روزنامه ملی انیس

ده تن از ژورنالیستان مساعدت صندوق را دریافت کردند

صنودق حمایت مالی از ژورنالیستان افغانستان ده تن از ژور نالیستان که ضرورت به تداوی عاجل داشتند، مساعدت نقدی کرد.

به گزارش آژانس باختر، محمد آصف وردک رئیس صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان افغانستان حین اعطای پول به این خبرنگاران گفت که صندوق به منظور حمایت ازژورنالیستان بی بضاعت ایجاد شده است .

وی اضافه کرد، تمام ژورنالیستان به خاطر تضمین آینده شان می توانند عضویت صندوق را حصول کنند تا در حالت اضطرار، بدون دغدغه بتواننداز کمک صندوق مستفید شوند و از جانبی هم بنیه مالی صندوق شانرا با پرداخت ۱۰۰ افغانی عضویت درهر ماه حمایت
کنند.

شفق الله خبرنگار تلویزیون میوند به نمایندگی از کمک شوندگان گفت: در گام نخست از شخص رئیس جمهور سپاس می کنیم که با کمک مالی شان صندوق را حمایت کردند و بعداً از رهبری صندوق که به گونه داوطلبانه درخدمت خانواده مطبوعات قرار گرفتند و به گونه شفاف وبدون تبعیض به صنف ژورنالیستان صادقانه کمک میکنند . طبق یک خبر دیگر ، محمد فصیح متوکل خبرنگار رادیو کلید که در انفجار ۱۲جوزای سالروان در مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل زخمی شده بود و اکنون از لحاظ روانی هم در حالت خوب قرار ندارد نیز از مساعدت صندوق مستفید شد و پدر موصوف با ابراز سپاس از خدمات هیئت رهبری صندوق قدرانی کرد .

ممکن است شما دوست داشته باشید