روزنامه ملی انیس

در مسایل ملی، گفتمان ملی را ارجحیت دهید

این روز ها شماری از احزاب سیاسی شخصیت های مطرح  و با نفوذ روی مسایل چون برگزاری انتخابات، تجدید نظر در رابطه به پیمان امنیتی کابل- واشنگتن نشست‏های صلح و موضوع تذکره های تقلبی، بحث و گمانه زنی ها را به راه انداخته اند و هم با مسدود نمودن، دروازه های دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در بعضی از ولایت ها، درصدد فشار وارد کردن بر نظام اند و برخی دیگر با تدویر همایش ها مبنی بر‏تجدید نظر بر پیمان امنیتی، تلاش دارند تا‏علاوه بر وارد کردن فشار مضاعف بر حکومت، مردم زجر کشیده و درد دیده افغانستان را نیز در تنگنای اقتصادی قرار دهند، در حالی که این موضوعات هر یک راه حل منطقی از طریق گفتمان ملی و تفاهم همگانی دارد که ضرورت به این همه سرو صداها نیست، زیرا شرایط کنونی و تجربه های گذشته نشان می دهد که تشدید تنش ها میان احزاب سیاسی و حکومت ، هیچگاهی به نفع منافع ملی نبوده بلکه این کشیدگی ها و شکر رنجی ها صرف زمینه را برای دشمنان مردم افغانستان مساعد خواهد ساخت. یقیناً تجدید نظر در مفاد پیمان امنیتی کابل- واشنگتن و تأکید بر انتخابات شفاف و عادلانه، همچنان آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری و… مسئولیت و رسالت هر فرد این جامعه در مطابقت به قانون اساسی و آزادی بیان است تا با استفاده از فضای دموکراسی و آزادی بیان، صدای خود را بلند نمایند و با تدویر همچو: همایش ها، نظریات و پیشنهادات سازنده و مشروع شان را به خاطر بهبود وضعیت امنیتی، رشد اقتصادی وارائه حکومتداری خوب با مسئولان امور شریک سازند، اما با اقدامات فراقانونی، ایجاد موانع بر سر راه  این روند ملی و ضایع ساختن زمان در حقیقت آب بر آسیاب دشمن ریختن است.

حالا در صورتیکه شرایط برای گفتمان ملی روی مسایل ملی موجود است و حکومت نیز به مشوره، تفاهم و ارائه دیدگاه اشخاص صاحب نظر در مسایل کشوری، اولویت می دهد، پس ضرورت به مصروف ساختن حکومت، مردم و ضیای وقت نیست، بلکه یگانه راه حل این همه معضلات، تفاهم ملی و جمع شدن در یک محور واحد می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید