روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی: اقدامات عملی برای بهبود مدیریت امور مالی و بودجه صورت گیرد

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر دیروز از طریق ویدیو کنفرانس با رهبری وزارت مالیه در خصوص فرمان جدید خویش در مورد بهبود مدیریت امور مالی و بودجه و مؤثریت ساختار تشکیلاتی آن وزارت، بحث نمود.

ابتدا، رهبری وزارت مالیه از آمادگی ها بخاطر تطبیق فرمان یادشده و گام های آینده، به رئیس جمهور گزارش ارائه کردند.

رئیس جمهور غنی به مسئولین وزارت مالیه هدایت داد که بخاطر عملی‌نمودن فرمان متذکره، اجراات را تسریع و اصلاحات را عملی نمایند تا در زمان معینه به اهداف تعیین‌شده در زمینۀ افزایش عواید و خودکفایی مالی برسیم.

رئیس جمهور کشور با تأکید گفت که از مداخلات و نفوذ غیرقانونی در پروسه جمع‌آوری عواید جلوگیری صورت گیرد؛ روند اصلاحات در گمرکات تسریع گردد و برای گمرکات زیربنا ساخته شود.

رئیس جمهور به وزارت مالیه هدایت داد تا تاثیرات ویروس کرونا را بر صادرات و واردات در بنادر کشور به صورت واضح ارزیابی نماید و هر پوستۀ امنیتی که به اخاذی متهم می شود، به صورت جدی و قانونی با آن برخورد صورت گیرد.

رئیس جمهور غنی در پایان صحبت هایش گفت که استخدام در گمرکات از طریق پروسۀ رقابت آزاد و شفاف انجام شود و با مداخله‌کنندگان دراین پروسه، برخورد قانونی صورت گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید