روزنامه ملی انیس

دکانداران متضرر:‌ اگر حق ما داده نشود مظاهره می‌کنیم

دکانداران بازار حریق شده جادۀ نادرپشتون شهر کابل می‌گویند، اگر حق شان داده نشود، دست به اعتراض می‌زنند.

آن‌ها می‌گویند، هر چند رئیس جمهور به عوض دکان‌های حریق شده شان وعده دکان های جدید را به آن‌ها داده، ولی دیگر مقام‌ها مانع عملی شدن این تعهد می‌شوند.

حاجی ظاهر نمایندۀ این دکانداران دیشب به رادیو آزادی گفت: “رئیس جمهور به ما وعده داده که در اینجا مؤقتاً جابجا شوید و به کار و بار تان ادامه دهید. زمانیکه مجتمع تجارتی معیاری ساخته شود، شما در آن ۴۹ تا ۵۰ درصد مشارکت خواهید داشت.”

در نتیجه آتش‌سوزی در نهم ماه عقرب پارسال دکان‌های بازار مارکیت در جاده نادرپشتون شهر کابل سوخت و از بین رفت.

این آتش‌سوزی صدها میلیون افغانی به دکانداران صدمه وارد کرده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید