روزنامه ملی انیس

رئیس اجرائیه کشور: مراکز اصلاح و تربیت اطفال نیازمند اصلاحات فوری می‌باشد

جلسۀ کمیتۀ مرکز اصلاح و تربیت اطفال دیروز تحت ریاست داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی برگزار شد.

اعضای جلسه، ضمن تأکید بر معیاری‌سازی فعالیت مراکز اصلاح و تربیۀ اطفال، پیشنهاد استخدام روان‌شناسان در ۳۲ مرکز اصلاح و تربیه اطفال را تصویب کردند.

وزیر عدلیه گفت که استخدام روان‌شناسان و آموزگاران حرفه‌ای، زمینه را فراهم می‌سازد که مراکز اصلاح و تربیۀ اطفال افراد سالم و آموزش‌دیده را به جامعه تقدیم نماید.

رئیس اجرائیه کشور ضمن تأکید بر اهمیت سپردن وظایف و مسئولیت‌ها در تمام مراکز تربیۀ اطفال به کارکنان اناثیه، به وزارت کار و امور اجتماعی هدایت داد که در تفاهم با ریاست اصلاح و تربیت اطفال، زمینۀ آموزش‌های حرفوی و مسلکی را به کودکان فراهم سازند .  در جلسه، مشکلات نبود آب آشامیدنی صحی در مراکز اصلاح و تربیۀ اطفال مورد بحث قرار گرفت. رئیس اجرائیه هدایت داد که به‌زودی ادارۀ آب‌رسانی و وزارت انرژی و آب در تفاهم روی تهیۀ آب مرکز اصلاح و تربیۀ اطفال کابل اقدام نمایند.

رئیس اجرائیه هیئتی متشکل از نمایندگان ستره محکمه وزارت‌های مالیه، عدلیه و کار و امور اجتماعی را هدایت داد که چالش‌ها و مشکلات مرکز اصلاح و تربیۀ اطفال را مورد بررسی قرار داده و راه‌های حل فوری راجستجو نمایند.

در جلسه، روی ارایۀ خدمات صحی نیز بحث شد. وزیر صحت عامه گفت که هفتۀ آینده یک مرکز معیاری و مجهز صحی در مرکز اصلاح و تربیۀ اطفالِ کابل افتتاح می‌شود.

در پایان، داکتر عبدالله عبدالله گفت که مراکز اصلاح و تربیت اطفال نیازمند توجه جدی و اصلاحات و تغییر همه‌جانبه می‌باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید