روزنامه ملی انیس

رئیس جمهورکشور: ما نه تنها برای رفاه خود بلکه برای رفاه منطقه نیز فکر می‌کنیم

انتخابات یک پروسه دموکراسی وملی است.

مردم بخاطر ایجادیک دولت مردم سالاربااشتراک شان درین پروسه مسئولیت فردی واجتماعی شان راادامی کنند. آنان باداشتن سهم گسترده درپروسه رأی دهی می‌توانند زعیم آینده کشورخودرابه گونه دلخواه انتخاب نمایند. مردم توقع دارندکه زعیم منتخب ویانمایندگان شان درپارلمان کشور روی تمام معضلات شان دردوره خدمت رسیدگی نموده به خاطر رفاه وآسایش موکلین خودازهیچ گونه سعی وتلاش دریغ نورزند.مردم باقبول هرنوع مشکلا ت واردمحل های رأی دهی می گردندو بااختیارعام وتام شخص موردنظر خودراانتخاب می نمایند. درکشورها ویاجامعه یی که سطح آگاهی مردم ومیزان سوادوداشتن مطالعات دقیق شان بالاتراست. زعیم ویانمایندگان خودرا ازاعمال وکردارقبلی شان به بررسی نشسته آنان راازهرنگاه تجزیه وتحلیل می نمایند.اگرزعیم ویانمایندگان قبلی که خودرادوباره کاندیدانموده ازسوابق خوبی برخورداربوده باشند.دردوره های قبلی مصدرخدمت به مردم خودشده باشند. ازصداقت وراست کاری بهره داشته باشند.ازموکلین خود به گونه درست وارسی کرده باشند؛ باردیگر موردتأییدمردم خودقرارمی گیرندوکسب رأی می نمایندوبازهم درارائه خدمات خوب به مردم خودمی کوشند.درغیرآن به گونه آگاهانه وصادقانه ازطرف مردم طرد، به گوشه انزوا رانده می شوندو حتا ارزش معنوی خودرادرجامعه ازدست می دهند. اما درکشورما که سطح سوادوآگاهی مردم درپائین ترین مرحله قرارداشته وگسترش دامنه فقر درمیان مردم روزافزون می باشد،تفکیک خوب وبداصلاً مطرح نبوده حرف اول را زور ویا زرمی زند. به خصوص حالات شدید فقروبدبختی که درکشورماحاکم است.اخذرأی باپرداخت یک شکم نان نیز امکان پذیراست چی رسد به توزیع پول وامثال آن. آنگاه که کسب رأی درقبال پول وامثال آن بدست آید خود زمینه سازانتشارفسادورشوت می‌گردد.زمانی که اخذرأی باپرداخت پول بدست آید مصرف کننده طبعاً درپی جبران خساره گردیده درمقابل هرنوع خدمت تقاضای رشوت می‌نماید.تاسرمایه ازدست رفته اش راکه درانتخابات ضایع کرده است دوباره به دست آورد. بنابرین ازهرنوع عرضه خدمات صادقانه پرهیز می نماید تاکسربودجه قبلی اش راجبران نماید. بدین ترتیب خدمات صادقانه جایش رابه ترویج فساد،خیانت وانتشارانواع ناملایمات خالی خواهد کرد. اکنون قراراست که انتخابات ریاست جمهوری کشوردرششم میزان سال ۱۳۹۸ به مرحله اجراقراربگیرد. امیدواریم مردم عزیزما بادرایت کامل درانتخاب زعیم خود دقت نموده به شخصی رای دهندکه مصدرخدمت به مردم خودشده باشد.رئیس جمهورغنی که در جلسه کابینه صحبت می‌کردافزود: «یک نکته کلیدی که برای قوای امنیتی و تمام اداره های ملکی ما مطرح است، امنیت انتخابات و برگزاری انتخابات به وقت و زمانش است. موصوف بیان داشت در قسمت انتخابات هیچ نوع شک و شبهه وجود نداشته باشد، این وظیفه ملی ما است، این وجیبه قانونی ما و تعهد اخلاقی ما است. بنابراین، هدایت واضح من و خواهش من از تمام همکاران این است که هرنوع کمکی را که ضرور باشد برای اجرای انتخابات شفاف و همه شمول و در زمان تعیین شده انجام دهند. صلح و انتخابات متمم یکدیگر هستند، بدیل یکدیگر نیستند. نقشه راه صلح را لویه جرگه تاریخی افغانستان تعیین کرده و تمام اقداماتی را که حکومت انجام داده و مخصوصاً شخص من از نگاه سیاست خارجی که یک مدت عمده وقت مرا در دو ماه گذشته گرفت، از خاطر این بود که ما بتوانیم یک اتحاد بزرگتر از جنگ را برای صلح ایجاد کنیم. این اتحاد در راه ایجاد شدن است. از سفر من به عربستان در کنفرانس اسلامی گرفته تا کنفرانس شانگهای تا انگلستان و خاصتاً به پاکستان همه این‌ها زمینه این را فراهم می‌کند که ما بتوانیم ثبات را که از یک نظام قانونمند و نظام متکی به قانون اساسی و یک نظام مردمی میآید، تعیین کنیم. افغانستان امروز یک افغانستان محاط