روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

دسترسی افراد ملکی به هواپیما های نظامی محدود شده است

معاون اول ریاست جمهوری می‌گوید که دست‌رسی افراد غیرنظامی، غیرضروری و «آقازاد‌گان» به هواپیماهای قوای هوایی محدود شده است.
امر الله صالح امروز در یادداشتی که در صفحات اجتماعی بازتاب یافته است نوشته است«به هدف شکست طالبان، قوای هوایی به صورت صددرصدی دراختیار نیروهای امنیتی و دفاعی قرار می‌گیرند.»
او با کنایه گفته است که دست‌رسی افراد غیرنظامی، غیرضروری و «آقازادگان» به هواپیماهای قوای هوایی محدود شده است.
امرالله صالح این تصمیم را «معقول و مسلکی» خوانده است که پس از ارزیابی عمیق اتخاذ شده است.
صالح ، بزرگ‌ترین اولویت امروز را شکست طالبان و حمایت همه جانبه از نیروهای امنیتی خوانده است.
این گفته در حالی بیان شده است که روز گذشته شماری از رسانه ها گزارش دادند که ولی محمد احمدزی که تازه به حیث لوی درستیز گماشته شده است به قومندانی قوای هوایی دستور داده است که هر پروازی که قوای هوایی انجام می دهد با مشوره وی انجام شود.
همچنان گزارش شده است که به تعقیب این گفته ها حمله‌های هوایی و پروازهای لوژستیکی از سوی قوای هوایی متوقف شده است.
این گفته ها واکنش های زیادی در پی داشت مگر وزارت دفاع ملی این گونه گزارش‌ها را نادرست و بی اساس خوانده است وگفته است که آنان در پیهماهنگ شدن بیشتر قوای هوایی اند.
فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفته است که قوای هوایی کشور مطابق برنامۀ مشخص شب و روز فعالیت‌های جنگی و لوژستیکی رابی‌وقفه اجرا می‌کند و این فعالیت‌ها افزایش یافته است.
باید گفت که در این اواخر و با ناامن شدن شاهراه ها در کشور مقام های دولتی بیشتر به خاطر حمل و نقل شان به نیروی هوایی وابسته اند حتا گزارش هایی وجود دارد که یک مقام دولتی به تنهایی از یک هواپیما استفاده کرده است

ممکن است شما دوست داشته باشید