روزنامه ملی انیس

دیدار مشاور امنیت ملی با رئیس ولسی جرگه

داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی با میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه دیدار کرد. آقای محب در این دیدار گزینش موفقانه هیئت اداری را به رئیس ولسی جرگه تبریک گفته، تأکید نمود که نیاز است رابطه خوب میان قوای مقننه و اجرائیه حفظ گردد.

وی پارلمانها را بخش مهم نظامهای مردم سالار توصیف نمود و گفت که هر دو قوه می تواند با تصامیم مشترک و خوب  موضوعات مهم ملی را حل و فصل نمایند.

رئیس ولسی جرگه نیز در حالی که عدم مداخله حکومت در امور داخلی جرگه را ستایش نمود تأکید کرد که نیاز است هر دو قوه با همآهنگی بیشتر کار نمایند. وی افزود که خواهد کوشید مشکلات قبلی میان دو قوه تکرار نه گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید