روزنامه ملی انیس

دیدگاهی در مورد تأسیس سازمان ملل متحد و عصر نوین

پوهاند قدرت الله اعظمی

بخش چهارم

۱۵- جدایی طلبی سرزمین های: جدا شده بحرین از کشور ایران و تشکیل کشور مستقل بحرین جدایی بنگادیش از پاکستان با تشکیل مستقل و آزاد کشور بنگلادیش؛

جدایی اریتره از کشور اتیوپی با تشکیل دولت مستقل ارتیره؛

۱۶- مسأله لغو آپار تاید (الغای تبعیض نژادی در افریقای جنوبی)؛

۱۷- بحران های حاد بین المللی، از جمله بحران اشغال و تجاوز افغانستان و چکسلواکیا توسط نیروی شوروی «سابق» بحران داخلی افغانستان که تقریباً مدت ۴۰ سال جنگ را تجربه می کند و کشتار و خونریزی در آن جریان دارد که می توان آنرا به اشغال و تجاوز دو قدرت بزرگ جهانی ارتباط داد، اما ملل متحد که افغانستان عضو آن به شمار می رود هیچ اقدام قاطعانه در ختم جنگ افغانستان به ارتباط متجاوزین و اشغال گران بعمل نیاورده است تا این جنگ خانمان سوز خاتمه پیدا کند تا مردم سرزمین افغانستان در فضای صلح و آرامش زندگی یومیه خویش را سپری نمایند اقدام ملل متحد در زمینه جنگ و از نکته نظر حقوق بین الملل اقدام عجولانه و فوری آنرا
می طلبد تا در عوض جنگ و خونریزی فضای مطمئن صلح و آرامش فراهم گردد و از قتل و کشت و کشتار جمعی افراد بیگناه جلوگیری بعمل آید.
در این بحث سوالی مطرح
می گردد ملل متحد حد نفعی
می رساند؟ چه کسی مسئول است؟ و چه کسی پاسخگو؟ و نگرانی از چه بابت است؟ سوالی که چهل سال است بی پاسخ مانده است آتشی که هر روز در آن چوب انداخته می شود؛ آیا مردم و جوانان ما چوب سوخت این جنگ و آتش است یا خیر؟ بحران جنگ نیابتی ناشی از: حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و حمله متقابل امریکا و متحدانش به افغانستان سرنگونی طالبان و برقراری نظام جمهوری اسلامی در کشور ما هنوز که هنوز هست صلح به فراموشی سپرده شده و گام عملی در قسمت صلح دایمی بدور از چشم، که انتظار افغانان است بی توجه به حقوق جنگ و دوام آن از نظر مقررات حقوق بین الملل معنی و مفهوم خود را از دست داده و این مردم بی دفاع مورد تجاوز و تعدی قرار گرفتند.

یکی از خصوصیت های قاعده حقوقی، چه داخلی و چه
بین المللی الزامی بودن آن است.

در تعریف جنگ یک وضعیت خاص و استثنایی در برابر وضعیت صلح است و در نتیجه قواعد مربوط به آن نیز به نام «حقوق جنگ» قواعد خاص و استثنایی است. تا رعایت گردد. حقوق جنگ شامل مجموعه قواعد حقوق بین الملل حاکم به مناسبات متقابل کشور های متخاصم در یک مخاصمه مسلحانه بین المللی و یامیان کشور های متخاصم و کشور های بی طرف است. علاوتاً حقوق جنگ ناظر برمخاصمات مسلحانه غیر بین المللی- اعم از داخلی و… نیز هست. بلکه باید حقوق بشر دوستانه را مطرح ساخت، تا جنگ به صلح تبدیل شود.

حقوق بشر دوستانه یا حقوق
بین المللی بشر دوستانه، در حقیقت بخشی از حقوق جنگ کنونی به شمار می رود و آن مجموعه قواعد حقوق بین الملل حاکم به زمان جنگ است که عمدتاً جنبه حمایتی دارند: حمایت از افراد اعم از نظامی و غیر نظامی و اموال و اهداف غیر نظامی و الزاماتی که افراد و کشور های متخاصم در حین نبرد به رعایت حمایت های مذکور دارند؛ حال آنکه بخشی دیگری از حقوق جنگ به تبین قواعد مربوط به این موضوعات می پردازد. مفهوم جنگ مفهوم حقوقی اقدامات اصلاحی مقابله به مثل مسلحانه، آغاز و پایان جنگ تعیین عرصه مخاصمات موارد مجاز به استفاده از وسایل و روشها و سلاحها درجنگها، اشغال نظامی (به استثنای قواعد مربوط به حقوق بشر دوستانه) و بالآخر با بیطرفی است.

بناءً مسأله تحریم جنگ با القوه ازدید حقوقی بخصوص حقوق بین الملل شایان توجه خاصی از طریق ملل متحد است، زیرا قبل از انعقاد میثاق پاریس، مبادرت به جنگ یکی از مظاهر استقلال و حاکمیت کشور ها محسوب
می شد و حتا جامعه ملل نیز فقط اقدام به آنرا مبتنی به شرایطی مطلوب و مؤثر زندگی دانسته است در حالی که در کشور ما جنگ چهل ساله، کشور ما را به ویرانه و تباهی کشانده است در آخر بحث خود را به این ابیات زیبا خاتمه می دهم، امیدوارم صلح در کشور ما برقرار گردد.

بنی آدم اعضای یکدیکر اند
که در آفرینش زیک جوهر اند
چو عضوی بدرد آورد روزگار
دیگر عضو ها را نماند قرار

ممکن است شما دوست داشته باشید