای سکتور خصوصی ایجاد گردد.
در ادامه، طرح پروژه حفر کانال‌های آبیاری بند کمال خان (کانال ترک و کانال قلعه افضل) مربوط شرکت انکشاف ملی از سوی رئیس تصدی هلمند به جلسه ارائه گردید که در پرنسیب مورد تائید قرار گرفت.
رئیس جمهور کشور با اشاره به اهمیت آب، گفت که استفاده از پایپ‌های انتقال آب می‌تواند از ضایع شدن آب جلوگیری نمایند و به عبدالرحمن عطاش، رئیس اجرائیوی شرکت انکشاف ملی هدایت داد تا به هدف استفاده از پایپ‌های انتقال آب در این پروژه، روی طرح متذکره غور مجدد نماید.
در پایان این جلسه، طرح ایجاد شرکت فرعی ملی گیاه الویرا، از سوی شرکت انکشاف ملی به جلسۀ ارائه گردید. طرح متذکره به صورت مشارکت عامه و خصوصی در نظر گرفته شده است که از شورای عالی اقتصادی در پرنسیب مورد تائید قرار گرفت.
رئیس جمهور غنی گفت که در این طرح به تفصیلات بیشتر نیاز است و باید مراحل کشت و صنعتی شدن این گیاه واضح گردد. وی همچنان افزود باید واضح باشد که زمین برای کشت این گیاه برای چه مدتی از سوی حکومت در اختیار سکتور خصوصی قرار داده می‌شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید