روزنامه ملی انیس

رئیس جمهورغنی استعفای صلاح الدین ربانی را منظور کرد

محمد اشرف غنی ،رئیس جمهوری اسلامی افغانستان استعفای صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت امورخارجه را منظور کرده است.

صلاح الدین ربانی سرست وزارت امورخارجه درنامه یی عنوانی رئیس جمهوری خواستار استعفا شده بود.

 اکنون صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری درصفحه تویترش نوشته است که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برمبنای فقره یازدهم ماده شصت چهارم قانون اساسی استعفای صلاح الدین ربانی را منظورکرد.

صلاح الدین ربانی حدود پنج رهبری وزارت امورخارجه کشور را به عهده داشت.

ممکن است شما دوست داشته باشید