روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور طرح ایجاد بورد مشورتی ملی را درپیوند به صلح ارائه کرد

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر پایان دادن باغایله جنگ درکشور طرح ایجاد بورد مشورتی ملی را درپیوند به صلح وتسریع روند مذاکرات ارائه کرد.

محمد اشرف غنی روز دوشنبه در صحبت با مسئولان ملکی و نظامی ۳۴ ولایت ازطریق ویدیو کنفرانس ، مطرح ساخت بعداز مشوره ها به منظور ایجاد بورد مشورتی درسطح ملی در رابطه به روند صلح ، هرولایت نمایندگان شان تا سه روز معرفی نمایند و هدف از ایجاد این بورد اشتراک نمایندگان همه ولایت ها دراین روند میباشد. بنا به گفته رئیس جمهور  نمایندگان جامعه مدنی ، احزاب سیاسی   زنان وشماری از چهره های دگر درآینده مطمح نظر است . به هر حال درشرایط موجود کشور ایجاد چنین بخش برای تسریع روند صلح و مشارکت همه گانی در امر بزرگ ملی یک ضرورت محسوب میگردد. همه با وردارند که درجوامع بشری منازعه و مخاصمت وجود میداشته باشد اما بیشتر برای پایان دادن آن فکر میشود.

تأکید برحل منازعات از طریق جنگ واصرار دراین زمینه فقط باعث ایجاد سرخوردگی ، دوری و فاصله گرفتن از واقعیت های موجود درافغانستان می‎گردد . این یک واقعیت که مردم صلح میخواهند باید به خواست آنها ارج گذاشت به هر صورت بسیاری از کشورهای جهان که شاهد منازعات طولانی بوده اند زمانی به صلح و پایان جنگ دست یافته اندکه اندیشه جنگ و کشتار را کنار زده اند و با تمام قدرت وخرد سیاسی درپی آن شدند تا به مصیبت های جنگ پایان دهند.

تجارب نشان داده است به هر اندازه که ملت ها زودتر به منازعات پایان داده اند سریع تر درمسیر رشد اقتصادی  علمی ، رفاه اجتماعی قرار گرفته اند . به این معنی به هر اندازه که دامن مخاصمت و منازعات با هر انگیزه و عامل گسترش یابد به همان اندازه مصیبت های اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی درجامعه وسعت پیدا میکند .

فقر ، بیکاری ، فساد ، رنج ، درد   مهاجرت ها وبیجا شدن ها و دگر و دگرها همه زاده جنگ است . دشمنی از خود بیگانه گی در خدمت دگران قرار گرفتن ، خیانت ، تعصب و دگر و دگر زاده جنگ است زمانی با این همه پایان داده میشود که همه به خاطر صلح صرف نظراز دغدغه های سیاسی ، حزبی   تنظیمی ، قومی و گروهی فکر کنند.

دراین صورت مصیبت ها دیگر فرار خواهندکرد. خلاصه آنکه برای رسیدن به صلح و رهایی  از مصیبت های جنگ مردم نقش تعیین کننده دارند روی این دلیل است که رئیس جمهور با ایجاد بورد مشورتی ملی میخواهد با مشارکت همه گانی صلح را درکشور تأمین کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید