روزنامه ملی انیس

رئیس‌جمهور: آب ما باید منحیث سرمایۀ طبیعی مدیریت شود

جلسۀ شورای عالی اراضی، آب و محیط زیست دیروزبه ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در مورد مدیریت آب، آبیاری و وضعیت عمومی آبرسانی، بحث و تبادل نظر کرد.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر: در این جلسه که در قصر چهارچنار ارگ برگزارشد ، ابتدا انجنیر خان‌محمد تکل معین وزارت انرژی وآب در خصوص چهار مرحلۀ رسیدن به اهداف ملی در بخش مدیریت بهتر منابع آب، تحلیل وضعیت آب کشور و چالش‌های فراراه آن صحبت کرد و پیشنهادهای خود را ارائه کرد.

سپس حشمت‌الله غفوری معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت و مالداری در مورد مدیریت آبیاری و همچنان فرصت‌ها و چالش ها در این خصوص، صحبت کرد.

متعاقباً بریالی هلالی سرپرست برنامۀ انسجام ساحوی وزارت احیا و انکشاف دهات در زمینۀ  کارکردهای این وزارت در بخش آب و پروژه های مربوط به آب، معلومات داد.

بعداً انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی آبرسانی در مورد وضعیت آبرسانی و فاضلاب صحبت کرد.

در این جلسه، استاد سرور دانش معاون دوم رئیس‌جمهور  داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، محمدهمایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مجیب‌الرحمن کریمی وزیر انکشاف دهات و محمدامین کریم مشاور رئیس‌جمهور، نظرات و پیشنهادها شان را در خصوص مدیریت بهتر آب ارائه کردند.

رئیس‌جمهور در این رابطه گفت: معلوماتی که در خصوص وضعیت آب در کشور وجود دارد، بیانگر استعجالیت در این بخش است. وی افزود که کارهای انجام‌شده در زمینۀمدیریت آب نشان دهندۀ هماهنگی ادارات مربوطه می‌باشد، اما کافی نیست و باید در بخش مدیریت آب  تلاش‌های بیشتر و عاجل صورت گیرد.

رئیس‌جمهور گفت که باید روی یک طرح ملی کار شود تا فعالیت‌ها بیشتر منسجم و نتایج ملموس در مدت کوتاه بدست آید.

رئیس‌جمهور کشور خاطرنشان کرد: هنوزهم ذهنیت عامه بر این است که وضعیت آب ثابت می‌باشد، در حالی‌که نظر به تغییرات اقلیمی، وضعیت آب تغییر کرده است.

رئیس‌جمهور تصریح نمود : ما باید یک دیدگاه واضح برای مدیریت آب به سطح ملی داشته باشیم و همچنان ضرورت به نقشۀ راه اساسی است تا در زمینۀ مدیریت آب پیشرفت‌های واضح صورت گیرد.

رئیس‌جمهور گفت: ۹۰ درصد آبیاری در کشور به شکل عنعنه‎یی می‌باشد که با آمدن تغییرات اقلیمی، این بخش به خطر مواجه شده است.

رئیس‌جمهور با تاکید بر این که آب ما باید منحیث سرمایۀ طبیعی مدیریت شود، افزود: دولت باید مردم را در قسمت مدیریت آب و حفظ کانال‌ها و دیگر منابع آبی شریک سازدتا ما بتوانیم در سال‌های آینده که خشکسالی‌ها بیشتر می‌شود، از منابع آبی، استفادۀ مؤثر نماییم.

ممکن است شما دوست داشته باشید