روزنامه ملی انیس

دیدار وزیر مبارزعلیه مواد مخدر با رییس UNODC

در نخست پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر ضمن صحبت در مورد نشست زاکبرک از آغاز شدن دور سوم برنامه کشوری یادآوری نموده از اداره مذکور خواستند تا به مانند گذشته در تمام برنامه های مبارزه علیه مواد مخدر وزارت مربوطه را در جریان قرار بدهند.

ایشان اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل را رابیگر خوب در برنامه کشور و سایر برنامه های منطقوی و جهانی خواند از آنها خواستند تا بخاطر شامل ایجاد دیپارتمنت مبارزه علیه موادمخدر در پوهنتون کابل و برگزرای برنامه ماستری در این عرصه هم همکاری نمایند.

خانم عظیمی در بخش همکاری های تخنیکی، تجهیزات و وسایل از اداره مربوطه خواهان همکاری شدند.

آقای مارک کولهون رییس مبارزه علیه مواد مخدر جرایم سازمان ملل صحبت نموده ضمن معلومات در مورد کاکردهای اخیر اداره مذکور گفتند که تمام تلاش خود را می کنیم تا بتوانیم در تمام بخش ها همکاری نمایم.

قابل یادآرو است که این دیدار به تاریخ ۱۹ سرطان سال ۱۳۹۷ خورشیدی به اشتراک پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر و مارک کولهون رییس UNODC در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر انجام شد.

منبع: ویب سایت وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

ممکن است شما دوست داشته باشید