به خشکه نیست، یک افغانستانی است که در حال تبدیل شدن به چهار راه منطقه است و اگر با وحدت، اتحاد و اتفاق کار کنیم کلید انکشاف منطقه در دست نسل های آینده افغانستان خواهد بود. از هر نگاه آماده شده ایم که یک نقش کلیدی را بازی کنیم. وقتی که ما با همسایه های خود نه تنها که آشتی می‌خواهیم و جنگ نمی‌خواهیم، بلکه همکاری اساسی می‌خواهیم امید است که طرح های را که دولت افغانستان ارائه کرده، نشان دهنده این باشد که ما نه تنها برای رفاه خود فکر می‌کنیم، بلکه برای رفاه منطقه فکر می‌کنیم  و یک راه اساسی را در پیشرو داریم.» بنابرین اگرکشورهای بزرگ منطقه درین موردتوجه نمایندافغانستان منحیث مرکز تجارت ترانزیت آنان نقش ایفاخواهدکرد.کشورهای صادق وهمکار به طور متداوم به اساس اصول بی طرفی صلح وهمکاری های فراتربین المللی به طرف ثبات وامنیت درمنطقه گام برمی‌دارند.خطوط آهن وخطوط انتقالاتی برق باولتاژ بلند ترویج تجارت های فرامرزی این همه می تواند امکانات جدیدی رادرتأمین امنیت، همبستگی وادغام مؤثر درمنطقه درمیان کشورهاتأمین نماید. اگرزیربناهاودهلیز های جدید باکشورهای منطقه ازطریق افغانستان وصل شود باورمند هستیم که درآینده نزدیک با یک جریان منطقوی می توان سبب تحکیم ثبات درمیان کشورهای منطقه گردید وهرکدام به شکل عمده سهمی را درپروژه هاایفانمایند. باتوجه به این که افغانستان همانند چهارراه میان هردوطرف قراردارد، می تواند نقطه وصلی میان کشورهای آسیای میانه وآسیای جنوبی باشد.این وصل ترانسپورتی یک پیشرفت مهمی برای تجارت فرامنطقوی درانتقال افراد واموال درمیان کشورهای ذینفع خواهدبود. کشورهای منطقه برای شگوفایی اقتصادمنطقه باید فرصت های جدید راشناسایی وازموانع فرا راه پیشرفت های مهم اقتصادی جلوگیری کنند. همگرایی های منطقوی مناسب ترین راهکارحل وفصل مشکلات منطقه ماست. لازم است کمک های هدفمند درجهت تأمین امنیت و بازسازی افغانستان افزایش وتداوم یابد. عملی شدن این پروژه ها دریچۀ روشن اتصال کشور های منطقوی به بازارهای جهانی جهت ورود کالا وسرمایه قلمداد شده و اقدامی عمده ومهم درمورد تجارت اقتصادوسیستم ترانسپورت می باشد. یکی ازبهترین سمت های همکاری دربخش های برق است که اهمیت مهمی رادربخش تطبیق مشترک پایپلاین گازترکمنستان، افغانستان،  پاکستان وهند تاپی دارد. این تأثیرات مثبت نه تنها بالای انکشاف اجتماعی وتوسعه اقتصادی کشورهای اشتراک کننده بلکه درسطح منطقه دارد. تطبیق این پروژه ها یک ابزارمهمی می تواند باشد برای نقطه اتصال، انکشاف و بهبودارتباطات میان آسیای میانه وآسیای جنوبی،بدین ترتیب مزایای تجارتی واقتصادی را برای همه وارد خواهد آورد. باهماهنگی مشترک کشورهای منطقه می توان بسترها رادرجهت مقابله باتهدیدها وارتقای همکاریهادرجهت توسعه پایداروتوازن درمنطقه ایجادکرد. همکاری مؤثر اقتصادی باهم نتیجه خوبی برای کاهش ناامنی ها ومشکلات درمنطقه دارد.احیای راه لاجوردوابریشم نیازاساسی ومهم کشورهای منطقه بوده وباساخته شدن این راه ها وعملی شدن پروژه های مهم ترانزیتی کشورما به مرکز ترانزیت منطقوی مبدل خواهدشد. کشورهای ذی نفع باحمایت ازطرح ها برای عملی شدن پروژه‌های منطقوی وجلوگیری ازموانع فراراه این پروژه ها درکنارتلاش های شان درعملی شدن این پروژه ها افغانستان را در گسترش زیر ساخت هایش باید یاری نمایند. نمایندگان سازمانهای جهانی ومنطقوی باحمایت ازطرح های پروژه ها در زمینه کمک های بیشتر را فراهم سازند. افغانستان امن بااقتصاد شگوفا وخودکفا تأمین کنندۀ منافع عمومی کشورهای منطقه، آسیای میانه وآسیای جنوبی می باشد. باعملی شدن تعهدات این پروژه ها کشورما شریک بزرگترین قدرت های اقتصادی درمنطقه خواهد گردید.زمانی که منافع کشورهای منطقه درین نقطه اتصال گره بخورد آنگاه باتمام تلاش درپی تأمین امنیت وایجادصلح وثبات اقدام خواهند کرد.

عتیق الله

ممکن است شما دوست داشته باشید