روزنامه ملی انیس

دیدار مشاور ارشد وزارت امور خارجه با معاون دوم رئیس جمهور

خانم ثریا دلیل مشاور ارشد وزارت امور خارجه کشور و کاندید حکومت افغانستان در پست معاونت سازمان بین المللی مهاجرت IOM، دیروز با استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد.

بانو دلیل ضمن ارائه گزارش از اقدامات وزارت خارجه در راستای هماهنگی و همکاری با سازمان های بین المللی به تلاش های بیشتر برای رسیدگی به مطالبات مهاجران افغانستان در کشورهای خارجی تأکید کرد.

وی گفت در صورت که موفق به احراز پست معاونت سازمان بین المللی مهاجرت گردد، تلاش می کند تا در روشنایی معاهدات و میثاق بین المللی به مشکلات و نیازمندی های مهاجران افغان در بیرون از کشور به درستی رسیدگی شود.

استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور از کارکرد های خانم دلیل و مأموریت هایی که وی دربخش های مختلف انجام داده است به نیکی یاد کرد. معاون رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که خانم دلیل بتواند با بدست آوردن پست معاونت سازمان بین المللی مهاجرت برای همۀ مهاجران به خصوص مهاجران افغان در بیرون از کشور مصدر خدمت گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید